EN cause
volume_up
{noun}

cause (also: account, matter, occasion, purpose)
This is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Dat is de reden, de oorzaak van het falen van deze Commissie genetica.
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
Maar er is absoluut nog geen reden om op onze lauweren te gaan rusten.
These I think are questions that furthermore give cause for introspection.
Dit zijn naar mijn mening vragen die ook reden zijn voor zelfonderzoek.
cause (also: affair, boutique, case, company)
I need such courage...... because, in this cause, I too am prepared to die.
Ikzelf heb zo'n moed nodig... want ook ik ben bereid voor deze zaak te sterven.
With enlargement the Atlanticist cause will be strengthened.
Door middel van de uitbreiding zal de Atlantische zaak worden bevorderd.
This soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Noch de Europese zaak noch ons land zijn beter geworden van dit hele verhaal.
cause (also: goal, intention, objective, plan)
volume_up
doel {het}
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Als je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
Being the largest contributor to this cause is not enough.
Dat wij de grootste financiële bijdrage aan dit doel leveren, is echter niet genoeg.
What more deserving cause could there be than supporting youth in the European Union.
Welk doel kunnen we nu beter steunen dan de jeugd in de Europese Unie?
cause (also: reason, begetter)
The cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
De oorzaak is uiteraard armoede, criminaliteit en kortsluiting in de samenleving.
Air pollution is the cause of multiple respiratory and other diseases.
Luchtverontreiniging is de oorzaak van diverse luchtwegaandoeningen en andere ziekten.
Mental health is the fastest growing cause of disability.
Neurologische aandoeningen vormen de snelst groeiende oorzaak van invaliditeit.
cause (also: author)
Energy is also a possible cause of conflict between the European Union and Russia.
Energie is ook een mogelijke veroorzaker van een conflict tussen de Europese Unie en Rusland.
Some decades ago, industry was the main cause of air pollution and the diseases connected with it.
Enkele decennia geleden waren fabrieken de voornaamste veroorzaker van luchtverontreiniging en de daaraan gerelateerde ziekten.
Many developing countries are more inclined to see the EU as the cause of their problems than as a solution to them.
Veel ontwikkelingslanden zien de EU eerder als veroorzaker van problemen dan als oplosser ervan.

Context sentences for "cause" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
BSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
EnglishCigarette smoking is the cause of fatal diseases amongst a quarter of all smokers.
Sigarettenrook veroorzaakt dodelijke aandoeningen bij een kwart van alle rokers.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Ze zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
EnglishI think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.
Het gebrekkig functioneren van de opsporingsinstanties acht ik de hoofdoorzaak.
EnglishWe all know what these substances cause, for example skin cancer and eye damage.
Wij weten allemaal wat de gevolgen zijn: huidkanker bijvoorbeeld, of oogproblemen.
EnglishThe public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
Voor de groene fractie was het openbare register een essentieel en centraal thema.
EnglishEvents in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.
-- Wat er de afgelopen jaren in Afghanistan is gebeurd, is uiterst zorgwekkend.
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
Manieren die tot volledige humaniteit leiden zijn echter nog niet uitgevonden.
EnglishThis, I feel, will be the aspect of the agreements which will cause most concern.
Dit is naar mijn mening het meeste zorgwekkende aspect van de overeenkomsten.
EnglishBreast cancer is the most common cause of death among women aged between 35 and 55.
Borstkanker is de meest voorkomende doodsoorzaak onder vrouwen tussen de 35 en 55.
EnglishThis will cause an increase of heavy road traffic in the Limerick city area.
Hierdoor zal het wegverkeer in en rondom de stad Limerick aanzienlijk toenemen.
EnglishThis is a cause to which he has demonstrated his ongoing and productive commitment.
Het is een onderwerp waarvoor hij zich al geruime tijd zeer consistent inzet.
EnglishEven Mr Paasilinna said that there could be cause for criticism in this area.
Ook de heer Paasilina vermeldde dat men de nodige kritiek op dit gebied kan hebben.
EnglishIt is tobacco and alcohol which cause most damage in terms of public health.
Wat de volksgezondheid betreft, brengen alcohol en tabak de meeste schade toe.
EnglishThe most common cause of death among children and young people is traffic accidents.
Verkeersongevallen vormen de grootste doodsoorzaak onder kinderen en jongeren.
EnglishMigration can also cause challenges for the countries migrants leave behind.
Migratie kan ook uitdagingen inhouden voor de herkomstlanden van de migranten.
EnglishDo you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
Wisten jullie dat auto-ongevallen de eerste doodsoorzaak zijn voor jonge mensen?
EnglishThere is only cause for this once the boundaries of criminal law have been crossed.
Pas wanneer strafrechtelijke grenzen zijn overtreden, is daartoe aanleiding.
EnglishThat is going to cause huge administrative and financial problems for this Parliament.
Dat levert het Parlement gigantische bestuursmatige en financiële problemen op.
EnglishThe pressure being exerted upon Iran is a cause of profound concern to me.
Als ik zie hoeveel druk er op Iran wordt uitgeoefend, maak ik mij grote zorgen.