"deplorable" translation into Dutch

EN

"deplorable" in Dutch

EN deplorable
volume_up
{adjective}

deplorable (also: dismal, miserable, pitiable, sad)
Dit is een zeer bedroevend verslag.
This type of action is deplorable, not helped by the fact that the UK is seen as having the weakest legislation in this area.
Dit soort acties is bedroevend, temeer daar het Verenigd Koninkrijk al het imago heeft van het land met de zwakste wetgeving op dit gebied.
deplorable (also: pitiable, regrettable, sad, pity)
It is deplorable that our own government is trying to force people to change their minds.
Het is spijtig dat onze eigen regering probeert de burgers te dwingen om van gedachten te veranderen.
This is most deplorable as far as the 10 million inhabitants of that country are concerned, for they deserve better.
En dat is zeer spijtig voor de tien miljoen inwoners van dat land die beter verdienen.
I agree entirely with the Commissioner that it is deplorable that the Commission has not been given the extra inspectors it needs.
Ik ben het volkomen met de commissaris eens dat het spijtig is dat de Commissie niet de nodige extra inspecteurs heeft gekregen.
deplorable (also: abusive, pitiable, sad)
deplorable (also: bleak, dismal, dreary, ghastly)

Context sentences for "deplorable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTurnouts of under 50 % are their reaction to this deplorable state of affairs.
Een opkomst van 50% of minder is de reactie van de burgers op deze misstand.
EnglishHitherto, the available resources have been inadequate, and that is deplorable.
Tot nu toe zijn de beschikbare middelen helaas niet toereikend geweest.
EnglishSo it would be deplorable if aid to the cohesion countries were reduced.
Het zou betreurenswaardig zijn als de steun voor de cohesielanden verminderd wordt.
EnglishThe worst feature of this deplorable attitude is its irresponsibility.
Deze laakbare houding getuigt van bijzonder weinig verantwoordelijkheidsbesef.
EnglishThis has been an environmental disaster as well as a deplorable waste of resources.
Dit is niet alleen een milieuramp, maar ook een betreurenswaardige verspilling van middelen.
EnglishI repeat, this deplorable situation has gone on for far too long.
Ik herhaal dat dit een betreurenswaardige situatie is die al veel te lang duurt.
EnglishWhen I turn to the Council I have to say that its attitude in the process is deplorable.
Maar tegen de Raad moet ik zeggen dat zijn houding in het proces werkelijk jammerlijk is.
EnglishIt is deplorable that this Parliament did not support that amendment.
Het is betreurenswaardig dat het Parlement geen steun aan dit amendement heeft gegeven.
EnglishIt is deplorable that the European Commission's report does not give them higher priority.
Het is jammer dat het verslag van de Europese Commissie hier zo weinig belang aan hecht.
EnglishThe conditions are deplorable from a health and safety point of view, if nothing else.
De omstandigheden zijn abominabel, alleen al vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid.
EnglishThe ceasefire has, notwithstanding some deplorable incidents, been respected.
Afgezien van enkele betreurenswaardige incidenten wordt het staakt-het-vuren tot nu toe nageleefd.
EnglishThis deplorable approach is now engraved on the heart of the new common agricultural policy.
Deze verwerpelijke koers ligt nu ook in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid vast.
EnglishIf that is the case it is a deplorable situation and it would be good to see it investigated.
Als dat inderdaad gebeurt, is dat betreurenswaardig en zou dat moeten worden onderzocht.
EnglishThe Commission's delay, deplorable though it is, is not a disaster in itself.
Dat deze mededeling vertraging heeft opgelopen, is betreurenswaardig, maar is op zich nog geen ramp.
EnglishI find it even more deplorable that Mr Bouwman appears keen to associate himself with this statement.
Ik betreur het nog meer dat de heer Bouwman zich kennelijk daarbij wil aansluiten.
EnglishTheir record is a deplorable blot on the history of southern Africa.
Hun staat van dienst is een betreurenswaardige schandvlek op de geschiedenis van zuidelijk Afrika.
EnglishUnemployment has finally fallen, even though the still high level of unemployment is deplorable.
De werkloosheid is gedaald, al blijft het hoge werkloosheidscijfer natuurlijk betreurenswaardig.
EnglishIt is deplorable that most Member States do not have specific legislation in this field.
Het valt te betreuren dat de meerderheid van de lidstaten geen specifieke wetgeving op dit gebied heeft.
EnglishIs it not deplorable that in the State I belong to there is almost no attempt to inform?
Is het niet jammer dat in mijn land vrijwel geen inspanningen worden gedaan om de mensen voor te lichten?
EnglishThat is why the deception that has occurred is so deplorable.
Daarom is de fraude die heeft plaatsgevonden zo betreurenswaardig.