"to deprive" translation into Dutch

EN

"to deprive" in Dutch

EN

to deprive [deprived|deprived] {verb}

volume_up
Full pressure must be maintained to deprive him of all weapons of mass destruction.
De druk moet op de ketel blijven om hem al zijn massavernietigingswapens te ontnemen.
They would deprive the directive of a major part of its content.
Zij zouden de richtlijn een belangrijk deel van zijn inhoud ontnemen.
We are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!
Wij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!
It is basically an operation to deprive women of sexual pleasure.
Het is feitelijk een operatie om vrouwen te beroven van seksueel genot.
Depriving asylum seekers and immigrants of their freedom is unjustified.
Asielzoekers en immigranten van hun vrijheid beroven is ongerechtvaardigd.
Depriving Member States of the right of veto on such matters is a violation of sovereignty on an extremely important issue.
Landen beroven van hun vetorecht is een inbreuk op de soevereiniteit op een zeer wezenlijk gebied.
The reason why this aspect is only mentioned in passing is that the rapporteur deprived it of all importance in advance by swearing allegiance to the neo-liberal dogma.
Dat dit gegeven slechts terloops wordt vermeld betekent dat de rapporteur het bij voorbaat heeft ontdaan van ieder belang door zich te schikken naar het neoliberale dogma.

Context sentences for "to deprive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoliticians who take no responsibility deprive politics of its credibility.
Politici die geen verantwoordelijkheid nemen maken politiek ongeloofwaardig.
EnglishThat would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.
Dat zou verlies betekenen van veel deposito's die zij graag hadden willen hebben.
EnglishI cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.
Ik kan mijn kiezers niet het recht ontzeggen om voor hun eigen rechtbank te procederen.
EnglishIn this case, the means will deprive us of the very democracies we are supposed to be defending.
De middelen ondermijnen onze democratieën, die we juist zouden moeten verdedigen.
EnglishThis would deprive all developers of the building blocks they need for any new computer program.
Dan ontbreekt de basis voor het schrijven van nieuwe computerprogramma's.
EnglishIts adoption would deprive the proposal of an important part of its impact.
Wanneer dit amendement wordt aangenomen, zou het voorstel een groot deel van zijn impact verliezen.
EnglishWe believe that suspending the agreement would deprive us of this opportunity.
Wij zijn van mening dat we door het opschorten van de overeenkomst deze mogelijkheid zouden kwijtraken.
EnglishIf we deprive them of this perfectly planned source, where will our manufacturers go to stock up?
Als wij hun deze uitstekend traceerbare bron ontzeggen, waar gaan zij zich dan bevoorraden?
EnglishWhy does it not propose to fight the governments who deprive migrants of fundamental rights?
Waarom hoeft er niet te worden opgetreden tegen overheden die migranten hun grondrechten onthouden?
EnglishIndeed, if they were accepted they would deprive the customer of the basic information requirements.
Als deze amendementen worden aanvaard, worden de klant de fundamentele informatiegaranties ontnomen.
EnglishThere are already numerous indications that the government would really prefer to deprive the mayors of that right.
We krijgen steeds meer berichten dat men hun rechten eigenlijk wil afnemen.
EnglishTo conclude, why deprive ourselves of digital content?
Tot slot: waarom zouden wij ons de digitale inhoud ontzeggen?
EnglishDeprive your brain of oxygen for just a few minutes, those brain cells die, they never come back.
Je hersenen ontzien van zuurstof voor een paar minuten en hersencellen sterven af die nooit meer terug komen.
EnglishI have to say that it is not reasonable to deprive MEPs of their explanations of vote.
Ik moet stellen dat het gezond verstand zegt dat het niet normaal is dat een parlementslid geen stemverklaring mag afleggen.
EnglishIt will deprive millions of quality public services.
Miljoenen openbare kwaliteitsdiensten zullen verdwijnen.
EnglishThat is why it is stupid to deprive some of us of our speaking time in order to skip over a crucial debate.
Het zou dan ook dwaas zijn dat wij van onze spreektijd en dus ook van dit uiterst belangrijke debat afzien.
EnglishA ban on the sponsorship of youth events would ultimately deprive clubs of vital income.
Een verbod op sponsoring van jeugdmanifestaties zou tot gevolg hebben dat de verenigingen uiteindelijk ook geen geld meer hebben.
EnglishTo deprive whole populations of electricity and water are actions which are unjustifiable on security grounds.
Gehele gemeenschappen op grond van veiligheidsargumenten elektriciteit en water ontzeggen is onaanvaardbaar.
EnglishFailure to enlarge will deprive Europe of its future.
Zonder uitbreiding verliest Europa zijn toekomst.
EnglishI have no desire to make the same request every time and deprive Members of something they are entitled to.
Ik wil namelijk niet telkens hetzelfde verzoek indienen en daardoor aan de rechten van de afgevaardigden tornen.