"to collect" translation into Dutch

EN

"to collect" in Dutch

EN to collect
volume_up
[collected|collected] {verb}

We collect multiple viewpoints, vantage points, angles, textures.
We verzamelen meerdere gezichtsvelden, kijkhoeken, oppervlaktestructuren.
Their priority is to collect sufficient food to survive.
Men is meer bezig met het verzamelen van voldoende voedsel om te overleven.
The first step is to collect all of the relevant information.
De eerste stap is het verzamelen van alle relevante informatie.
Solar cells collect light for four and a half hours though.
Daarmee konden we per dag gedurende 2,5 uur licht inzamelen.
In the context of what we know about the countries that do collect batteries, that seems reasonable.
In het licht van wat wij weten over de landen die batterijen inzamelen, lijkt dat een redelijk streven.
However, there is really no contradiction in collecting these light bulbs.
Het inzamelen van dergelijke lampen veroorzaakt echter geen enkele tegenstrijdigheid.
It is the Member States, however, who will collect the main share of indirect taxation and duty.
Het zijn echter de lidstaten die het overgrote deel van de indirecte belastingen en accijnzen innen.
Even if the Member States collect the own resources it is in fact our money and not theirs.
Zelfs al zijn het de lidstaten die de eigen middelen innen, toch blijft het ons geld en niet het hunne.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
De lidstaten zouden zo een groot deel van hun bevoegdheden om belastingen vast te stellen en te innen, verliezen.
to collect (also: to accumulate, to gather, to hoard)
These figures refer exclusively to the information which Amnesty International has been able to collect.
Deze getallen hebben uitsluitend betrekking op de gegevens die Amnesty International heeft weten te vergaren.
Secondly, the observation point's task would be to collect information, so as to assist the process of industrial change.
In de tweede plaats moet het waarnemingscentrum informatie vergaren om de industriële veranderingen beter te begeleiden.
Otherwise we shall simply be collecting information for publication but not for action.
Want anders zouden we alleen maar informatie vergaren om die te publiceren in plaats van haar actief te gebruiken.
to collect (also: to gather, to pick up)
I began to collect every instance of circle-triangle-square.
Ik raapte alle cirkel-driehoek-vierkanten op.
to collect (also: to cash)

Context sentences for "to collect" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
De auto die mij zou komen ophalen was een half uur later dan was afgesproken.
EnglishTo collect car taxes for a reason like environmental protection makes sense.
Het is logisch om autobelastingen te heffen op grond van milieubescherming.
EnglishThe next thing we do is we collect what's called a diffusion tensor imaging.
Het volgende wat we doen is een 'diffusion tensor imaging' (DTI) opnemen.
EnglishI should therefore like to collect signatures demanding referendums throughout the EU.
Daarom haal ik graag handtekeningen op met de eis voor een referendum in de gehele EU.
English. ~~~ And they collect the seeds.
De zaden -- delen ervan zijn niet technisch Je schept ze allemaal in zakken en laat ze drogen.
EnglishBut the new wave of paleontologists -- my graduate students -- collect biomarkers.
Maar de nieuwe golf van paleontologen -- mijn afgestudeerde studenten -- verzamelt biomarkers.
EnglishWe would actually enlist them -- which we've done now -- to collect specimens from animals.
We wierven ze zelfs aan -- dat hebben we nu gedaan -- om monsters van dieren te nemen.
EnglishFirst of all, it is the Member States that collect the contributions for the European Union.
In de eerste plaats brengen de lidstaten de contributies voor de Europese Unie bijeen.
EnglishBut I have a museum and I collect dinosaurs and I can saw mine open.
Maar ik heb zelf een museum en ik verzamel dinosaurussen. ~~~ Ik kan de mijne dus openzagen.
EnglishAs I thought about that later on, I came up with a saying, which is, "I collect bad wines."
Toen ik daar later over nadacht, schoot me een gezegde te binnen: "Ik verzamel slechte wijnen."
EnglishSo I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.
Dus ik bedacht: "Mooi, we gaan allerlei monsters nemen.
EnglishSo the first thing that we do at the site of collection is we collect what's called an MR.
Het eerste wat we doen op de collectiesite is een MR nemen.
EnglishOur Sakharov prizewinner, Leyla Zana was unable to come here to collect her prize.
Onze winnares van de Sacharov-prijs, Leyla Zana, mocht niet hierheen komen om de prijs in ontvangst te nemen.
EnglishSo we can see the Collect Pond, and Lispenard Marshes back behind.
We kunnen de Collect Pond zien, en Lispenard Marshes erachter.
EnglishAnd it can collect six million gallons of rainwater in one season.
Het kan 22 miljoen liter regenwater opvangen in één seizoen.
EnglishTherefore, they asked their parents to go down to the streets and collect them, bring them back home.
Daarom vroegen ze hun ouders ook op straat te komen en hun kinderen terug naar huis te brengen.
EnglishI would like to see employers come round to collect public money.
Laat de heren bazen zelf maar op zoek gaan naar middelen!
EnglishWhen that was soiled, they were paid again to collect it.
Zodra dat bevuild was, werden ze weer betaald om het op te halen.
EnglishUnfortunately, no EU country would also give him a visa so that he himself could collect it.
Helaas kreeg hij van geen enkele EU-lidstaat een visum, zodat hij de prijs niet zelf in ontvangst kon nemen.
EnglishThis might possibly be a valid approach if the aim was to collect data on our various situations.
Dit initiatief zou nog de moeite waard zijn wanneer het er alleen om zou gaan elkaar beter te leren kennen.