EN

chance {noun}

volume_up
It often gives people a second chance or, indeed, a third chance, or simply another chance.
Het biedt mensen vaak een tweede kans, of zelfs een derde kans, of eenvoudigweg een nieuwe kans.
There is every chance that these amendments will be adopted on Thursday nevertheless.
De kans bestaat dat die amendementen donderdag toch worden aangenomen.
For them, it is important to optimise their chance of repatriation with dignity.
Voor hen moeten wij de kans op een terugkeer in waardigheid optimaliseren.
Is there a chance here of extra aid to industry or for information purposes?
Is er hier een extra mogelijkheid voor hulp aan bedrijfsleven of voor voorlichting.
With them goes the chance to bring specialist publications to the man in the street.
Daarmee ook de mogelijkheid om gespecialiseerde uitgaven aan de man te brengen.
This means that there is no chance at all of us ever putting this idea into practice.
Op deze manier is er überhaupt geen mogelijkheid om dit streven ooit te verwezenlijken.
And it was not by chance that they came to the fore at the same time.
Het is geen toeval dat ze tegelijkertijd in de belangstelling zijn gekomen.
BSE did not occur by chance, it was an inbuilt consequence of the system.
BSE was immers geen toeval, maar een systeemimmanent gevolg.
This is therefore certainly not about chance but about predictable accidents.
Het gaat dus zeker niet om toeval, maar om voorspelbare ongelukken.
And that subsequently gives us a better chance of taking action against them.
En dat geeft ons vervolgens weer gelegenheid daartegen actie te ondernemen.
We should at least have the chance to discuss this in the groups.
Wij moeten op z'n minst de gelegenheid hebben om dat te bespreken in onze fracties.
Now is also our last chance to enact the tobacco advertising ban.
Dit is ook de laatste gelegenheid om een verbod op tabaksreclame op te leggen.
chance (also: affair, case, event, job)
In all events, there is no chance of such an initiative being supported in the Council.
Een dergelijk initiatief maakt in ieder geval geen enkele kans door de Raad te worden gesteund.
But even if it doesn't, at least the door is open and there's a chance."
Maar zelfs als het niet zo is, dan is in ieder geval de deur open en is er een kans."
There is still a chance that they will do so, and I would be very grateful if they did.
Er is nog steeds een kans dat zij dat doen, en ik zou er erg verguld mee zijn als dat het geval zou zijn.
chance (also: hope, look, outlook, view)
While the chance of that remains remote, the prospect of truly drug-free sport remains bleak.
Zolang de kans daarop klein blijft, is het uitzicht op dopingvrije sport ver weg.
Working together towards the future is our only chance of ensuring that democracy will be achieved.
Een toekomstgerichte instelling bij onze werkzaamheden kan uitzicht bieden op democratie.
Yes, we do want a constitution, because the constitution provides us with the chance of a stronger, more effective and more democratic EU.
Ja, we willen een grondwet, omdat een grondwet ons uitzicht biedt op zo'n sterkere, rechtvaardigere en meer democratische unie.
chance (also: vehicle)
Mr Katiforis, there are some dangerous slopes which it is better not to chance.
Mijnheer Katiforis, er zijn gevaarlijke wegen waar wij ons beter niet op kunnen wagen.
It's much easier to defend this place than to chance going out in the open.
Het is simpeler deze plek te verdedigen dan om ons naar buiten te wagen.
♫ I think I'm ready to take my chances ♫
♫ Ik denk, klaar om mijn kans te wagen
For ourselves in the PSE Group, the vote we are to have in a few hours’ time is not a chance occurrence.
Voor ons in de PSE-Fractie is de stemming die over een paar uur zal plaatsvinden niet zomaar een gebeurtenis.
The laws remain on the books, and may be used at any time a chance event may cause the American administration to put an end to the moderate way in which the matter is now handled.
De wetten blijven intussen bestaan en een toevallige gebeurtenis kan te allen tijde de Amerikaanse overheid ertoe brengen haar gematigde houding tegenover deze kwestie te laten varen.
"If there was no God we would all be accidents, the result of astronomical random chance in the Universe.
"Als er geen God was zouden wij allen toevalligheden zijn, het resultaat van astronomisch toeval in het universum.
It is not acceptable that we should always leave the financing of such outbreaks to chance, according to whether there is money available or not.
Het kan niet zo zijn dat wij de financiering van dergelijke uitbraken altijd aan de toevalligheid overlaten of er geld is of niet.

Context sentences for "chance" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
EnglishA pragmatic approach to address real common problems has more chance of success.
Een pragmatische aanpak van werkelijke gemeenschappelijke problemen slaat beter aan.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
Ik kom hier in detail bij u op terug wanneer ik de zaak heb kunnen bestuderen.
EnglishIf these criteria are not adhered to, then development does not stand a chance
Als aan deze criteria niet is voldaan, kan van ontwikkeling geen sprake zijn.
EnglishIf I did, then every single group would have to be given the chance to speak.
Als ik dat doe, moeten alle fracties het woord krijgen, maar dan ook allemaal.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Ik meen dat Slowakije recht heeft op een afspraak, op een extra herkansing.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Ziet u reële mogelijkheden om de Raad eveneens van de noodzaak hiervan te overtuigen?
EnglishAnd the chance that some of it isn't more intelligent than ours is also a remote idea.
Dat een deel ervan intelligenter is dan wij wordt ook alsmaar waarschijnlijker.
EnglishIf by chance she should nonetheless do so, it is doubtful if she would be any the wiser.
Mocht hij dat wel doen, dan is het nog maar de vraag of hij er wijzer van wordt.
EnglishNow the European Parliament's resolution, as if by chance, does not mention this at all.
In de resolutie van het Europees Parlement wordt hierover met geen woord gerept.
EnglishIf not we will be depriving the other Members and Commissioners of the chance to speak.
Anders ontnemen wij de andere parlementsleden en commissarissen hun spreektijd.
EnglishWe now need real progress, or else there is no chance of stepping up the preparations.
Het is tijd voor concrete vooruitgang, anders lopen alle voorbereidingen vast.
EnglishIt is now that we have the chance to make the EU more open and more democratic.
Nu is het moment aangebroken om de EU opener en democratischer te maken.
EnglishThey came from the Second Chance School, and their message is as follows:
Het waren leerlingen van de Second Chance School en hun boodschap luidt als volgt:
EnglishCommissioner Marín, firstly, what chance do you give such an embargo on investment?
Ten eerste, mijnheer de commissaris, wat is de slaagkans van zo'n investeringsembargo?
EnglishOnce people are accused, they have little chance of escaping a conviction.
Mensen die eenmaal zijn beschuldigd, kunnen nauwelijks aan veroordeling ontsnappen.
EnglishBut I kept emailing, saying, "Have you had a chance to look at my slime yet?"
Maar ik bleef e-mailen, en zei: "Heb je al naar mijn slijm kunnen kijken?
EnglishIts last chance is to really follow Parliament and I strongly appeal to it to do so.
Ik doe dan ook een nadrukkelijke oproep aan het voorzitterschap om dat alsnog te doen.
EnglishThe second point, which was given less of a chance, relates to dangerous substances.
Het tweede punt, dat minder aan bod kwam, betreft de gevaarlijke stoffen.
EnglishAlthough international law has been violated, there is now a chance to reestablish it.
De internationale rechtsorde is geschonden, maar ze kan nu worden hersteld.