"decay" translation into Dutch

EN

"decay" in Dutch

EN decay
volume_up
{noun}

So this triptych, these three panels portray the timeless truth that order tends to decay.
Dit drieluik, deze drie panelen, zijn een afbeelding van de tijdloze waarheid dat orde tot verval neigt.
In the cities, the monumental facades hide decay, neglect and poverty.
In de steden zien we achter monumentale gevels verval, verwaarlozing en armoede toeslaan.
These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria.
Slecht onderhoud, verval en armoede zijn tegenwoordig overal in Bulgarije zichtbaar.
decay (also: fall)
decay (also: adversity)
decay (also: adversity, hardship)
decay (also: abortion, failure, fiasco)
decay (also: decline, deterioration)
volume_up
aftakeling {de}
That has left us with a serious legacy of decay and decline with out-of-date structures and over-capacity in our water and sewage works.
Hierdoor torsen wij een zware nalatenschap van verval en aftakeling met ouderwetse structuren en een overcapaciteit in onze waterleidingen en rioleringen.
This is a price that we cannot continue to pay and therefore these reports are absolutely necessary to avoid further damage, decay and death in Europe.
Wij kunnen deze prijs niet blijven betalen en deze verslagen zijn dan ook absoluut noodzakelijk om verdere schade en aftakeling en nog meer doden in Europa te voorkomen.

Context sentences for "decay" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhether by the sword or the slow decay of time...... Aragorn will die.
Door het zwaard, óf door 't langzaam vervliegen der tijd, Aragorn zál sterven.
EnglishIt stimulates egocentricity, social exclusion, a blurring of moral standards and moral decay.
Zij stimuleert egoïsme, sociale uitsluiting, normvervaging en zedenverwildering.
EnglishAlso, depleted uranium takes several thousand years to decay.
Daar komt nog bij dat dit verarmd uranium een levensduur heeft van duizenden jaren.
EnglishI think a reduced rate of VAT might prevent whole urban areas from falling into decay.
Ik denk dat een verlaagd BTW-tarief daar de verloedering van hele stadswijken zou kunnen tegengaan.
EnglishEntropy means that everything in the world, everything, is in a state of decline and decay, the arch.
Er is slechts één uitzondering op deze universele wet, en dat is de menselijke geest.
EnglishIn many areas, public infrastructure is in a state of decay.
De openbare infrastructuur ligt op veel gebieden braak.
EnglishAnd who cares if they give children tooth decay?
En dat ze tandbederf bij kinderen veroorzaken, dat is dan jammer.
EnglishCrime, decay and the lack of safety in certain parts of towns and cities have taken on serious proportions.
Mede hierdoor heeft de criminaliteit, verpaupering en onveiligheid in bepaalde stadswijken ernstige vormen aangenomen.
EnglishOne is, for instance, technetium is a radioactive element with a decay time of 4.2 million years.
Een daarvan zou bijvoorbeeld technetium kunnen zijn. ~~~ Dat is een radioactief element met een vervaltijd van ongeveer 4,2 miljoen jaar.
EnglishYou see vast rural areas and empty areas of town lose their quality of life through ageing and dereliction, decay and a sense of insecurity.
Men ziet uitgestrekte plattelandsgebieden en leeglopende stadsdelen hun leefbaarheid verliezen door vergrijzing en ontgroening, verpaupering en onveiligheid.
EnglishWathelet is, however, also politically and personally one of the main persons responsible for the complete decay of justice in this country, in Belgium.
Wathelet is echter ook politiek en persoonlijk één van de hoofdverantwoordelijken voor de totale verrotting van de justitie in dit land, in België.
EnglishIt is because we regard democracy, human rights and the rule of law as fundamental that they must not be allowed to decay in a strategic partner such as Russia.
Democratie, mensenrechten en de rechtsstaat zijn voor ons kernwaarden, dus moeten we daar ook in een strategisch partnerschap met Rusland de hand aan houden.
EnglishThere is a great need for purely physical reconstruction, but also for the development of the economy and infrastructure that were allowed to fall into decay during the nineties.
Er is niet alleen veel behoefte aan fysieke wederopbouw, maar ook de infrastructuur en de economie, die in de jaren '90 verslechterd is, moeten opnieuw worden opgebouwd.