EN

call {noun}

volume_up
Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.
Oh nu, een gemiste oproep, een nieuwe oproep, nieuwe vriendin misschien.
We reiterate the call for Community funds to be channelled to this disaster.
En wij herhalen de oproep om gemeenschapsgeld uit te trekken voor deze ramp.
That would be a proactive response to Mrs Jöns ' call for a conference.
Dat zou een proactieve reactie zijn op de oproep in de voordracht van mevrouw Jöns.
NL

call optie {de}

volume_up
call optie

Context sentences for "call" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
De Europese Unie moet uniforme, strenge nucleaire veiligheidsnormen uitvaardigen.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
EnglishThe way we do that, actually, is with a method, which we call the transit method.
De manier waarop we dat doen is met een methode die we de transit-methode noemen.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishTherefore, I call on the House to vote against this request for urgent procedure.
Ik roep het Parlement dan ook op dit verzoek om urgentverklaring te verwerpen.
EnglishWe swivel towards each other, we do what we call the "anchoring gaze" and we talk.
We draaien naar elkaar toe, we doen wat we noemen een "anker staar" en we praten.
EnglishI would call on Parliament to support the compromise package which is on the table.
Ik doe een beroep op het Parlement om het ingediende compromispakket te steunen.
EnglishI shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.
Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.
EnglishThere are many areas that call for financing, but there are only a few vital ones.
Er zijn veel financieringsdoeleinden, maar slechts weinige zijn echt noodzakelijk.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
We moeten deze algemene uitholling van onze plattelandsgebieden een halt toeroepen.
EnglishVery often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
De zeehavens zijn niet zelden begin- en eindpunten van de ladingstromen in Europa.
EnglishThe alternative to the destruction we call war - how do we, how do you see it?
Wat is voor ons en voor u het alternatief voor de verwoesting die oorlog heet?
EnglishWith this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
In verband daarmee wil ik u oproepen om ook kinderen gelijke kansen te geven.
EnglishThis is precisely why we have the right to call for human rights for Christians.
Juist daarom hebben wij het recht om mensenrechten te eisen voor christenen.
EnglishAnd so what the robot does is it plans what we call a minimum snap trajectory.
De robot doet het volgende: hij plant wat wij een minimale 'snap'-baan noemen.
EnglishIt is therefore quite right to call for peace and dignity in the Middle East.
Daarom wordt er terecht opgeroepen tot vrede en waardigheid in het Midden-Oosten.
EnglishAnd I think for many people, that wake-up call takes the form of an illness.
En ik denk dat voor vele mensen, die openbaring de vorm van een ziekte aanneemt.
EnglishAnd finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J.
Uiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.