EN certainly
volume_up
{adverb}

certainly (also: indeed, now, probably, rather)
volume_up
wel {adv.}
I am certainly in favour of this proposal, let there be no misunderstanding.
Ik ben wel voorstander van dit voorstel, laat daar geen misverstand over bestaan.
It would certainly be right and proper for the Council to attend these debates.
Het zou eigenlijk wel gepast zijn als de Raad ook bij deze debatten aanwezig zou zijn.
The political élite and EU officials certainly look after their own interests.
De politieke elite en de Europese ambtenaren zorgen wel voor hun eigen belangen.
certainly (also: absolutely, definitely, for sure, indeed)
volume_up
zeker {adv.}
This one is almost certainly too limited -- perhaps even for the fish, certainly for us.
Deze is vrijwel zeker te beperkt -- mogelijk zelfs voor de vis, maar zeker voor ons.
Nonetheless they have certainly informed the transatlantic economic partnership.
Niettemin hebben zij zeker het transatlantisch economisch partnerschap geïnspireerd.
It certainly contradicts the crude caricatures of the Eurocrat.
Hun prestaties weerspreken zeker de ongenuanceerde karikatuur van de eurocraat.
certainly (also: however, indeed, nevertheless, rather)
volume_up
toch {adv.}
This is certainly not the intention of the Commission nor of Parliament.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de Commissie of van het Parlement.
Nevertheless, there is certainly still room for improvement.
Toch kunnen hier en daar wellicht nog enkele verbeteringen worden aangebracht.
There was then certainly no democracy but there was nevertheless a certain sense of hope.
Toen was daar weliswaar geen democratie, maar er was toch een zekere hoop.
volume_up
vast {adv.}
They certainly have shown that they are going in the right direction.
Zij hebben zeker en vast getoond dat zij in de juiste richting gaan.
This is a genuine innovation, and we should certainly maintain it.
Dit is daadwerkelijk een nieuwe stap vooruit en daar moeten we ook aan vast blijven houden.
Yes, I certainly believe in the rigorous application of state aid.
Ja, ik heb een vast vertrouwen in een rigoureus beleid met betrekking tot overheidssteun.
In percentage terms, trains have certainly not retained their share in transport.
Percentagegewijs heeft de trein zijn vervoersaandeel bepaald niet behouden.
That objective is certainly not served by the common position.
Met het gemeenschappelijk standpunt is deze doelstelling bepaald niet gediend.
Reinforcing the democratic substance in Asia is certainly no hollow exercise.
De versterking van dat democratische gehalte is bepaald niet onnodig in Azië.
It would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Het is ongetwijfeld wenselijk om deze niveaus te halen, maar het is niet realistisch.
This would have application certainly to the highlands of Scotland.
De Schotse Hooglanden zouden hier ongetwijfeld in aanmerking voor komen.
A positive point, certainly, is that the programme is open to third countries.
Het is ongetwijfeld positief dat het programma voor derde landen openstaat.
certainly
Examples in Germany and Sweden show that this certainly is a risk.
Uit voorbeelden in Duitsland en Zweden blijkt dat dit gevaar wel degelijk bestaat.
In this area, a European model of some kind is certainly taking shape.
En op dat terrein ontwikkelt zich wel degelijk zoiets als een Europees model.
It is most certainly an issue for this Parliament to consider.
Het is wel degelijk een kwestie die dit Parlement aangaat.
certainly (also: indeed, rather, surely)
volume_up
immers {adv.}
They certainly deserve to be supported, but not in this way.
Het probleem zit hem immers in hun uiterst beperkte concurrentievermogen.
This will certainly take place, because the citizens demand more Europe.
Dat is wat er aan de hand is: de burgers vragen immers om meer Europa.
We certainly always debated them together in committee.
Wij hebben ze in de commissie immers altijd samen behandeld.
certainly
volume_up
zeker en vast {adv.} [idiom] (vast en zeker)
They certainly have shown that they are going in the right direction.
Zij hebben zeker en vast getoond dat zij in de juiste richting gaan.
She is correct and I certainly noted her comments during this debate.
Zij heeft gelijk en ik heb zeker en vast kennis genomen van haar opmerkingen tijdens dit debat.
I truly hope our amendment complements and completes this excellent resolution, for which I shall certainly vote later.
Ik hoop echt dat dit amendement deze uitstekende resolutie, die ik straks zeker en vast zal steunen, bekroont en vervolledigt.
certainly (also: absolutely, actually, indeed, really)
Barcelona showed that the course had to be resumed in a positive manner, but the meeting that followed in Malta was certainly disappointing.
In Barcelona scheen men op positieve wijze de draad weer op te willen pakken, maar de daaropvolgende bijeenkomst op Malta was waarlijk teleurstellend.

Synonyms (English) for "certainly":

certainly
certain
English

Context sentences for "certainly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
EnglishNew jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
Er ontstaan weliswaar nieuwe arbeidsplaatsen, maar oude verdwijnen in snel tempo.
EnglishThese tobacco products are most certainly and without any doubt harmful to health.
Deze tabaksproducten zijn absoluut zonder twijfel schadelijk voor de gezondheid.
EnglishWhat has been put before this House can certainly not be described in those terms.
Het aan ons voorgelegde document is dat namelijk op beide punten duidelijk niet.
EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishCertainly, not much importance can be attached, then, to the talk of democracy.
Er kan dan ook weinig waarde worden toegekend aan het gepraat over democratie.
EnglishThe Commission has certainly not been extravagant in its demands for new posts.
De Commissie heeft zich bescheiden opgesteld bij haar verzoek om meer medewerkers.
EnglishMr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
Geachte afgevaardigde, u hebt absoluut gelijk en dat is inderdaad de juiste weg.
EnglishThe presidency of the Council has certainly achieved much in administrative terms.
Het Raadsvoorzitterschap heeft een heel goede administratieve prestatie geleverd.
EnglishI certainly hope that the IGC will be able to recognize the needs of islands.
Ik hoop beslist dat de IGC de bijzondere behoeften van de eilanden zal erkennen.
EnglishThese principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
De Commissie heeft zich daar bij haar werkzaamheden voortdurend door laten leiden.
Englishdecrees is certainly one of the stumbling blocks.
Een dergelijk struikelblok is zonder twijfel de discussie over de Benes-decreten.
EnglishWhat we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
Wat wij in Europa in elk geval niet kunnen gebruiken is het Zweedse sociale model.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
We moeten echt niet tot in Afghanistan gaan om daar voorbeelden van te vinden.
EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Dat is eigenlijk datgene waarnaar we in het kader van dit verslag moeten streven.
EnglishThis is certainly not a legislative proposal as you have inaccurately stated.
Dat is helemaal geen wetgevingsvoorstel, zoals men u ten onrechte gezegd heeft.
EnglishComing from the guardian of the Pact, these words are certainly likely to shock.
Afkomstig van de hoeder van het Pact kunnen deze woorden inderdaad verbazing wekken.
EnglishThis proved invaluable and certainly helped us achieve this excellent result.
Die waren zeer waardevol en droegen beslist bij aan het uitstekende resultaat.
EnglishIn other words, these processes are quite normal; they are certainly not unusual.
Dergelijke gevallen zijn met andere woorden heel normaal, er is niets ongewoons aan.
EnglishThis issue has certainly been the subject of much discussion within the House.
Het is duidelijk dat het een zeer controversiële kwestie betreft in dit Huis.