EN

contingent {noun}

volume_up
contingent (also: quota, share)
Mr President, the Hungarian Socialist contingent congratulates Mr Eurlings on a very good report.
-- Mijnheer de Voorzitter, de Hongaarse socialistische afvaardiging wil de heer Eurlings gelukwensen; hij is de auteur van een zeer goed verslag.
contingent (also: quota)
Liberia is now home to an all-woman United Nations contingent of Indian peacekeepers.
In Liberia is nu een volledig vrouwelijk VN-contingent van Indiase vredestroepen gestationeerd.
Two thirds of the total North Sea contingent of horse mackerel has, for example, been allocated to Denmark, which processes this fish into fish meal.
Zo is tweederde deel van het totale Noordzee-contingent van horsmakreel toegewezen aan Denemarken, dat deze vis verwerkt tot vismeel.
This contingent seems to be quite lucky, and it has not sustained any casualties, even though dozens of peacekeepers have been killed in Liberia.
Dit contingent schijnt geluk te hebben, en nog niemand schijnt te zijn omgekomen, hoewel tientallen vredessoldaten gesneuveld zijn in Liberia.
contingent
volume_up
onzekere factor {de}
NL

contingent {het}

volume_up
contingent (also: aantal, aandeel, quotum)
Zo hebben zowel het contingent als de vrijwaringsmaatregelen geen enkel effect.
As a result, the quota and safeguard procedures are becoming meaningless.
Het contingent voor de Gemeenschap van de Twaalf bedroeg 2, 2 miljoen ton.
The quota for the Community of the twelve was previously set at 2.2 million tonnes.
Enkele jaren geleden is om politieke redenen het Europese contingent uitgebreid.
A few years ago, the European quota was increased for political reasons.
In Liberia is nu een volledig vrouwelijk VN-contingent van Indiase vredestroepen gestationeerd.
Liberia is now home to an all-woman United Nations contingent of Indian peacekeepers.
Zo is tweederde deel van het totale Noordzee-contingent van horsmakreel toegewezen aan Denemarken, dat deze vis verwerkt tot vismeel.
Two thirds of the total North Sea contingent of horse mackerel has, for example, been allocated to Denmark, which processes this fish into fish meal.
Dit contingent schijnt geluk te hebben, en nog niemand schijnt te zijn omgekomen, hoewel tientallen vredessoldaten gesneuveld zijn in Liberia.
This contingent seems to be quite lucky, and it has not sustained any casualties, even though dozens of peacekeepers have been killed in Liberia.

Context sentences for "contingent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, we fought hard to get at least a small Pakistani contingent to come.
We hebben erg ons best gedaan om op zijn minst een klein aantal Pakistanen te laten komen.
EnglishMrs Flemming and I tabled 35 amendments on behalf of the Austrian contingent.
Mijn collega, mevrouw Flemming, en ikzelf hebben vanuit Oostenrijks perspectief 35 amendementen ingediend.
EnglishThese amendments make the provision of aid contingent on political criteria which are far too demanding.
In deze amendementen worden veel te hoge politieke criteria aan de hulpverlening gesteld.
EnglishThe debate was lively, with strong participation from the contingent from the ACP countries.
Er is een levendig debat gevoerd en veel collega's uit de ACS-landen hebben daarin hun stem laten horen.
EnglishThese contingent motivators -- if you do this, then you get that -- work in some circumstances.
Deze voorwaardelijke motivatoren -- als je dit doet, krijg je dat -- werken in sommige omstandigheden.
EnglishThe European troop contingent must be sent to the area soon.
De Europese troepenmacht moet snel worden gestuurd.
EnglishNevertheless, the anti-Strasbourg contingent has gone even further this time, only allowing for 10 sessions.
De tegenstanders van Straatsburg zijn deze keer nog verder gegaan en hebben het aantal vergaderperioden teruggebracht tot tien.
EnglishBut, if you look at the characteristics of those two, pleasure is contingent upon time, upon its object, upon the place.
Als je kijkt naar de eigenschappen van deze twee, zie je dat plezier afhankelijk is van tijd, plaats en van het object.
EnglishMr President, this morning’ s session seems to be turning into a private chat among the Dutch contingent, so we shall just continue.
-- Voorzitter, het lijkt hier vanmorgen wel een Nederlands onderonsje te worden, dus we gaan nog maar even door.
EnglishWhat has it done to make Community aid contingent on long-term agreements on employment and local development?
Wat heeft de Commissie gedaan om communautaire steun afhankelijk te maken van langetermijnovereenkomsten over werkgelegenheid en plaatselijke ontwikkeling?
EnglishIt was the Council’ s decision to send a seven-thousand-strong contingent of troops to Lebanon that saved the UNIFIL mission.
Eigenlijk heeft de beslissing van de Raad om een zevenduizend manschappen tellend troepencontingent naar Libanon te sturen de UNIFIL-missie gered.
EnglishInstead, the military contingent should be increased, as the present number of around 200 000 soldiers is quite inadequate to stabilise the situation in Iraq.
De huidige troepenmacht van ongeveer 200 000 soldaten is namelijk beslist te weinig om de toestand in Irak te stabiliseren.
EnglishThat is why we need the International Tribunal to have a large Cambodian contingent, so that it is seen not as a foreign court but as a court of the Cambodian people.
Daarom moet er in het Internationaal Strafhof een sterke Cambodjaanse inbreng komen, opdat het ook een Strafhof van het Cambodjaanse volk wordt.
EnglishIt is particularly in the veterinary field that the budgetary impact is contingent upon unforeseen eventualities, be they illnesses or epidemics.
Juist op veterinair gebied is de ontwikkeling van de uitgaven afhankelijk van onvoorziene factoren, namelijk of er zich wel of geen ziekten of epidemieën zullen voordoen.
EnglishReducing the frequency of errors will be contingent on significant improvements in the administration and control systems of both the Commission and the Member States.
Vermindering van het foutenpercentage vergt een significante verbetering van de beheer- en controlesystemen, zowel bij de Commissie als in de lidstaten.
EnglishI take the view that we should not make the opening of accession negotiations contingent on one person; a country like Croatia does not deserve that type of treatment.
Ik vind dat we de opening van de toetredingsonderhandelingen niet afhankelijk moeten stellen van één persoon; dat heeft een land als Kroatië niet verdiend.
EnglishThese sanctions take the form of withholding liquidation and subjecting imports to a contingent liability of 100 % duties to be imposed retroactively.
Deze sancties hebben de vorm gekregen van inhouding van liquidatie en onderwerping van invoer aan een bijkomende verplichting met terugwerkende kracht voor de betaling van 100 % douanerechten.
EnglishSo I deny that there is any intention to make the accompanying measures and the actual elimination of intra-Community controls contingent on one another.
Daarom sluit ik uit dat er enigerlei ondergeschikte relatie tot stand gebracht kan worden tussen de begeleidingsmaatregelen en de daadwerkelijke afschaffing van de controles binnen de Gemeenschap.
EnglishIn this respect, the amendments tabled by the PPE Group making European action in this area contingent on the outcome of the studies commissioned seem to me to be very wise.
In die zin lijken de amendementen van de Fractie van de Europese Volkspartij, die de Europese actie ter zake ondergeschikt maken aan het resultaat van de opgedragen studies, mij zeer geschikt.
EnglishNegotiations were often delayed through the pace at which the Commission worked and through slow response times, which were sometimes contingent on new requirements imposed by the Commission.
Er waren vertragingen in de onderhandelingen, die vaak voortvloeiden uit de trage behandeling door de Commissie en de lange tijd die het duurde voordat de Commissie antwoord gaf.