EN building
volume_up
{noun}

building (also: edifice)
Notwithstanding the fact that the building, as a green building, is very much a pioneering building.
Niettegenstaande het feit dat dit, als groen gebouw, zeer vooruitstrevend is.
They tied the rebar right, they poured the columns right, and that building will be safe.
Dat gebouw zal veilig zijn. ~~~ Elk gebouw dat ze vanaf nu gaan bouwen zal veilig zijn.
And we got a commission to design a building at the entrance of the expo.
En we kregen de opdracht een gebouw te ontwerpen bij de ingang van de expositie.
building
Instead of thinking about what to build, building in order to think.
In plaats van na te denken over wat je moet bouwen, bouwen om te denken.
Only in forgiveness is there a revolutionary basis for building the future.
Alleen vergeving is een revolutionair fundament voor het bouwen aan de toekomst.
We have a window of opportunity for building on this growing consensus.
We zijn nu ruim in de gelegenheid om verder te bouwen op deze toenemende consensus.
building (also: culture, structure)
The building, tourism and gastronomy industries are particularly affected.
Vooral de bouw, de toeristenindustrie en de horecabranche worden gedupeerd.
Firstly, in my policy I am building on the alliance between the consumer and the farmer.
Ten eerste bouw ik bij mijn beleid op de coalitie tussen de consument en de boer.
Ironically, these workers were involved in building a law court.
De ironie van het geval wil dat ze werkten aan de bouw van een gerechtsgebouw.
building (also: structure)
The issues of building Europe and institutional reform do not fall into either of those categories.
De constructie van Europa en de interinstitutionele hervorming behoren niet tot die categorieën.
We cannot alter one part of the building without risking bringing down the entire construction.
Men kan niet aan een deel van het bouwwerk komen zonder dat de gehele constructie dreigt in te storten.
The abolition of State aid for building new boats and for modernising the existing fleet is unacceptable.
Het schrappen van de openbare steun voor de modernisering van de vloot en de constructie van nieuwe schepen is onaanvaardbaar.
building (also: annex)
I remember a visit to the Monetary Institute in Frankfurt where we were virtually scrambling around on a building site.
Ik herinner mij ook een bezoek aan het monetair instituut in Frankfurt toen dat nog in aanbouw was.
Madam President, this morning I bought a postcard of the new European Parliament building - the new Hemicycle that is being built - but...
Mevrouw de Voorzitter, vanmorgen heb ik een ansichtkaart gekocht van het nieuwe gebouw van het Europees Parlement - de nieuwe vergaderzaal die in aanbouw is - maar...
The EU's contribution to the funding of a new sarcophagus should also be independent of the building of the two Ukrainian power stations which are under construction.
De bijdrage van de EU aan de financiering van een nieuwe sarcofaag dient bovendien onafhankelijk te geschieden van de voltooiing van de twee in aanbouw zijnde Oekraïense kerncentrales.
That is why, Commissioner Wallström, we also need a structural framework for the building site.
Daarom hebben wij ook een ontwerp voor dit bouwwerk nodig, mevrouw de commissaris.
The Commission is aware of the importance of this building in the historic centre of Lisbon.
De Commissie is zich van het belang van dit bouwwerk in het historische centrum van Lissabon bewust.
We cannot alter one part of the building without risking bringing down the entire construction.
Men kan niet aan een deel van het bouwwerk komen zonder dat de gehele constructie dreigt in te storten.
building (also: lot, parcel, plot)

Synonyms (English) for "building":

building

Context sentences for "building" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are not designing different sectoral policies: we are building a continent.
We zijn niet bezig met het ontwerpen van verschillende beleidsvormen per sector.
EnglishThe Europe that the Commission is building is not the Europe that its citizens want.
Het Europa waaraan de Commissie bouwt is niet het Europa dat de burgers willen.
EnglishHere is one state, North Korea, which announces that it is building atomic weapons.
Er is een bepaald land, in dit geval Noord-Korea, dat zegt: Wij maken atoomwapens.
EnglishPlants and organisms that make shells, coral, think of it as a building block.
Planten en organismen die schelpen maken, koraal, beschouwen het als bouwmateriaal.
EnglishThat is what we have to address, and for that FP7 is a very important building block.
Daar moeten wij ons op richten en daarvoor is FP7 een heel belangrijke bouwsteen.
EnglishHe does not - he cannot - forget the past but he is building for the future.
Hij vergeet het verleden niet - dat kan hij niet - maar hij werkt aan de toekomst.
EnglishAnd here you see the model: a reception building and some underground parking.
Hier zie je het model: een receptiegebouw en wat ondergrondse parkeerruimte.
English"Mixing" means building customized courses, means building customized books.
'Mixen' betekent aangepaste cursussen maken, het betekent aangepaste boeken maken.
EnglishSuch research is an essential building block for innovation and competitiveness.
Dit soort onderzoek is een onmisbaar fundament voor innovatie en concurrentievermogen.
EnglishObviously it is totally unacceptable that these people should be in the building.
Als deze mensen inderdaad hier in het Parlement zijn, is dat uiteraard onaanvaardbaar.
EnglishThese are the building blocks of an entirely new operating system for our businesses.
Dit zijn de bouwstenen van een geheel nieuw besturingssysteem voor onze bedrijven.
EnglishThere's only maybe three or four different types of building blocks present.
Misschien zijn er slechts drie of vier verschillende types van bouwstenen aanwezig.
EnglishThe house of the African Union must be built on solid regional building blocks.
Het huis van de Afrikaanse Unie moet op stevige, regionale worden gebouwd.
EnglishWe are convinced that this is the way forward to building confidence and trust.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit het onderlinge vertrouwen kan versterken.
EnglishThe type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
Dit soort procedures, dit soort werk kan echter niet hals over kop gebeuren.
EnglishThese reports also contribute to the process of building confidence in the ICT sector.
Deze verslagen bevorderen ook het herstel van het vertrouwen in de ICT-sector.
EnglishIt requires security, as we know from previous examples of nation-building.
Veiligheid is een vereiste, zoals we weten van eerdere voorbeelden van wederopbouw.
EnglishMainstreaming is important because peace-building comprises this broad range of areas.
Mainstreaming is belangrijk omdat vredesopbouw een heel scala aan terreinen omvat.
EnglishDespite these facts, we should make a decision on purchasing the Strasbourg building.
Ondanks deze feiten wordt er nu voorgesteld om de gebouwen in Straatsburg te kopen.
EnglishIn addition, Parliament will receive ECU 150 million for its building projects.
Tevens wordt het Parlement 150 miljoen ecu voor verwerving van zijn gebouwen toegekend.