"by" translation into Dutch

EN

"by" in Dutch

EN

by {preposition}

volume_up
by (also: at, in, inside, into, on, per, to, upon, within, a)
Trying to change transmission rates by treating other sexually transmitted diseases.
Proberen overdracht te verminderen door andere soa's te behandelen.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Door zich te verenigen, hebben onze landen besloten deze waarden te onderschrijven en te verbreiden.
measures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.
maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Op presidentieel bevel worden alle voertuigen doorzocht... op wapens en drugs.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Dit verslag is gebaseerd op overtuigingen en niet op provocaties.
By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition.
Op mijn 19de was ik een volwassen filmactrice maar nog steeds op zoek naar definitie.
Only by giving and sharing that responsibility can this be done.
Alleen met inbegrip, met meegeven, met meedelen van die verantwoordelijkheid.
Not with producing fine phrases, but with taking action initiated by ourselves.
De EU heeft problemen met haar beleid - niet met de mooie woorden, maar met de daden.
The cost of diseases caused by air pollution is rising on a daily basis.
De met luchtverontreiniging samenhangende ziektekosten stijgen met de dag.
They are intimidated -- by warlords, by terrorists, by criminals.
Ze worden geïntimideerd – door krijgsheren, door terroristen, door criminelen.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
Even today, Cyprus is divided by a wall, by barbed wire, and by minefields.
Ook vandaag nog blijft Cyprus verdeeld door een muur, door prikkeldraad, door mijnenvelden.
by (also: about, at, for, on, per, to, towards, upon, around, round)
What is at issue is a step-by-step approach to the ultimate lifting of the embargo.
Het gaat om een stapsgewijze aanpak om het embargo definitief op te heffen.
You cannot justify restrictions on democracy by the fact that it serves a good cause.
Het is niet gerechtvaardigd om de democratie in te perken om een goede zaak te dienen.
Will it be possible for them to be implemented in a credible way by 16 May?
Is het haalbaar om die besluiten vóór 16 mei op een geloofwaardige manier om te zetten?
By adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
Door steun aan de ontwerpresolutie kunnen wij daar nu aan bijdragen.
There was nothing ready, and, you know, as we can see by what they're doing.
. ~~~ Zoals we kunnen zien aan wat ze aan het doen zijn.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
Ik raad u aan het verslag aan te nemen zoals het door de commissie is goedgekeurd.
Europe ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
Tot besluit zou ik nog enkele woorden willen richten tot commissaris Patten.
Let me conclude by emphasizing that women are the vital ingredient for future development.
Tot slot wil ik nog benadrukken dat vrouwen de sleutel zijn tot ontwikkeling.
By then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.
En dan ontstaan er grote problemen bij de bestrijding van aids maar ook bij tuberculose.
It is customary for votes on appointments to be taken by secret ballot.
Het is gebruikelijk om bij een stemming over benoemingen dit bij geheime stemming te doen.
However, career breaks still tend to be taken more often by women than by men.
Het is echter nog steeds zo dat loopbaanonderbrekingen vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomen.
We look ahead to 2013 and to what we want to have achieved by that time.
Wij kijken naar 2013 en naar wat we in die tijd bereikt willen hebben.
We can begin by looking at ourselves – the EU and Europe.
Om te beginnen kun je naar jezelf kijken, naar de Europese Unie en Europa.
In this way we can work towards further European integration step by step.
Zo kunnen we stapsgewijs toewerken naar een verdere Europese integratie.
We are opposed to this policy and to the methods applied by big business.
Wij zijn tegen dit beleid en tegen het gekonkel van het grootkapitaal.
It is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
Dat druist in tegen onze opdracht, tegen het mandaat dat wij van de kiezers hebben gekregen.
By the time you enter college, you're going to lie to your mom in one out of every five interactions.
Tegen je studietijd lieg je tegen je moeder in 1 van elke 5 interacties.
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
Het mag geen rol spelen of ze per fax, per gewone brief of per elektronische post worden ingediend.
After all, the fight against drug use is, by definition, an international phenomenon.
Per slot van rekening is de strijd tegen doping per definitie een internationaal fenomeen.
They got them by ship, and I'm talking now about 7,000, 8,000 at a time went out this week.
Ze kregen ze per schip. ~~~ Ik heb het nu over 7000, 8000 per keer, deze week.
by
volume_up
ten {prp.} [arch.]
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Ten eerste heeft de hier voorgestelde procedure een predemocratisch karakter.
Thirdly, some of the information submitted by some Member States was incomplete.
Ten derde verstrekten enkele lidstaten slechts onvolledige informatie.
In our opinion, we must reform it by taking an overview of the institutions.
Volgens ons moet een hervorming rekening houden met alle instellingen.
Putting these in place requires, in our view, a step-by-step approach.
De implementatie daarvan vraagt, volgens ons, om een stapsgewijze aanpak.
I believe, however, that there is a great deal of misunderstanding about what we mean by this.
Volgens mij bestaan er echter allerlei misverstanden over onze bedoelingen.
by
volume_up
ter {prp.} [arch.]
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
by
volume_up
ter {prp.} [oldfsh.]
for the protection of enterprises handicapped by structural or natural conditions;
ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden benadeelde bedrijven;
Therefore, their requests for asylum have been analysed by the authorities in the field.
Hun asielaanvragen zijn derhalve behandeld door de autoriteiten ter plaatse.
The situation is being closely monitored by the EU heads of mission on the ground.
Momenteel wordt de situatie ter plekke door de EU-missiehoofden nauwlettend gevolgd.
I remember well the problems caused in some languages by that definition.
Ik herinner me de problemen die in sommige talen ontstonden vanwege die definitie nog goed.
It was warmly endorsed for its strategic thrust by both the Council and by the Parliament.
Zowel de Raad als het Parlement waren vol lof over dit beleid vanwege de gekozen strategie.
They were created by vile, violent and ethnically-based confrontation.
De mensen sloegen op de vlucht vanwege afschuwelijke, gewelddadige en etnisch georiënteerde botsingen.
The proposed directives are complemented by a proposal for an action programme.
Naast de voorgestelde richtlijnen is er een voorstel voor een actieprogramma.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
This year is characterized by three particular features which come clearly to mind.
Dit jaar vertoont drie bijzondere kenmerken waar wij niet naast kunnen zien.
The only way forward is by reaching an understanding with that minority.
De enig mogelijke weg voert langs overeenstemming met die minderheid.
Changes must therefore take place little by little.
Veranderingen zullen daarom langs lijnen van geleidelijkheid moeten plaatsvinden.
That is to say, by taking an exclusively democratic path.
Dat wil zeggen: uitsluitend langs democratische weg.
by (also: beyond, past)
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Laten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
It is an historic opportunity which we must not allow to pass by.
Deze historische gelegenheid mogen wij niet voorbij laten gaan.
So, one week, two weeks, three weeks went by, and finally I said, "Well, how about blue?"
Eén, twee, drie weken gingen voorbij, tot ik zei: "Wat dachten jullie van blauw?"
This includes incest, attacks by children on their parents and vice versa.
Het gaat dan om incestgevallen, geweld van kinderen jegens ouders of van ouders jegens kinderen.
" Condemns all the massacres against the civilian population perpetrated by the military forces in place ".
" Veroordeelt alle gewelddadigheden jegens de burgerbevolking van de aanwezige strijdkrachten ".
It is our duty towards everyone hit by the recent disasters.
Dat is onze plicht jegens al degenen die door de recente rampen zijn getroffen.

Synonyms (English) for "by":

by