EN deposited
volume_up
{past participle}

deposited (also: downpoured)
The European money must therefore only be deposited in a new Trust Fund to be set up by the UN and the World Bank.
Het Europees geld mag daarom enkel gestort worden in een door de VN en door de Wereldbank nieuw op te richten.
Such waste cannot be deposited in Austria unless it can be scientifically proven that it is not dangerous in landfill conditions.
Dit afval mag in Oostenrijk alleen maar worden gestort als wetenschappelijk bewezen is dat het op de stortplaats ongevaarlijk is.
By analysing the origin of these metals, it is possible to state conclusively that some of them come from batteries and accumulators that have been deposited in rubbish dumps.
Als werd onderzocht waar die metalen vandaan kwamen, kon worden vastgesteld dat ze afkomstig waren uit batterijen en accu's die op afvalbergen gestort waren.

Context sentences for "deposited" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, in this slide the white is chalk, and this chalk was deposited in a warm ocean.
In deze dia is het wit krijtsteen en dit krijt is neergeslagen in een warme oceaan.
EnglishAnd it was deposited by the great mother Earth, some three million years ago.
Die is daar afgezet door moeder Aarde, zo'n drie miljoen jaar geleden.
EnglishAnd these tin particles were deposited on the tape heads and were crashing the tape heads.
Deze tindeeltjes werden afgezet op de koppen en deden de koppen crashen.
EnglishIn 2001, 390 oil slicks were illegally deposited in the Baltic, with another 596 in the North Sea.
In 2001 zijn 390 illegale olietapijten in de Oostzee geloosd, in de Noordzee 596.
EnglishAs of today, 42 ACP states have deposited their ratification instruments.
Vooralsnog hebben 42 ACS-landen hun ratificatieaktes neergelegd.
EnglishHowever, we should not be under any illusion, as savings are also deposited outside the Union.
We mogen ons echter geen illusies maken want spaargelden vinden hun weg ook buiten de Unie.
EnglishThe instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.2.
De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de regering van de Italiaanse Republiek.2.
EnglishThere are no alternative proposed uses for waste: it would be deposited in landfill sites.
Er is dan geen alternatief gebruik voor de te verbranden afvalstoffen en ze komen op vuilstortplaatsen terecht.
EnglishThirty instruments of ratification will have to be deposited before the treaties enter into force.
Er moeten dertig ratificatie-oorkonden worden gedeponeerd, alvorens de verdragen in werking kunnen treden.
EnglishThe person was killed by stabs in the heart, but they just deposited the knife by putting it through one of the eyeballs.
De persoon werd gedood door steken in het hart, maar ze staken het mes door een oogbol.
EnglishSpecifically, a regional Agricultural Minister has ordered that dead cows be deposited in an open mine.
Zo heeft een regionale minister van Landbouw bevel gegeven om de dode koeien in een open mijn op te bergen.
EnglishUntil now, people have been able to avoid paying tax on savings deposited in other countries.
Tot nog toe konden de burgers aan belasting op inkomsten van spaartegoeden ontkomen door deze in een ander land op de bank te zetten.
EnglishSessional services can confirm that the original amendment deposited by our group used the phrase 'viande anglaise '.
De griffie kan bevestigen dat in het oorspronkelijke amendement van onze fractie de bewoordingen " viande anglaise " werden gebruikt.
EnglishIn order to ensure the quality of the deposited works, it is now a requirement that the deposited copy has to be of high quality.
Om de kwaliteit van de gedeponeerde werken te garanderen, geldt nu de eis dat de gedeponeerde kopie van hoge kwaliteit is.
EnglishA certified copy of such translations shall be provided by the Member States concerned to be deposited in the archives of the Council.
Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad.
EnglishYou also know that a few days ago the group of independent experts on people-trafficking deposited the report that we had requested.
U weet ook dat de groep van onafhankelijke deskundigen inzake mensenhandel enkele dagen geleden het door ons gevraagde rapport heeft ingediend.
EnglishExcept that when you lay that side by side with the speed with which gene data's being deposited in GenBank, Moore's Law is right here: it's the blue line.
Als je dat vergelijkt met de snelheid met dewelke genendata worden gedeponeerd bij GenBank, dan is dit Moore's Law: die blauwe lijn.
EnglishThe first is adjustments to cover amounts deposited in accounts in banks outside the European Union which have gone bankrupt during the previous year.
Ten eerste, correcties voor het dekken van bedragen op rekeningen van banken buiten de Europese Unie die in het afgelopen jaar failliet zijn gegaan.
EnglishHow can risk-free monitoring of a body established, say, in Ireland or London and whose funds are deposited in Luxembourg be arranged?
Hoe kun je namelijk zonder risico het toezicht regelen op een instelling die bijvoorbeeld in Ierland of Londen is gevestigd en haar fondsen in Luxemburg heeft ondergebracht?
EnglishBut the difference is, on Earth, most of the carbon has been leeched over time out of the atmosphere, deposited in the ground as coal, oil, natural gas, etc.
Het verschil is dat op Aarde de meeste koolstof door de tijd heen uit de atmosfeer is gelekt en neergeslagen in de grond als kolen, olie, aardgas etc.