EN concern
volume_up
{noun}

concern (also: annoyance, care, disappointment, grief)
I know that is a matter of concern to the Commissioner and it is certainly a concern I share.
Ik weet dat deze kwestie de commissaris zorg baart en ik deel deze zorg met hem.
And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
En hij begint zich voorbij zijn zelfzucht te bewegen, naar de grotere zorg voor anderen.
Privatisation is not the concern of the European Union and is not the concern of the Commission.
Privatisering is noch de zorg van de Europese Unie, noch van de Commissie.
concern (also: advantage, benefit, gain, importance)
That is why it was a matter of concern for the Council to find a solution.
Daarom hechtte de Raad er belang aan een oplossing te vinden in deze kwestie.
The right to safety and security is a fundamental concern for all our citizens.
Het recht op vrijheid en veiligheid is van fundamenteel belang voor alle burgers.
This is of vital concern to my own country, Ireland, and to Finland.
Dit is van cruciaal belang voor mijn eigen land, Ierland, en voor Finland.
In fact a debate is currently raging about this idea of concern.
Het is waar dat er over betrokkenheid heel wat af wordt gediscussieerd.
I believe that they have to be our prime concern.
Ik denk dat onze betrokkenheid in de eerste plaats naar hen moet uitgaan.
I should right away like to express my sympathy and concern for our Italian fellow MEPs at this stage.
Ik wil zonder meer nu al mijn sympathie en betrokkenheid uitspreken met onze Italiaanse collega's.
concern (also: interest)
And where is your concern about quality, Commissioner?
En hoe zit het met uw belangstelling voor de kwaliteit, mijnheer de commissaris?
In 2001, Serbia was the new concern, whereupon there was slightly less interest in the former priorities.
In 2001 kwam Servië erbij en nam de belangstelling voor de oude aandachtsgebieden nog meer af.
Another concern that might well have motivated him is: would anybody have turned up out of lack of interest?
Bovendien werd hij wellicht gedreven door een andere angst: een schaarse opkomst wegens gebrek aan belangstelling.
I think that being able to help in this area is a matter of the deepest concern for Europe.
Mijns inziens is hulpverlening hier een bij uitstek Europese aangelegenheid.
It is and should remain a national concern for a long time to come.
Dit is een nationale aangelegenheid en hoort dat ook nog zeer lange tijd te blijven.
A country's national resources are and should remain a national concern.
De natuurlijke hulpbronnen van een land zijn en moeten een nationale aangelegenheid blijven.
Our concern, our objective and our desire is that this venture should succeed.
Welnu, waarde collega's, onze zorg en ons doel is deze onderneming te laten slagen.
Protecting Europe's maritime industry must increasingly be a common concern and therefore a common policy.
De bescherming van de Europese zeeën en kusten moet steeds meer een gezamenlijke onderneming worden.
I would say that, from this point of view, this is a legitimate concern and that the wording chosen is perfectly reasonable.
Dat lijkt me een legitieme onderneming, en de gevonden formule komt mij aanvaardbaar voor.
The issue of the Euro-bond market is of general concern to all people in Europe; it is not just a London issue.
In Schotland is het zeker ook van betekenis en ik ben teleurgesteld over de uitkomst van die stemming.
Environmental concerns are becoming increasingly important in EU policies in general.
De bescherming van het milieu is een factor van steeds grotere betekenis in het EU-beleid in het algemeen.
As far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
Voor Europa is deze sector voor de toekomst wel degelijk van betekenis.
concern (also: care)
Combating unemployment is a central concern of the presidency.
De bestrijding van de werkloosheid wordt een centrale bekommernis van het voorzitterschap.
But our greatest concern is for the future of Agenda 2000.
Maar onze allergrootste bekommernis gaat effectief naar de toekomst van Agenda 2000.
But let me give you a simple concern or maybe statement, then.
Maar laat mij even een simpel punt van bekommernis of een statement maken.
concern (also: gravity, importance, weight)
That would help to strengthen the euro in the world economy and benefit all concerned.
Zo wordt ertoe bijgedragen dat in een ieders belang het gewicht van de euro in de wereldeconomie groter is.
Insofar as this presidency is concerned it is a key priority and we are putting a lot of attention and focus on it.
Het voorzitterschap ziet haar als een belangrijke prioriteit en we kennen er veel aandacht en gewicht aan toe.
In this regard, I should say that the ratio between fin weight and body weight varies significantly depending on the shark species concerned.
Laat ik in dit verband zeggen dat de verhouding tussen het gewicht van de vin en het lichaamsgewicht aanzienlijk verschilt per haaiensoort.
concern (also: care)
Mr President, ladies and gentlemen, drugs are a serious concern to all of us European citizens.
Mijnheer de Voorzitter, geachte Parlementsleden, drugs zijn een bron van kommer en kwel voor ons allen, Europese burgers.
Insufficient progress has been made in the crucial field of integration, due to bureaucratic suspicion on the part of national governments and surpassed misery concerning state sovereignty.
Wegens bureaucratische achterdocht van nationale overheden en voorbijgestreefde kommer over de staatssoevereiniteit is er onvoldoende vooruitgang geboekt op dit cruciale domein van de integratie.
concern (also: importance)
concern (also: importance)

Context sentences for "concern" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
EnglishTherefore there is continuing concern in Member States and at Commission level.
Het blijft dan ook een bron van bezorgdheid in de lidstaten en bij de Commissie.
EnglishA special area of concern when granting aid is the protection of the aid workers.
Een bijzonder punt bij de hulpverlening is de bescherming van de hulpverleners.
EnglishSo we share the concern expressed by Mr Purvis and other Members of Parliament.
We delen dus de bezorgdheid van de heer Purvis en andere leden van het Parlement.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Ze zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
EnglishThere is serious concern about the violence on the southern border of Lebanon.
De vrees bestaat dat aan de zuidelijke grens van Libanon het geweld zal oplaaien.
EnglishThe public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
Voor de groene fractie was het openbare register een essentieel en centraal thema.
EnglishEvents in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.
-- Wat er de afgelopen jaren in Afghanistan is gebeurd, is uiterst zorgwekkend.
EnglishThere are such things as honour and a deep concern about human rights situations.
Er zijn nu eenmaal zaken zoals eer en een grote bezorgdheid over de mensenrechten.
EnglishHis report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
Hij heeft ernaar gestreefd de grote, belangrijke kernpunten aan de orde te stellen.
EnglishThey concern Cyprus, human rights and, especially, the situation of the Kurds.
Het gaat om Cyprus, de mensenrechten en vooral ook de situatie van de Koerden.
EnglishFurthermore, the situation in the south east of Turkey remains a matter for concern.
Bovendien is de situatie in het zuidoosten van Turkije nog steeds verontrustend.
EnglishThis, I feel, will be the aspect of the agreements which will cause most concern.
Dit is naar mijn mening het meeste zorgwekkende aspect van de overeenkomsten.
EnglishI should like to comment on three areas which are of particular concern to me.
Ik zou over drie zaken die bijzonder belangrijk voor mij zijn, iets willen zeggen.
EnglishThe Prime Minister is aware of the grave concern of this European Parliament.
De premier is zich bewust van de ernstige bezorgdheid van dit Europees Parlement.
EnglishThe human rights debate has been supplanted by concern for business interests.
De aandacht voor de zakelijke belangen heeft die voor de mensenrechten verdrongen.
EnglishOur main concern was always about the existence of the provisional legislature.
We hebben ons steeds zorgen gemaakt over het bestaan van de Voorlopige Legislatuur.
EnglishThis does not in any way mean that the Council has no concern for disabled people.
Dit betekent absoluut niet dat de Raad zich niet zou bezighouden met gehandicapten.
EnglishIt is nonetheless worth mentioning a number of issues giving rise to concern.
Desalniettemin zijn er zorgwekkende aspecten waaraan wij aandacht moeten besteden.
EnglishSecondly, they concern the safety of nuclear installations and radiation protection.
Ook gaat het om de veiligheid van kerncentrales en de bescherming tegen straling.