"conduct" translation into Dutch

EN

"conduct" in Dutch

EN conduct
volume_up
{noun}

The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
Het gedrag van de Britse regering kan men alleen maar als kwaadwillig en onbenullig aanduiden.
I would ask for your view of the conduct of the Commission in this regard.
Ik wil u graag om een uitspraak verzoeken over het gedrag van de Commissie in deze zaak.
Een dergelijk gedrag kan toch zeker niet zonder consequenties zijn.
Frankly, we do not have a high regard for Mr Barroso’ s conduct.
Eerlijk gezegd kunnen wij geen waardering opbrengen voor de houding van de heer Barroso.
We have also been able to document that irregular conduct.
Wij hebben deze verkeerde houding ook kunnen documenteren.
I am also disappointed by Turkey's conduct as regards the issue of European security and defence policy.
Ik ben ook ontgoocheld over de houding van Turkije in de kwestie van het Europese veiligheids- en defensiebeleid.
conduct (also: behavior, behaviour, deportment)

Context sentences for "conduct" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission’ s code of conduct was revised with the entry of your Commission.
De gedragscode van de Commissie is bij het aantreden van uw Commissie herzien.
EnglishConduct that is less than exemplary would be disadvantageous for both sides.
Als wij onze voorbeeldrol niet vervullen, berokkent dit beide partijen nadelen.
EnglishThe European Commission must draw up a code of conduct for European multinationals.
De Europese Commissie moet een gedragscode voor Europese multinationals opstellen.
EnglishBut the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
De Commissie kan echter niet alleen de gevolgen voor haar handelwijze dragen.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Betreft: Afdwingbaarheid gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer
EnglishIt is ready to provide assistance for the preparation and conduct of the elections.
Zij is bereid te helpen bij de voorbereiding en de organisatie van de verkiezingen.
EnglishIt would be good if the way you conduct business were to take us into account.
Het zou mooi zijn als u daarmee in uw handelswijze ook rekening wilt houden.
EnglishA code of conduct for Commissioners and their private offices has been adopted.
Er is een gedragscode overeengekomen voor Commissieleden en hun kabinetten.
EnglishI believe, though, that we can and must conduct lengthy further negotiations on this.
Ik denk echter dat wij daar nog geruime tijd over kunnen en moeten onderhandelen.
EnglishPakistan has announced that it will conduct its own nuclear weapons tests.
Pakistan heeft van zijn kant eigen kernwapenproeven in het vooruitzicht gesteld.
EnglishSo it will be necessary also to conduct a campaign of explanation and information.
Daarom zal het nodig zijn tevens een voorlichtings- en informatiecampagne te houden.
EnglishIt will conduct the necessary enquiries and will ensure that there are repercussions.
Het zal een onderzoek instellen en ervoor zorgen dat zo'n onderzoek gevolg krijgt.
EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
De handelwijze van deze gemeente staat haaks op de komende voorschriften.
EnglishI ask you to conduct a serious and immediate investigation into what happened.
Ik verzoek u onmiddellijk een grondig onderzoek in te stellen naar wat er is gebeurd.
EnglishIn our view that is also a real criterion for the conduct of the hearings of nominees.
Dat is volgens ons een belangrijk punt voor de hoorzittingen met de kandidaten.
EnglishThis was certainly not what we pictured when the code of conduct was signed!
Bij de ondertekening van de gedragscode hebben wij ons heel wat anders voorgesteld.
EnglishThe Commission has instigated this in the code of conduct which it recommends.
De Commissie heeft daar een aanzet toe gegeven door de gedragscode die zij voorstelt.
EnglishIt is said, with good reason, that the code of conduct must become absolutely binding.
Terecht, collega's, wordt gezegd dat de gedragscode absoluut bindend moet worden.
EnglishThis is the spirit in which the planned delegation should conduct its talks.
In die zin dienen de gesprekken van de geplande delegatie gevoerd te worden.
EnglishSo we already have self-imposed codes of conduct to which we have committed ourselves.
We hebben ons deze gedragscodes zelf opgelegd en hebben er ons ook aan onderworpen.