"contract" translation into Dutch

EN

"contract" in Dutch

NL

"contract" in English

EN contract
volume_up
{noun}

contract (also: covenant, treaty)
One keyword is law and order, a condition of the social contract.
Een sleutelwoord is rechtsorde, een voorwaarde van het maatschappelijk contract.
Nor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Ook is het niet moeilijk een contract of de parameters voor compensatie te definiëren.
It was a failure of the contract we had for computerization.
Het was de mislukking van het contract dat wij voor de automatisering hadden.
It is part and parcel of a government’ s contract with the electorate.
Zij vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen een regering en de kiezer.
A voluntary agreement is a private law contract between two parties.
Een vrijwillige convenant is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee partijen.
We can propose this contract to the fishermen up until 1999.
Wij kunnen deze overeenkomst voorstellen aan onze vissers tot 1999.
However, I expect all the parties concerned to regard the agreement thus negotiated as a contract by which they must abide.
Ik verwacht evenwel dat alle betrokkenen de overeengekomen verbintenis als een verdrag beschouwen dat moet worden nageleefd.
As in 2002, over 70 % of the Commission’ s support has been contracted in year, which is an impressive track record by any standards.
Evenals in 2002 is voor meer dan 70 procent van de steun van de Commissie een verbintenis aangegaan, wat een buitengewoon hoog percentage is.
This endows the action plan and the other documents I have mentioned with the status of Euro-Mediterranean contracts, of shared projects and commitments.
Hierdoor krijgen het actieplan en de andere documenten waarnaar ik zojuist verwees het karakter van een sociaal Euro-mediterraan contract, van een gezamenlijk project en een gezamenlijke verbintenis.

Context sentences for "contract" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Deze dreiging is blijven bestaan ondanks de aan opdrachten gebonden bedrijfssteun.
EnglishThe contract is the same as with real word objects in real world containers.
Het systeem is hetzelfde als met reële objecten in verpakkingen in het echte leven.
EnglishThe Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
De Commissie tekende een beheerscontract met de Belgische organisatie ARTM.
EnglishIn a restricted market, Europe's share must not be allowed to contract.
In een beperkte markt kan het Europese aandeel niet anders dan almaar kleiner worden.
EnglishEarlier, Mr Bradbourn criticised the idea of the tripartite contract.
De heer Bradbourn heeft zijn bedenkingen bij het idee van tripartiete overeenkomsten.
EnglishMore far-reaching proposals would quickly amount to an encroachment on freedom to contract.
Verdergaande voorstellen plegen al snel een inbreuk op de contractvrijheid.
EnglishIt takes a long time for the muscle to contract, and a very short time for the limb to fly out.
Het spannen van de spier duurt lang, en het uitzwiepen van het ledemaat heel kort.
EnglishIn my opinion, direct but contract-related support could be part of this, temporarily.
Hieronder valt naar mijn mening de directe, maar orderspecifieke steun voor een bepaalde tijd.
EnglishWe also believe that the kind of social contract envisaged is not acceptable as it stands.
Dat is een andere opvatting dan die welke mevrouw Randzio-Plath hier zopas heeft verdedigd.
EnglishAll the attention has been focused on contract-related aid which is no longer there.
Alle aandacht is gericht geweest op de aan opdrachten gebonden steun, die niet meer gegeven wordt.
EnglishWho can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
Wie kunnen er op deze opdracht inschrijven en onder welke voorwaarden wordt hun de opdracht gegund?
EnglishLate payments are a breach of contract even when it is the Commission which is late paying.
Het niet respecteren van de betalingstermijn is ook contractbreuk als de Commissie het doet.
EnglishThe second point that Mr Crowley touched on was the general question of the rights of contract workers.
Als tweede punt noemde de heer Crowley de rechten van werknemers in vaste dienst.
EnglishThere are too many different procedures and too many different types of contract.
Op dit ogenblik bestaan er te veel verschillende procedures en te veel verschillende soorten contracten.
EnglishLast week English contract law was supposed to be under threat.
Vorige week meende men dat het Engelse verbintenissenrecht gevaar liep.
EnglishAny state which fails in this task has broken the contract.
Iedere staat die deze taak niet naar behoren vervult, pleegt contractbreuk.
EnglishWhy a marriage contract and not any other reason for regular annual action?
Waarom een huwelijkscontract en geen andere reden voor een regelmatig terugkerend jaarlijks gebeuren?
EnglishThat will finally allow us to found this concession contract on a reasonable financial basis.
Dan kunnen we eindelijk een rationele financiële basis leggen onder die concessieovereenkomst.
EnglishIt is part of a£2 billion contract for British Aerospace.
Met de order aan British Aerospace is in totaal 2 miljard pond gemoeid.
EnglishConditions of contract are one of these fundamental principles governing company sales.
Als een bedrijf verkoopt, stelt het contractuele voorwaarden die behoren tot de fundamentele voorwaarden.