EN business
volume_up
{noun}

1. general

business (also: biz)
A bigger market generates more business and more business generates more jobs.
Een grotere markt leidt tot meer zaken en meer zaken leiden tot meer banen.
But we are not interfering in someone else's business, it is our business.
Nee, wij bemoeien ons niet met de zaken van een ander, wij bemoeien ons met onze eigen zaken!
Let us do the business early and let us do the business well!
Laten we de zaken in een vroeg stadium aanpakken, en geen halve maatregelen nemen.
business
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde

2. "small"

business (also: company, enterprise)
volume_up
bedrijfje {het} [dim.]
Dat bedrijfje zou niet kunnen bestaan in de Europese Unie.
Take a large successful business, add European regulations, and within months you have created a small one.
Neem een grote, succesvolle onderneming, voeg daaraan de Europese regelgeving toe en binnen enkele maanden tijd heb je er een klein bedrijfje bij.
The Commission is aware that, for example, the costs involved in establishing a business or a small business over here far outstrip the costs in the United States.
De Commissie is er zich wel van bewust dat bijvoorbeeld de kosten van de oprichting van een bedrijf of een bedrijfje hier veel groter zijn dan in de Verenigde Staten.

3. "things"

business (also: accumulation, crowd, heap, mass)

4. "down to …"

business
volume_up
zake {noun} (ter …)
Mr President, competition, or rather competitiveness, or better still, the huge business potential in telecommunications lie at the bottom of what has been agreed in the sector.
Mijnheer de Voorzitter, de concurrentie, beter het concurrentievermogen, nog beter het reusachtige handelspotentieel van de telecommunicatie liggen aan de basis van hetgeen ter zake is goedgekeurd.

5. business

business (also: business deal)
What was everybody's business was nobody's business.
Iets wat een zaak was van iedereen werd een zaak van niemand.
Something or someone in this whole unsavoury business has to be responsible.
Iets of iemand in deze onverkwikkelijke zaak is toch verantwoordelijk.
In addition there are the running costs, altogether a very costly business.
Daarbij komen de beheerskosten, wat het allemaal tot een vrij dure zaak maakt.
business (also: commerce, quotation, trade, trading)
The reason for this is that we like to do business with the latter.
De reden daarvoor is dat we met de tweede categorie landen handel willen drijven.
Trading in what one business has too much of and another too little.
Handel drijven in wat het ene bedrijf teveel en het andere bedrijf tekort heeft.
Trade encourages business growth and is thus crucial to employment.
Handel bevordert de groei van bedrijven en vormt daarmee een hoeksteen voor de werkgelegenheid.
business (also: business deal)
volume_up
ding {het}
What's the one thing a man like me won't touch in this business?
Wat is het enige ding wat een man als ik... niet wil aanraken in deze wereld?
Mr President, let us be clear, this is a most regrettable business.
Mijnheer de Voorzitter, laat één ding duidelijk zijn, dit is een zeer betreurenswaardige zaak.
But the one thing that has made a big comeback just recently is this business of speaking with the dead.
Maar het ene ding dat sterk teruggekomen is recent pas, is de bezigheid van het spreken met de doden.
business (also: business deal)
For them, fishing is not a business project, but a way of life.
Voor hen is vissen geen zakelijke aangelegenheid maar een manier van leven.
The Council thinks it is entitled to drag this whole thing out, and the other business too.
De Raad probeert ook die aangelegenheid voor zich uit te schuiven.
As has also been correctly pointed out this afternoon, implementing the programme is a complicated business.
De uitvoering van het programma, het is vanmiddag terecht opgemerkt, is een complexe aangelegenheid.
business (also: business deal)
The starting point for this business was the 1984 milk quotas.
Beginpunt van deze affaire vormen de melkquota van 1984.
If it is a business, I must say it has been a very ugly business.
Als dit een affaire is, dan toch wel een hele nare.
It was sufficient to remind him of this ugly business of BSE to show him how much his social model costs.
We hoefden deze nare BSE-affaire maar te noemen om hem duidelijk te maken hoeveel zijn sociale model kost.
business
business (also: commerce, trade)
Is it really the Council of Ministers ' and the Commission's intention to put our own poultry producers out of business in favour of third-country imports?
Zijn de Ministerraad en de Commissie werkelijk van plan de nering van onze eigen pluimveeproducenten te ondermijnen ten gunste van de invoer uit derde landen?

Context sentences for "business" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
Zakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
EnglishPretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
Al snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
EnglishI said, "Senator, it appears that we're going into the food training business."
Ik zei: "Senator, blijkbaar lanceren we ons in het voedingsopleidingsbedrijf."
EnglishThe first course developed was a Diploma in Rural Development and Agri-Business.
Als eerste werd een opleiding Plattelandsontwikkeling en Agro-industrie ontwikkeld.
EnglishSecondly, they should help to reinforce Europe's appeal as a business location.
Anderzijds moeten ze de economie en de werkgelegenheid in Europa helpen beschermen.
EnglishThe human rights debate has been supplanted by concern for business interests.
De aandacht voor de zakelijke belangen heeft die voor de mensenrechten verdrongen.
EnglishIs the European Union really just there to serve the multinationals and big business?
Is de Europese Unie er soms alleen maar voor de multinationals en de " groten "?
EnglishWhy should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
Waarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van 500 000 euro betalen?
EnglishOut of the 630 people whom he employs in his business, there are 600 Congolese.
Van de 630 personen die hij bij zijn bedrijf in dienst heeft zijn er 600 Congolezen.
EnglishThe most widespread is the numbing of the human brain in the name of business.
Het meest wijdverbreide probleem is het afstompen van de menselijke hersenen.
English The business plan for the benefiting company Nová Hut shall be implemented.
    Het bedrijfsplan voor de begunstigde onderneming Nová Hut ' wordt uitgevoerd.
EnglishThat hydrogen's being made because there's a good business reason for its use.
Die waterstof wordt gemaakt omdat er een goede zakelijke reden is voor het gebruik.
EnglishA business that cuts itself off will be taking its decisions on a very narrow basis.
Een afgeschermd bedrijf neemt beslissingen op basis van zeer weinig informatie.
EnglishHe sends his apologies for today as he has to go to Austria on urgent business.
Hij laat zich voor vandaag verontschuldigen omdat hij dringend naar Oostenrijk moet.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, tourist activity is business activity.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, toerisme is een economische activiteit.
EnglishWe have commissioned a study to identify business opportunities in this area.
Wij hebben opdracht gegeven voor een studie naar de economische mogelijkheden.
EnglishIt would be good if the way you conduct business were to take us into account.
Het zou mooi zijn als u daarmee in uw handelswijze ook rekening wilt houden.
EnglishBut as has been said, the discussion with the Commission today is business as usual.
Maar zoals gezegd is de bespreking vandaag met de Commissie business as usual.
EnglishBusiness will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
Er zal geld worden verdiend, en tegelijkertijd zal de ontvolking worden tegengegaan.
EnglishA transnational basis consequently needs to be established for business relations.
Wij moeten dan ook een transnationale basis ontwikkelen voor de handelsbetrekkingen.