"to cut back" translation into Dutch

EN

"to cut back" in Dutch

EN to cut back
volume_up
{verb}

No holes in the Budget are stopped if we cut back on art and culture; we are just the poorer thereby.
Als wij bezuinigen op kunst en cultuur, vullen we daarmee geen begrotingsgaten; we worden er alleen maar armer van.
But here we must decide clearly where the priorities lie and where we can then cut back.
Daarbij moeten wij echter duidelijk weten waar wij enerzijds de prioriteiten willen leggen en waar wij anderzijds willen bezuinigen.
Do we cut back on pre-accession, on stabilisation in the Balkans, on neighbourhood policy, on humanitarian aid?
Bezuinigen we op de pretoetredingshulp, op stabilisering van de Balkan, op het nabuurschapsbeleid, op humanitaire hulp?

Context sentences for "to cut back" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the 2002 budget, we cut back the budgetary resources allocated to that region.
In de begroting 2002 schroeven we de begrotingsmiddelen voor deze regio terug.
EnglishI repeat: unnecessary expenditure on unnecessary meetings really should be cut back.
Onnodige uitgaven voor onnodige bijeenkomsten moeten werkelijk worden vermeden.
EnglishDoes this mean that the production of packaging material is to be cut back?
Betekent dit dat de productie van verpakkingsmateriaal verminderd moet worden?
EnglishThirdly, things have to become more practical and the administrative burden must be cut back.
Ten derde, Voorzitter, het moet praktischer en met minder administratieve lasten.
EnglishIn reality, we now have a situation in which development aid funds are being cut back.
Het is momenteel zo dat in de financiële middelen voor ontwikkelingshulp wordt gesnoeid.
EnglishThe Council also wants to cut back on pilot projects and preparatory actions.
Ook wil de Raad korten op proefprojecten en voorbereidende acties.
EnglishThe EU must cut back on the work it does and concentrate on the cross-border problems.
De Unie moet een aantal taken afstoten en zich richten op de grensoverschrijdende problemen.
EnglishThe second set of measures is designed to cut back the available volume of work.
Ten tweede kan het beschikbare arbeidsvolume verkleind worden.
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Het is mij niet ontgaan dat het oorspronkelijke bedrag van 700 miljoen ecu door de Raad is gekort.
EnglishInternational lines outside of the high-speed network are being cut back.
Internationale lijnen buiten het hogesnelheidsnet worden afgebouwd.
EnglishThe number of votes must be cut back so that we are only voting on political differences.
De stemmingen moeten worden toegesneden op het louter stemmen over politieke meningsverschillen.
EnglishWe double back, cut through Dining Hall B... then we're right on track.
We gaan terug, en gaan door eetkamer B... en dan zitten we goed.
EnglishIn the Netherlands, which is adhering to it, everything that is valuable is being cut back to nothing.
In Nederland, dat zich er wel aan houdt, wordt alles wat waardevol is kapotbezuinigd.
EnglishFor some time now, reporting has been systematically cut back.
Sedert enige tijd wordt de verslaggeving systematisch teruggeschroefd.
EnglishThe agricultural policy, which has already been drastically reduced, will be cut back even more.
Er zal nog meer beknibbeld worden op het landbouwbeleid, waarop nu al zwaar bespaard worden.
EnglishI expect that, if anything, an assessment will need to lead to the present list being cut back.
Beoordeling zal, naar ik verwacht, juist moeten leiden tot een inperking van de huidige lijst.
EnglishWe will cut back our time a little because the interpreters are working today in continuous session.
We korten de duur wat in omdat de tolken vandaag continu doorwerken.
EnglishThe environmental guarantee is being cut back in terms of content and coverage and geographic scope.
Men heeft de milieugarantie inhoudelijk, qua toepassing en geografisch beperkingen opgelegd.
EnglishUnless and until they redress their practices, their allocations will and should be cut back.
Zolang zij hun praktijken niet beëindigen, zal er worden bezuinigd op de aan hen toegewezen middelen.
EnglishFunds for this cause have already been cut back worldwide.
Er wordt notabene wereldwijd al gesnoeid op fondsen voor dit doel.