"cows" translation into Dutch

EN

"cows" in Dutch

NL
NL
EN

cows {plural}

volume_up
So cows are dying, and cows are the most valued possession.
De koeien sterven en koeien zijn het kostbaarste bezit.
We tried to make cows, which are vegetarian, into omnivores, and that gave us BSE.
Wij hebben geprobeerd om van koeien, van nature vegetariërs, alleseters te maken.
Cows couldn't live without human stewards -- they're domesticated.
Koeien kunnen niet buiten menselijke beheerders -- ze zijn gedomesticeerd.

Synonyms (English) for "cows":

cows
cow

Context sentences for "cows" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe committee is calling for a standard subsidy for suckler cows and male cattle.
De commissie vraagt voor zoogkoeien en mannelijke runderen een eenvormige premie.
EnglishCows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
Dat is de beste manier om paal en perk te stellen aan de huidige problemen.
EnglishThe price of cull cows and calves has fallen just as sharply as that of beef cattle.
De prijs van slachtkoeien en mestkalveren is evenzeer gedaald als die van mestdieren.
English146 000 British cows were destroyed without Brussels batting an eyelid.
Er zijn 146.000 Britse runderen afgeslacht, maar van de Commissie horen we niets.
EnglishIts effect, after all, would be to prompt the farmers to slaughter their suckler cows now.
Daardoor zouden wij de boeren er immers toe aanzetten hun zoogkoeien nu te slachten.
EnglishNobody ever thought that the poor old cows or sows or whatever were really being taken seriously.
Niemand had er ook maar een moment aan gedacht dat men dit ooit serieus zou nemen.
EnglishThe cows will probably be labelled, but in the year 2000!
Zeker, alle runderen zullen worden gemerkt, maar pas in het jaar 2000!
EnglishThe same would apply to the quotas for suckler cows and heifers.
Dit geldt ook voor de oorspronkelijke quota's voor zoogkoeien.
EnglishEurope has been producing mad cows, dioxin chickens and other such delights.
We hebben in Europa te maken gehad met de gekkekoeienziekte, met dioxinekippen en meer van dat soort toestanden.
EnglishCitrus pulp is used as a feed for dairy cows and this is how dioxin ended up in milk for public consumption.
Citruspulp dient als voedsel voor melkkoeien en zo kwam dioxine in consumptiemelk terecht.
EnglishBSE is a disease of older cows, primarily older dairy cows.
BSE komt veel vaker voor onder melkkoeien dan onder zoogkoeien.
EnglishRuminants, such as sheep, dairy cows and suckler cows, are for the most part fed on the products of the farm itself.
Herkauwers als geiten, melkvee en zoogkoeien krijgen doorgaans voer van de eigen boerderij.
EnglishBetween 1989 and 1992, the European Commission blithely allowed Great Britain to poison millions of cows.
Van 1989 tot 1992 heeft de Commissie vrolijk toegestaan dat Groot-Brittannië miljoenen runderen vergiftigde.
EnglishThe other is the restriction of production, as intended, by means of the reduction in the premium for suckler cows.
Ook bij de beoogde productiebeperking door aanpassing van de zoogkoeienpremie heb ik mijn twijfels.
EnglishWe can do this with dairy cows in the EU.
Wij slagen hier namelijk wel in met de melkkoeien in de EU.
EnglishIf we look at the position in Europe, there are some 20 million dairy cows and some 10 million beef cattle.
Als wij de situatie in Europa bekijken, zijn er ongeveer 20 miljoen melkkoeien en ongeveer 10 miljoen vleeskoeien.
EnglishI return to an internal problem because this is still a global problem which concerns us all: the problem of mad cows.
Tot slot nog een intern probleem dat ons allen bezighoudt, namelijk het probleem van de gekke-koeienziekte.
EnglishTheir timidity, the restrictions and the barely hidden sacred cows are holding back our national officials.
Overgevoeligheid, beperkingen, nauwelijks verheelde gevoelens van heilig egoïsme houden de leiders van onze landen tegen.
EnglishI thus think that premiums for all these sectors should be reduced, including the premiums for suckler cows.
Ik vind daarom dat de premies voor alle sectoren uit die sector verlaagd moeten worden en dus ook de premies voor de zoogkoeien.
EnglishFourthly, it was situations of this type that turned the mad cows crisis into such a serious matter.
Ten vierde, het waren dergelijke situaties die ertoe hebben bijgedragen dat de gekke-koeiencrisis zulke grote proporties heeft aangenomen.