"deployment" translation into Dutch

EN

"deployment" in Dutch

EN deployment
volume_up
{noun}

deployment
In addition, the deployment of international peacekeeping forces deserves to be reconsidered.
Daarnaast verdient het inzetten van internationale interventietroepen heroverweging.
Thirdly, I would mention the deployment of structural funds.
Een derde punt vind ik het inzetten van structuurfondsen.
That will inevitably need to go hand in hand with an even more efficient deployment of Community resources.
Dat zal noodzakelijkerwijze gepaard moeten gaan met het nog efficiënter inzetten van de communautaire middelen.
deployment

Context sentences for "deployment" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have been informed by ECOWAS that deployment should be completed by 9 September 2003.
Ecowas heeft laten weten dat de inzet rond 9 september 2003 afgerond moet zijn.
EnglishIt must call for the immediate deployment of an international force.
Laten wij steun geven aan de onmiddellijke stationering van een internationale macht.
EnglishThis Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
Deze coalitie streeft naar een groter aandeel van duurzame energie in ontwikkelingslanden.
EnglishWe would welcome the deployment of additional peacekeeping troops in Ituri.
We zouden graag de inzet van extra vredestroepen in Ituri zien.
EnglishRapid deployment troops must be fully ready to respond by the start of 2007.
Een snelle-reactiemacht moet begin 2007 volledig gereed zijn.
EnglishDemocracy, as a type of politics, is a technology for the control and deployment of power.
Democratie is, als soort politiek, een technologie voor de controle en uitoefening van macht.
EnglishIndeed, the deployment of the flexibility instrument is not at issue.
Inzet van het flexibiliteitsinstrument is immers niet aan de orde.
EnglishRay Morgan: We'd just ended a seven-month deployment of Hawaii.
Ray Morgan: We zijn er zeven maanden lang in Hawaï mee bezig geweest .
EnglishThe first one is: in your opinion, what bearing does this have on the deployment of nuclear weapons?
De eerste luidt: wat betekent dat volgens u voor de inzet van kernwapens?
EnglishWe call upon the Council and the Commission to share the deployment of resources more evenly.
Wij doen een beroep op de Raad en de Commissie om de inzet van de middelen evenwichtiger te verdelen.
EnglishTake Mozambique and the deployment of ECHO, for example.
Nemen wij het voorbeeld van Mozambique en wat ECHO daar heeft gedaan.
EnglishTroop deployment, as we know, is expensive and very prone to failure.
De inzet van troepen is duur en leidt vaak tot niets.
EnglishLike nuclear weapons themselves, it is so drastic a measure that it commends caution in its deployment.
Evenals bij kernwapens is de maatregel dermate drastisch dat ze zeer omzichtig moet worden ingezet.
EnglishThe Commissioner also referred to the work of this Parliament in relation to the deployment of European funds.
De commissaris heeft het ook gehad over Europese gelden en de rol van het Parlement daarbij.
EnglishThe deployment and operation phases will be covered by a concession contract lasting around 20 years.
Voor de stationering- en exploitatiefase zal een concessie worden verleend voor ongeveer twintig jaar.
EnglishIn this context, the rapid deployment of international observers is essential and even of paramount importance.
In dit opzicht is het van het grootste belang dat internationale waarnemers worden geplaatst.
EnglishWell, there is an alternative, namely to force Milosevic out of Kosovo through the deployment of ground troops.
Ja, er is een alternatief, namelijk dat Milosevic met grondtroepen uit Kosovo wordt verdreven.
EnglishIt would also be involved in the training, briefing, de-briefing and deployment of observers.
Het Parlement zal dan ook betrokken zijn bij de opleiding, voorlichting, evaluatie en stationering van waarnemers.
EnglishIn addition, they are going to create rapid deployment forces for wars lasting no more than a year.
Bovendien wordt er een snelle interventiemacht gevormd die maximaal een jaar in een oorlog kan worden ingezet.
EnglishThe immediate need now is for the rapid deployment of a peacekeeping force and the delivery of humanitarian aid.
Nu is het dringend nodig dat er een vredesmacht wordt ingezet en humanitaire hulp ter plaatse komt.