EN cycle
volume_up
{noun}

cycle
She's moved out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
Ze is vanuit een vicieuze cyclus in een positieve cyclus terechtgekomen.
The new governance cycle is based on partnership and responsibility.
De nieuwe -cyclus is gebaseerd op partnerschap en verantwoordelijkheid.
We learned of Marshall Kay's geosynclinal cycle, which is a bunch of crap.
Wij leerden over de geosynclinale cyclus van Marshal Kay, een hoop onzin.
The European proposal specifically offered support for that programme, but there is no civilian operational need for Iran to develop fuel cycle capabilities.
Het Europese voorstel heeft duidelijk steun voor dat programma geboden, maar Iran heeft geen civiele, operationele reden om splijtstofcyclusvoorzieningen te ontwikkelen.
This is where, in my view, the Commission has to make real efforts to shorten the cycle of the projects and guarantee the programme's continuity.
Ik ben van mening dat de Commissie zich werkelijk moet inspannen om de cyclus van de projecten in te korten en de continuïteit van de programma's in de toekomst te waarborgen.
We will be improving the analyses within the frameworks of the programming cycles of the various programmes, revising the sectoral and political guidelines and devising indicators.
Wij zullen de analyses in het kader van de programmering van de verschillende programma's verbeteren, de sectorale en politieke richtlijnen herzien en indicatoren opstellen.
cycle
So it's a complete reversible cycle, a very efficient cycle, and quite a simple thing to make.
Het is een perfect omkeerbare kringloop, en wel een zeer efectieve, en eenvoudig om maken.
Wood regrows, it rots and finds its way back into the natural cycle from which it came.
Hout groeit bij, hout verrot en wordt opgenomen in de kringloop van de natuur.
They have to return to the great cycle of nature and become new materials.
Ze moeten wederkeren in de grote kringloop en tot nieuwe materie worden.
cycle (also: bicycle, bike, push-bike)
Cycling must be provided for in the trans-European transport networks.
In de trans-Europese vervoersnetwerken moet rekening gehouden worden met de fiets.
Moreover, we must multiply the good examples of cycle paths and pedestrianised precincts to be found in municipalities and regions throughout the EU.
Bovendien moeten wij goede fiets- en wandelpaden in de diverse gemeenten en regio's in de lidstaten ten voorbeeld stellen aan de rest van de Unie.
I am also proposing a 5 % shift in passenger kilometre from individual transport – namely cars – to public transport and cycling.
Ik stel ook een verschuiving van 5 procent voor inzake passagierskilometers van individueel vervoer - - dat wil zeggen de auto - - naar openbaar vervoer en de fiets.
cycle (also: bicycle, bike)
cycle (also: bicycle, bike)
cycle (also: bicycle, bike)

Context sentences for "cycle" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is fine by me if you wish to re-examine Modigliani's life cycle analysis.
Ik ga akkoord dat u de analyses van Modigliani herneemt over de levenscyclus.
EnglishThe summit brought to a conclusion the first open coordination cycle on pensions.
Op de Top werd de eerste open-coördinatiecyclus over pensioenen afgerond.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
De witte lijnen zijn wat je een gesloten brandstofcyclus noemt, waarbij je hergebruikt.
EnglishPVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
We moeten de hele levenscyclus van PVC als materiaal grondig evalueren.
EnglishSo let's start just by looking at the CO2 emissions from the life cycle.
Laten we eens beginnen met CO2-uitstoot vanuit de levenscyclus te beschouwen.
EnglishThese include a reinstatement of the full suspension of all fuel cycle activities.
Een daarvan is om alle splijtstofcyclusactiviteiten volledig te staken.
EnglishIt went a whole life cycle, got too rusty to fly, and was taken out of service.
Die doorliep zijn levenscyclus, werd te verroest om te vliegen, en werd uit dienst gehaald.
EnglishThis report will prove very useful throughout the whole budgetary cycle.
Dit verslag zal tijdens de gehele begrotingscyclus zeer goed van pas komen.
EnglishAnd, of course, all of this then leads to a vicious cycle and you can't raise a lot of chicks.
Dit alles leidt tot een vicieuze cirkel, en je kun niet veel kleintjes opvoeden.
EnglishThe office will be responsible for the management of all steps of the project cycle.
Het Bureau zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van alle stappen van de projectcyclus.
EnglishIt poses significant environment and health problems over its entire life cycle.
Het veroorzaakt gedurende zijn gehele levenscyclus aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen.
EnglishSo rainfall cycle and water regulation by rainforests at an ecosystem level.
Regencycli en waterregulering door regenwouden op ecosysteem-niveau.
EnglishNow is the time to break the cycle and opt for peaceful resistance in a dignified manner.
Nu is het moment om de spiraal te doorbreken en waardig te kiezen voor geweldloos verzet.
EnglishIran was recognised as one of the countries with a nuclear fuel cycle.
Iran is erkend als een van de landen met een nucleaire splijtstofcyclus.
EnglishThere was one country, though, which was able to escape or stay away from that vicious cycle.
Er was echter één land dat is kunnen ontsnappen of wegblijven uit die vicieuze cirkel.
EnglishIn addition, sensitivity varies from one period to the next during the human life cycle.
Bovendien varieert de gevoeligheid tijdens de levenscyclus van de mens van moment tot moment.
EnglishSo we were inspired by the oyster, but I was also inspired by the life cycle of the oyster.
Dus wij waren door de oester geïnspireerd, maar ik ook door de levenscyclus van de oester.
EnglishThese ringed seals also live out their entire life cycle associated and connected to sea ice.
Deze ringelrobben leven ook hun hele levenscyclus verbonden met zeeijs.
EnglishEducation, however, is the key to escaping from the vicious cycle of poverty and illness.
Onderwijs is echter de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede en ziekte te doorbreken.
EnglishFirstly, a systems-based approach, of which life-cycle thinking is the very core.
Ten eerste een systematische oriëntatie, waarin het levenscyclusconcept de eigenlijke grondslag vormt.