"to descend" translation into Dutch

EN

"to descend" in Dutch

EN

to descend [descended|descended] {verb}

volume_up
We'll descend below the clouds and rescue the barge!
We dalen af tot onder de wolken en redden de sloep!
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
And then you descend to light and to the north and to life.
Dan daal je af naar licht en naar het noorden en het leven.
We used all of that, including a giant hole in the floor that we actually descended the camera and cameraman through.
We hebben dat alles gebruikt, inclusief een gigantisch gat in de vloer waar we de camera en cameraman doorheen lieten zakken.
We can now descend thousands of meters into the Earth with relative impunity.
We kunnen nu met relatief gemak duizenden meter in de aarde afdalen.
to descend (also: to go down, to sink)
to descend

Context sentences for "to descend" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou run up to 15,000 feet, descend 3,000 feet. Climb again over the course of 24 hours.
Je rent naar 4500 meter, daalt 1000 meter, klimt nogmaals gedurende 24 uur.
EnglishNow I am going to answer your questions, because I have no desire to descend to your level.
Ik wil mij niet verlagen tot het niveau waarop u mij plaatst en zal uw vragen daarom beantwoorden.
EnglishSo the gods left...... allowing the demons to descend from the sky.
De goden verlieten ons en de demonen daalden op ons neer.
EnglishAnd then you descend to light and to the north and to life.
Dan daal je af naar licht en naar het noorden en het leven.
EnglishThere was a cave on the site; we tunnel into the hill, descend through the rock into an underground chamber.
Er was een grot op de locatie. ~~~ We groeven een tunnel door de rotsen naar een ondergrondse kamer.
EnglishSo descend into Huautla Plateau in Mexico.
Dit is een afdaling in het Huautla Plateau in Mexico.
EnglishWe deployed it to the atmosphere of Titan, it took two and a half hours to descend, and it landed on the surface.
We lieten ze los in de atmosfeer van Titan. ~~~ Ze deed 2,5 uur over de afdaling, en ze landde op het oppervlak.
EnglishIt is vital when we talk about disasters such as Bhopal that we do not descend into polemics and irrationality.
Als we het hebben over rampen zoals die in Bhopal, moeten we ons niet laten verleiden tot onnodige controverses en irrationale zijwegen.
EnglishUnpick the substance of the draft Treaty and the IGC will drag on into 2004 and descend into diplomatic farce.
Wanneer men aan de kern van het ontwerp-Verdrag gaat tornen zal de IGC zich tot in 2004 voortslepen en tot een diplomatieke farce verworden.
EnglishWe must have the best information about what really took place before events descend into further chaos.
Wij moeten over zo duidelijk mogelijke informatie beschikken over wat echt gebeurd is voor de gebeurtenissen verder afglijden naar een echte chaos.
EnglishThis will ensure that future debate will not once again descend into a battleground of Member States’ national interests.
Zo verhinderen we dat discussies opnieuw verworden tot confrontaties waarbij de lidstaten zich uitsluitend laten leiden door eigenbelang.
EnglishThe Director of Yad Vashem, who guided me around, said to me: ‘ Every day, I descend into this hell and see them – the pictures, them alone.
De directeur van Jad Vashem, die mij een rondleiding gaf, zei tegen me: u201CIedere dag daal ik af en aanschouw ik deze hel.
EnglishThey frequently deprive governments of moral superiority and can descend into instances of state-sponsored terrorism.
Hierdoor verliezen regeringen maar al te vaak hun morele verhevenheid en verworden zij tot voorbeelden van een door de staat gefinancierd terrorisme.
EnglishI have seen documentaries showing how the military descend upon farming communities and destroy everything for the sake of opium cultivation.
Ik heb in documentaires gezien hoe militairen in agrarische gemeenschappen binnenvallen en alles vernietigen voor de opiumteelt.
EnglishHow will it prevent tension arising between the Council and the Commission, not to mention the tendency for relations between the two to descend into feudalism?
Hoe zal worden voorkomen dat tussen de Raad en de Commissie spanningen of zelfs feodale betrekkingen ontstaan?
EnglishThese funds should gradually descend to the level which can be sustained in the medium term after the expiraty of the ECSC Treaty.
Die kredieten moeten geleidelijk worden teruggeschroefd tot een niveau dat na het verstrijken van het EGKS-Verdrag op middellange termijn kan worden gehandhaafd.
EnglishHere in Parliament, we will make sure that, in the case of co-decision making, matters are dealt with smoothly, quickly and in a proper manner and do not descend into chaos.
Wij zullen er in het Parlement dan voor zorgen dat de medebeslissingsprocedure vlot en zakelijk verloopt, zonder daarbij in paniek te vervallen.
EnglishIf you were to descend into the 95 percent of the biosphere that's livable, it would quickly become pitch black, interrupted only by pinpoints of light from bioluminescent organisms.
In de 95 procent van de biosfeer waar leven mogelijk is, is het pikkedonker, slechts onderbroken door lichtpuntjes van bioluminescente organismen.
EnglishIt is inconceivable that these incredible villains can continue to descend on schools and kidnap women and children in order to turn them into sex slaves or forced soldiers.
Het is onvoorstelbaar dat deze ongelooflijke schoften door kunnen gaan met het overvallen van scholen en met het kidnappen van vrouwen en kinderen om ze tot sexslaven of dwangsoldaten te maken.