"by agreement" translation into Dutch

EN

"by agreement" in Dutch

EN by agreement
volume_up
{adverb}

This therefore justifies the letter that I sent to you with the agreement of my Group.
Vandaar dat ik u in overleg met mijn fractie een brief heb gestuurd.
Let us agree to start with what we have before us, discuss matters and reach an agreement as soon as possible.
Vanaf dat punt kunnen we in overleg gaan, een dialoog voeren en zo snel mogelijk tot een akkoord komen.
The date and precise arrangements for accession must be set by common agreement and not in an antagonistic way.
De datum en de precieze voorwaarden voor toetreding dienen in overleg en niet in onenigheid te worden vastgesteld.

Context sentences for "by agreement" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe association agreement with Chile will, we hope, be signed in Madrid in May.
Hopelijk wordt de vrijhandelsovereenkomst met Chili in mei in Madrid ondertekend.
EnglishThere are many people in China for whom this agreement does not spell good news.
Er zijn veel mensen in China voor wie dit akkoord weinig goeds in petto heeft.
EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Dit is een zeer goede hulp geweest voor het proces om tot een akkoord te komen.
EnglishAnd the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
Met onze amendementen willen wij dichter in de buurt komen van een eindakkoord.
EnglishThis agreement allows the legitimacy of international law to be re-established.
Met dit akkoord kan de legitimiteit van het internationaal recht worden hersteld.
EnglishThe negotiations have been completed and the agreement was initialled on 30 May.
De onderhandelingen zijn afgerond en de overeenkomst is op 30 mei geparafeerd.
EnglishWith regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
Wat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.
EnglishHowever, despite that, I will support this third-generation cooperation agreement.
Desondanks zal ik deze samenwerkingsovereenkomst van de derde generatie steunen.
EnglishHis assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Hij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
EnglishThis agreement is in many respects far from what this Parliament is proposing.
Dit akkoord is op vele punten in tegenspraak met hetgeen dit Parlement voorstelt.
EnglishIt was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
Maar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
EnglishAnd we expect the same for the readmission agreement between Russia and Lithuania.
Hetzelfde verwachten wij van de terugnameovereenkomst tussen Rusland en Litouwen.
EnglishThat is why I congratulate myself on the agreement reached on Articles 16 and 18.
Daarom ben ik opgetogen over het akkoord dat over artikel 16 en 18 is bereikt.
EnglishThe Framework Agreement is now subject to ratification by the signatory states.
De kaderovereenkomst is nu voorwerp van ratificatie door de ondertekenende landen.
EnglishThe resolution rejects the Council’ s agreement on the financial perspective.
De resolutie verwerpt het akkoord van de Raad over de financiële vooruitzichten.
EnglishI should like to set out the four reasons why, in my view, we need this agreement.
Ik zal u vier redenen noemen waarom dit akkoord naar mijn idee noodzakelijk is.
EnglishWe have the interinstitutional agreement which the Commissioner talked about.
Neem nu het interinstitutionele akkoord waarover de commissaris gesproken heeft.
EnglishI need to underline that the agreement with Canada is much better in substance.
Ik moet onderstrepen dat de overeenkomst met Canada inhoudelijk veel beter is.
EnglishI have no problem at all, Commissioner, with the agreement on managing area 2J3KL.
Ik heb niet het minste probleem met het akkoord inzake het beheer van zone 2J3KL.
EnglishThere are already a few sections in this agreement relating to fishing matters.
In dit akkoord zijn er verschillende onderdelen die het aspect visserij betreffen.