"by means of" translation into Dutch

EN

"by means of" in Dutch

NL

EN by means of
volume_up
{adverb}

by means of
It therefore decided to consult Parliament by means of the assent procedure.
Daarom werd besloten het Parlement te raadplegen middels de instemmingsprocedure.
Large retail chains are taking over the sector by means of price wars.
Grote boekenketens maken zich middels prijzenoorlogen meester van de sector.
I would recommend that the vote be carried out by means of secret ballot papers.
Ik zou willen voorstellen dat we stemmen middels stembriefjes.

Context sentences for "by means of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must put a complete stop to business contact, which also means no investment.
Zakelijke contacten moeten volledig worden stopgezet, dus ook geen investeringen.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Dat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
EnglishOnce again, the compromise arrived at means that there will be no conciliation.
Nogmaals, het bereikte compromis betekent dat er geen bemiddeling nodig zal zijn.
EnglishThat means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
Dat betekent eerst en vooral grote nadruk op de coherentie tussen handel en hulp.
EnglishBut this profit-driven approach means that passengers are running growing risks.
Maar passagiers zijn de dupe van dit winstbejag en lopen steeds meer risico's.
EnglishIn my view, this obviously means that we must dispense with a few of our dogmas.
Voor mij betekent dit heel duidelijk dat we van een paar dogma's moeten afstappen.
EnglishNowadays, reflecting about Solidarity means reflecting about the nature of Europe.
Nu betekent het nadenken over solidariteit het nadenken over de aard van Europa.
EnglishThe 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.
De 1 procent-filosofie betekent de van de Unie en leidt de Unie in een val van.
EnglishThat means a further burden will be put on the EU Member States ' membership fees.
Dat betekent dat de lidmaatschapsbijdragen van de EU-lidstaten nog hoger worden.
EnglishI hope that means that they will be given the same voting rights as Member States.
Hopelijk betekent dit dat ze hetzelfde stemrecht zullen krijgen als de lidstaten.
EnglishIt is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
De gelijkheid tussen man en vrouw moet en kan vanuit de handel gestimuleerd worden.
EnglishIn Europe, that means that an equivalent qualification must be valid everywhere.
In Europa betekent dit dat een bepaalde kwalificatie overal geldig moet zijn.
EnglishThis means we are giving the Council an excellent argument not to do anything more.
Dat wil zeggen: we geven de Raad een schitterend argument om niets meer te doen.
EnglishRecent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De recente afspraken tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende.
EnglishThe means of doing this may be through the Loya Jirga or Grand Assembly mechanism.
Dit zou wellicht kunnen worden verwezenlijkt via de Loya Jirga, het parlement.
EnglishNo democracy means no stability, and no stability means no economic recovery.
Zonder democratie geen stabiliteit en zonder stabiliteit geen economisch herstel.
EnglishThis also means that not just one Baltic country but all three will be involved.
Dat betekent dat alledrie de Baltische landen erbij zullen zijn en niet slechts één.
EnglishEffective means against fraud do, however, exist, namely openness and democracy.
Er bestaan echter efficiënte middelen tegen fraude, namelijk openheid en democratie.
EnglishThe USA continues to use supplies of food aid as a means of reducing its surpluses.
De VS gebruiken nog steeds voedselhulp voor het wegwerken van hun overschotten.
EnglishAnd this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data.
Dit betekent dat het verschil groter is dan de onzekerheid van de statistieken.