"decidedly" translation into Dutch

EN

"decidedly" in Dutch

See the example sentences for the use of "decidedly" in context.

Context sentences for "decidedly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe allocation for administrative expenses is decidedly paltry at a mere 5 %.
Het aandeel van de administratieve uitgaven is met slechts 5 % uitgesproken laag.
EnglishThis is a concrete commitment and so these accusations are decidedly off-target.
Dat is een concrete daad, en daarom is er voor die beschuldigingen geen enkele grond.
EnglishThe largest company in the field in my country, Philips, was decidedly antagonistic.
Het grootste bedrijf op dit gebied in mijn land, Philips, was heel duidelijk tegen.
EnglishThis agreement is decidedly insufficient, and must therefore be rejected.
Deze overeenkomst is beslist onvoldoende en moet dan ook worden afgewezen.
EnglishThe profile that crises have assumed in the last few decades has decidedly changed.
Het profiel van crises is de laatste decennia aanzienlijk veranderd.
EnglishI fear that the latter is decidedly against our Community interests.
Ik vrees dat dit laatste aspect indruist tegen onze communautaire belangen.
EnglishI voted, most decidedly, against the draft Charter of Fundamental Rights before us.
Ik heb zeer, zeer beslist tegen het Handvest van de grondrechten gestemd dat ons is voorgelegd.
EnglishThe outcome is decidedly not as good as it might have been and it has created confusion.
Het resultaat is bepaald niet optimaal en heeft dan ook meteen aanleiding tot verwarring gegeven.
EnglishMy opinion is that some views are to be considered to be decidedly partisan.
Bepaalde opinies zijn dan ook op zijn minst partijdig.
EnglishWe are tired of excuses and are feeling decidedly disillusioned.
Wij hebben genoeg van alle excuses en voelen ons diep ontgoocheld.
EnglishThe checking and assessment mechanisms have been decidedly inadequate.
Wat moeten wij verder denken van de controle- en evaluatiemechanismen die duidelijk ontoereikend waren?
EnglishThe challenges facing the EU constitute a decidedly uphill task.
Het is duidelijk dat zij voor een loodzware taak staat.
EnglishTourism is an activity that falls decidedly and fundamentally within the competence of the European Union.
Toerisme is een activiteit die bij uitstek thuishoort onder de bevoegdheden van de Europese Unie.
EnglishI was decidedly unhappy; a girl didn't marry me.
Ik was bepaald ongelukkig. ~~~ Een meisje wilde niet met me trouwen.
EnglishThis process is under way, as you know, and I am decidedly positive about the steps that are now being taken.
Dat proces loopt, zoals u weet, en ik ben bepaald positief over de stappen die nu gezet worden.
EnglishThe media is also decidedly centralised, and I have not seen the Commission interfere very much in that.
De media zijn ook enorm geconcentreerd en ik heb de Commissie daar niet krachtig tegen op zien treden.
EnglishThe decidedly positive developments in the Republic of Macedonia over the past critical years speak for themselves.
De gruwelijke etnische escalatie in het naburige Kosovo sloeg niet op haar grondgebied over.
EnglishMy generation and my political group most decidedly are not!
Mijn generatie en mijn fractie zeggen zeker geen nee!
EnglishThe pharmaceutical industry is decidedly against this.
De farmaceutische industrie is hier falikant tegen.
EnglishWe decidedly reject the artificial creation of a common EU cultural heritage at EU level.
Wij nemen uitdrukkelijk afstand van het kunstmatig in het leven roepen van een gemeenschappelijk Europees erfgoed op EU-niveau.

Other dictionary words

English
  • decidedly

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.