"to come to" translation into Dutch

EN

"to come to" in Dutch

NL

EN to come to
volume_up
{verb}

to come to (also: to arrive, to attain, to get)
Well, I got pulled out of the sea I think six times by helicopters, so -- and each time, I didn't expect to come home to tell the tale.
Elke keer dacht ik dat ik niet meer thuis zou geraken om mijn avontuur te vertellen.
Some come from the Commission, others from the Council, and others come from the presidency and we end up totally confused.
De ene keer komen die van de Commissie, de andere keer van de Raad, de andere keer weer van het voorzitterschap en we geraken er niet meer uit.
That is how it has come to be used in a number of European societies.
Op die manier is ze in zwang geraakt in verschillende Europese samenlevingen.

Similar translations for "to come to" in Dutch

to come verb
come verb
Dutch
to preposition

Context sentences for "to come to" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen the people in Zimbabwe could ask themselves: Where did the money come from?
Dan zou het volk van Zimbabwe zich kunnen afvragen: ' Waar kwam dat geld vandaan?
EnglishAnd the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
De portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishIn that respect, I believe that the Commission has come to the wrong conclusions.
Wat dat betreft vind ik dat de Commissie tot de verkeerde conclusies is gekomen.
EnglishPerhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishI now come to the most sensitive and problematic aspect of the matter: financing.
Dit brengt mij op het gevoeligste en moeilijkste punt, dat van de financiering.
EnglishNow we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.
Nu hebben wij het antwoord: op 15 januari, met andere woorden, volgende maand.
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
EnglishWe will be discussing that priority when we come to the new Framework Programme.
Bij de vaststelling van het nieuwe kaderprogramma kunnen wij hier nader op ingaan.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting...
Als de voorstellen niet van tafel verdwijnen, zullen ze botsen op de virulente...
EnglishKew Gardens were insistent that I couldn't come and hack into their rubber tree.
Kew Gardens heb ik niet kunnen overtuigen om me in hun rubberboom te laten hakken.
English(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
EnglishIt's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
EnglishAnd when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
EnglishMy own name is Fodé and I too come from this underprivileged part of the planet.
Ik heet zelf Fodé en kom uit deze stiefmoederlijk bedeelde regio van onze planeet.
EnglishWhen there is a lack of unanimity it is very difficult to come to a conclusion.
Als er geen unanimiteit heerst, is het zeer moeilijk om tot een besluit te komen.
EnglishThe Kyoto Protocol has come in for heavy criticism and will continue to do so.
Er is veel kritiek geweest op het Kyoto-protocol, en dat is nog steeds het geval.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
Dames en heren, ik nodig u met genoegen uit om aan die besprekingen deel te nemen.