EN to come on
volume_up
{verb}

The best decision to come out of Helsinki is that we are now able to start work.
Het positieve van het besluit van Helsinki is dat wij nu kunnen beginnen.
It will be put to Parliament when we come to the votes this afternoon.
Dit verzoek zal aan het Parlement worden voorgelegd zodra we vanmiddag beginnen met de stemmingen.
I now come to the output side, and start with agricultural policy.
Wat de uitgaven betreft, zou ik met het landbouwbeleid willen beginnen.
We will come back on how to do these things.
De Commissie komt nog terug op de vraag hoe we alles gaan aanpakken.
The question then is when this new proposal will come and how this issue is going to be discussed later on.
De vraag is dan wanneer dit nieuwe voorstel komt en hoe men dit vraagstuk later zal aanpakken.
I want to come to the issue which Mr Davies has addressed, namely, where we should start from.
Ik wil nog even ingaan op de kwestie die de heer Davies aanroerde, namelijk de vraag hoe we dit probleem moeten aanpakken.
to come on (also: to advance, to approach, go to)
So, I come back to my initial point. ~~~ Sometimes you think things are impossible.
Om terug te gaan naar waar ik mee begon: soms denk je dat dingen onmogelijk zijn.
Salmon sharks go down to the tropics to pup and come into Monterey.
Zalmhaaien gaan naar de tropen om te paaien en komen naar Monterey.
I would like to see employers come round to collect public money.
Laat de heren bazen zelf maar op zoek gaan naar middelen!
In his own words, his reasons were that the closer the elections come, the madder MEPs get.
Met de letterlijke motivering: hoe dichter de verkiezingen naderen, hoe gekker hier de afgevaardigden worden.
to come on (also: to advance, to approach)
to come on (also: to advance)
to come on (also: to come close)

Similar translations for "to come on" in Dutch

to come verb
come verb
Dutch
on adverb
on preposition
ON
Dutch

Context sentences for "to come on" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen the people in Zimbabwe could ask themselves: Where did the money come from?
Dan zou het volk van Zimbabwe zich kunnen afvragen: ' Waar kwam dat geld vandaan?
EnglishAnd the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
De portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishIn that respect, I believe that the Commission has come to the wrong conclusions.
Wat dat betreft vind ik dat de Commissie tot de verkeerde conclusies is gekomen.
EnglishPerhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Dit brengt mij op het gevoeligste en moeilijkste punt, dat van de financiering.
EnglishNow we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.
Nu hebben wij het antwoord: op 15 januari, met andere woorden, volgende maand.
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
EnglishWe will be discussing that priority when we come to the new Framework Programme.
Bij de vaststelling van het nieuwe kaderprogramma kunnen wij hier nader op ingaan.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
EnglishKew Gardens were insistent that I couldn't come and hack into their rubber tree.
Kew Gardens heb ik niet kunnen overtuigen om me in hun rubberboom te laten hakken.
English(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
EnglishIt's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
EnglishAnd when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
EnglishMy own name is Fodé and I too come from this underprivileged part of the planet.
Ik heet zelf Fodé en kom uit deze stiefmoederlijk bedeelde regio van onze planeet.
EnglishWhen there is a lack of unanimity it is very difficult to come to a conclusion.
Als er geen unanimiteit heerst, is het zeer moeilijk om tot een besluit te komen.
EnglishThe Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
Er is veel kritiek geweest op het Kyoto-protocol, en dat is nog steeds het geval.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
Dames en heren, ik nodig u met genoegen uit om aan die besprekingen deel te nemen.