"to deplore" translation into Dutch

EN

"to deplore" in Dutch

EN

to deplore [deplored|deplored] {verb}

volume_up
Finally, we can only deplore the disastrous financial perspective for this area.
Tot slot betreuren wij de desastreuze financiële vooruitzichten in dezen.
I query whether the only way of dealing with these two views is to deplore them.
Waarom zouden we het alleen maar moeten betreuren dat die twee opvattingen er zijn?
I and my British Conservative colleagues deplore all violence against women.
Ik en mijn collega's van de Britse Conservatieven betreuren elke vorm van geweld tegen vrouwen.

Context sentences for "to deplore" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI deplore the weakness of the political message delivered by Parliament's report.
Ik betreur de zwakke politieke boodschap van het verslag van het Europees Parlement.
EnglishI deplore this attitude, because stability must not be confused with stasis.
Die opstelling betreur ik, want we moeten stabiliteit niet verwarren met starheid.
EnglishEspecially since like the United States we deplore the ruling dictatorship in Cuba.
Te meer omdat we met de Verenigde Staten het dictatoriale bestuur van Cuba veroordelen.
EnglishI deplore the disgrace of the management of the Cultural Foundation.
Ik betreur het schandelijke beheer van de Stichting voor culturele samenwerking.
EnglishI also deplore the fact that no representative of the Council is here with us today.
Dat de Raad hier niet vertegenwoordigd is kan ik al evenmin goedkeuren.
EnglishThey are the victims of a totalitarian, ethnocentric nationalism which we deplore.
Zij zijn de slachtoffers van een totalitair etnocentrisch nationalisme dat wij veroordelen.
EnglishBut I deeply deplore the fact that this is highly damaging to importers.
Maar ik maak er groot bezwaar tegen dat dit leidt tot grote schade voor de importeurs.
EnglishI deplore the fact that in almost two months, Parliament still has not considered doing so.
Ik betreur het dat het Parlement dat na bijna twee maanden nog altijd niet gedaan heeft.
EnglishI deplore the sectarian attacks to which each of them have been subjected in recent days.
Ik betreur de sektarische aanvallen waaraan beide de jongste dagen onderhevig zijn geweest.
EnglishMr President, I nevertheless deplore the way in which this vote has proceeded.
Mijnheer de Voorzitter, ondanks alles betreur ik de wijze waarop deze stemming heeft plaatsgevonden.
EnglishA new Community bureaucracy is being created, and I deplore it.
Geleidelijk aan ontstaat er een nieuwe Europese bureaucratie, en dat bevalt mij niet.
EnglishIn particular I want to deplore the role of the British Government in this.
Ik ben met name droevig gestemd over de rol die de Britse regering in deze operatie heeft gespeeld.
EnglishI deplore the fact that this may have adverse consequences for employment in certain countries.
Ik betreur dat dit nadelige gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in bepaalde landen.
EnglishI deplore the rejection of the proposal to table a European Parliament resolution on the subject.
Ik betreur dat het voorstel voor een resolutie van het Europees Parlement werd verworpen.
EnglishI deplore that and I think my colleague, Mr Perry, would say the same.
Ik betreur dat en vermoed dat mijn collega Perry hetzelfde zegt.
EnglishI deplore the fact that Mr Moscovici has found no deputy.
Ik betreur het bijzonder dat de heer Moscovici geen vervanger heeft weten te vinden.
EnglishOf course I keenly deplore these lost jobs, and the methods employed by the company.
Natuurlijk betreur ik ten zeerste dit verlies aan arbeidsplaatsen en de handelwijze van de onderneming.
EnglishI would like to say that I deplore the sluggish progress on this question in the Council.
Ik wil graag mijn teleurstelling uitspreken over de trage gang van zaken in deze kwestie in de Raad.
EnglishI welcome this, but I deplore the way that Parliament has voted, which does not do it credit.
Ik verheug mij hierover, maar betreur de stemming van dit Parlement, die ons niet tot eer strekt.
EnglishThat is stirring up homophobic prejudice and I deplore it.
Hierdoor worden homofobe vooroordelen aangewakkerd en dat betreur ik.