"by Jove!" translation into Dutch

EN

"by Jove!" in Dutch

EN by Jove!
volume_up
{interjection}

by Jove!

Similar translations for "by Jove!" in Dutch

by preposition

Context sentences for "by Jove!" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere's one such frustrated scientist, Moshe Pritsker, the founder of Jove.
Hier is zo'n gefrustreerde wetenschapper, Moshe Pritsker, de oprichter van Jove.
EnglishMr Jové Peres ' report acknowledges this and I thank the rapporteur for that.
In het verslag van de heer Jové wordt dit erkend en ik dank de rapporteur daarvoor.
EnglishWe are going to support Mr Jové Peres's report without any hesitation.
Het lijdt geen twijfel dat wij het verslag van de heer Jové Peres zullen steunen.
EnglishThe Jové Peres report is right to call for effective control and harmonised sanctions.
Het verslag-Jové Peres roept terecht op voor een sluitende controle en geharmoniseerde sancties.
EnglishI broadly welcome the Jové Peres report in its present form.
Ik verwelkom in grote lijnen het verslag van de heer Jové Peres in zijn huidige vorm.
EnglishFirst to Mr Jové Peres's report and stock management.
Allereerst het verslag van de heer Jové Peres en het beheer van de bestanden.
EnglishMr Jové Peres has led the debate on the Commission proposal.
De heer Jové Peres heeft het debat over het Commissievoorstel geleid.
EnglishFor that reason, we voted today in favour of improving Mr Jové Peres's text in various ways.
Daarom hebben wij vandaag voor verschillende verbeteringen van de tekst van de heer Jové Peres gestemd.
EnglishMr Jové Peres's excellent report also talks about controlled and integrated cultivation.
In het uitstekende verslag van de heer Jové Peres is sprake van gecontroleerde, geïntegreerde teeltmethoden.
EnglishWhat Mr Jové Peres says in his report is extremely important.
Ook het verslag van Jové Peres vind ik bijzonder interessant.
EnglishFinally, our group supports the report by Mr Jové Peres.
Tot slot is mijn fractie voor het verslag van de heer Jové Peres.
EnglishMr Jové Peres was one of the rapporteurs in question and he made a statement this morning.
Een van de rapporteurs in kwestie, de heer Jové Peres, heeft vanochtend een verklaring afgelegd die ik volledig ondersteun.
EnglishJove is a website that was founded to encourage scientists to publish their peer-reviewed research on video.
Jove is een website die werd opgericht om wetenschappers te stimuleren om hun peer-reviewed onderzoek te publiceren op video.
EnglishOur vote also goes to the Jové Peres report.
Onze stem voor het verslag-Jové Pires ook.
EnglishNow, I fail to see how Mr Jové Peres can say that slaughter premiums in the South are twice or several times higher.
Ik begrijp niet hoe de heer Jové Peres kan zeggen dat in het zuiden de slachtpremies dubbel zo hoog zijn of zelfs nog hoger.
EnglishMr Jové Peres has the floor.
EnglishI should like to close, Mr President, by once again congratulating our rapporteur, Mr Jové, for the magnificent report he has drawn up.
Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik onze rapporteur, de heer Jové, nogmaals feliciteren met zijn uitstekende verslag.
EnglishI should like to thank Mr Jové Peres for his report, in which he also registers a large degree of support for the Commission's proposals.
Ik dank de heer Jové Peres voor zijn verslag waarin hij in grote mate steun betuigt aan de voorstellen van de Commissie.
EnglishMy colleague, Mr Jové Peres has tried to take these conflicting interests into consideration and to bring them into line with each other.
Mijn fractiegenoot Salvador Jové Peres heeft geprobeerd om met die strijdige belangen rekening te houden en ze te overbruggen.
EnglishMy colleague Mr Salvador Jové is only too aware of the bad position which southern European small farmers and farm labourers find themselves in.
Mijn fractiegenoot Salvador Jové weet alles van de slechte positie van de Zuid-Europese kleine boeren en landarbeiders.