"to deal with" translation into Dutch

EN

"to deal with" in Dutch

EN to deal with
volume_up
{verb}

to deal with (also: to care for, to cover, to cure, to deal)
We can deal with this issue in the Committee on Budgetary Control.
Wij kunnen dit onderwerp in de Commissie begrotingscontrole behandelen.
Fifthly, it makes sense also to deal with controversial matters.
Ten vijfde heeft het zin ook controversiële onderwerpen te behandelen.
We have a responsibility in this House to deal with these issues.
We hebben in dit Parlement de verantwoordelijkheid deze kwesties te behandelen.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
We kunnen deze kwestie alleen in internationaal verband aanpakken.
On the contrary, the Member States should deal with these issues independently.
Integendeel, de lidstaten moeten deze kwesties zelfstandig kunnen aanpakken.
How does the Council intend to deal with the problem of brominated flame retardants?
Hoe gaat de Raad de problematiek rond gebromeerde vlamvertragers aanpakken?
We beginnen met het kindje.
I would like to deal with the second of the two reasons first: the right time and circumstances.
Staat u mij toe te beginnen met het laatste van de twee argumenten, het argument van de juiste tijd en de juiste gelegenheid.
Let us be clear, if you drop the country of origin business, I think we can have a deal, or at least we can start to discuss it and have a deal.
Laten we duidelijk zijn, als u dat van het land van herkomst laat vallen, dan denk ik dat we tot zaken kunnen komen, of dat we tenminste kunnen beginnen met het debat en dan tot zaken komen.
If you try to re-draw the package at this stage you will lose the whole deal.
Als we in dit stadium opnieuw over dat pakket gaan onderhandelen, kunnen we de hele overeenkomst wel afschrijven.
If we, on energy issues, deal with one another as equals, we will also arrive at the right solutions.
Juist bij het energievraagstuk kunnen we alleen tot goede oplossingen komen wanneer wij als gelijkwaardige partners met elkaar onderhandelen.
We recognise that a good deal has been negotiated by the Commission.
We realiseren ons dat er flink is onderhandeld door de Commissie.
to deal with (also: to accede, to approach, to join, to tackle)
to deal with (also: to approach, to tackle)
Firstly, how will the Commission deal with uncovered or suspected fraud?
Ten eerste, hoe zal de Commissie omgaan met ontdekte of vermoedelijke fraude?
We must also deal with the changes in Turkey required by us with due care.
We moeten ook heel zorgvuldig omgaan met de door ons gewenste veranderingen in Turkije.
We had to deal with these individual personalities.
We moesten omgaan met deze individuele persoonlijkheden.

Similar translations for "to deal with" in Dutch

to deal verb
with adverb
Dutch
with preposition

Context sentences for "to deal with" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Ik hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
EnglishAs they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
EnglishAt present, the European Union has essential and fundamental tasks to deal with.
De Europese Unie heeft momenteel wel enkele belangrijkere problemen op te lossen.
EnglishBut we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
We zouden moeten inzien dat dit voor veel mensen in de wereld wel belangrijk is.
EnglishJudging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
Uitgaande van de planning voor dit jaar zal er flink doorgewerkt moeten worden.
EnglishDisabled people, women and in particular, ethnic minorities, suffer a great deal.
Gehandicapten, vrouwen en vooral etnische minderheden lijden er ontzettend onder.
EnglishThe Council attaches a very great deal of weight to protecting fundamental rights.
De Raad hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de fundamentele vrijheden.
EnglishAs far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.
Dan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.
EnglishNeedless to say, a great deal can be said for the Commission's original position.
Uiteraard valt er veel te zeggen voor de oorspronkelijke positie van de Commissie.
EnglishThose who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
Als iemand in mensen handelt, moet die streng en meedogenloos worden gestraft.
EnglishHowever, we are considering submitting a new proposal to deal with this matter.
Wij overwegen echter de indiening van een nieuw voorstel om de kwestie te regelen.
EnglishAs my fellow Members have said, however, we also need to deal with the causes.
Maar, zoals mijn collega's al zeiden, we moeten ons ook op de oorzaken richten.
EnglishThis would make it a great deal easier to transport both passengers and goods.
Dit zou het veel makkelijker maken om zowel passagiers als goederen te vervoeren.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
EnglishA great deal is at stake here, including the employees ' acceptance of Europe.
Er staat heel veel op het spel, ook het draagvlak van Europa bij de werknemers.
EnglishOf course this is already underway but we can do a great deal more in this area.
Van coördinatie is nu al sprake, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.
EnglishI believe a great deal still has to be done, including the preparations for Kyoto.
Volgens mij staat ons nog heel wat te doen, ook bij de voorbereiding van Kyoto.
EnglishThese amendments are a bad and unnecessary deal for consumers and the industry.
Deze amendementen zijn voor zowel de consumenten als de industrie een slechte zaak.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 53 and 54 will be taken together.
Omdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld: