"development" translation into Dutch

EN

"development" in Dutch

EN development
volume_up
{noun}

And Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
We need to link regional development with spatial development.
Regionale ontwikkeling moet worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling.
From a development perspective I would say that it should be regional development.
Uit het oogpunt van ontwikkeling zou ik zeggen dat het om regionale ontwikkeling moet gaan.
development (also: evolution)
It is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Dat is een teken van vertrouwen dat overeenkomt met de evolutie van uw instelling.
This positive development is a direct result of investment.
Deze positieve evolutie is een rechtstreeks gevolg van de investeringen.
The European Union should discourage this development rather than encourage it.
De Europese Unie moet deze evolutie afremmen in plaats van ze te bevorderen.
development (also: flourishing)
We cannot accept this excessive striving for profits to the detriment of human development.
Wij mogen de ongewenste gevolgen van winstbejag ten koste van menselijke ontplooiing niet accepteren.
That calls for scope for development and also for financial guarantees.
Ruimte voor ontplooiing en, niet te vergeten, financiële zekerheid spelen daarin een belangrijke rol.
The emancipation of women and the full development of everyone requires rights and actions.
Voor de emancipatie van de vrouw en de ontplooiing van iedereen zijn er dus rechten nodig en maatregelen.
development (also: formation, realisation)
Disable people should be fully consulted in the development of all proposals affecting them.
Gehandicapte personen moeten volledig worden geraadpleegd bij de totstandkoming van alle voorstellen die hen aangaan.
The development of the information society represents one of the greatest challenges for Europe.
De totstandkoming van de informatiemaatschappij is een van de grootste uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd.
This is as much the case now as it has been in the development of modern states over the last 200 years.
De spoorwegen hebben bij de totstandkoming van de moderne staten in de afgelopen twee eeuwen dezelfde rol gespeeld.
development (also: exploitation)
development (also: evolution)
I would especially like to say a few words to the Commission about the history of this and about the development of this directive.
Ik zou speciaal een paar woorden over de voorgeschiedenis en het wordingsproces van deze richtlijn tot de Commissie willen richten.

Synonyms (English) for "development":

development

Context sentences for "development" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis development merits particular attention from us in the European Parliament.
Ik denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
EnglishThe Commission is one of the chief administrators of development money worldwide.
De Commissie is een van de grootste beheerders van ontwikkelingsgeld ter wereld.
EnglishThis will allow the development and dissemination of good methods and practices.
Op die wijze kunnen methoden en best practices worden ontwikkeld en verspreid.
EnglishI think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Deze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
EnglishThank you, Mr President, on behalf of the Committee on Development and Cooperation.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank u namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
EnglishIn the case of our development cooperation work, it is not that big a problem.
Bij ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid speelt dit probleem niet zo'n grote rol.
EnglishOn this point, the Committee on Development and Cooperation has done a good job.
De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft in dit opzicht haar werk gedaan.
Englishdraftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishIts industry, agriculture and services sector also have good development prospects.
Ook zijn industrie, landbouw en dienstensector hebben goede ontwikkelingskansen.
EnglishBut it is an amendment by the Committee on Agriculture and Rural Development.
Maar het is een amendement van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
EnglishThe first course developed was a Diploma in Rural Development and Agri-Business.
Als eerste werd een opleiding Plattelandsontwikkeling en Agro-industrie ontwikkeld.
EnglishWe thank you for the support for an ambitious and a genuine development Round.
Wij danken u voor de steun voor een ambitieuze en oprechte ontwikkelingsronde.
EnglishEven so, the European Union today contributes 55 % of total development aid.
Toch neemt de EU 55 procent van de totale ontwikkelingssteun voor haar rekening.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
De Commissie stelt terecht dat deze ronde een development round moet worden.
EnglishWe have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Wij hebben het uitgebreid over de oprichting van een ontwikkelingsagentschap gehad.
EnglishThis is in fact the best and most effective sort of development aid we can give.
Dat is feitelijk de beste en meest effectieve ontwikkelingshulp die we kunnen geven.
EnglishThe Committee on Agriculture and Rural Development has tabled 26 amendments.
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft 26 amendementen ingediend.
EnglishThis would be a singular move which would not help the development of agriculture.
Dit zou een opmerkelijke daad zijn die niet de landbouwontwikkeling tot doel stelt.
EnglishI have tried to defend a compromise in the Committee on Development and Cooperation.
Binnen de ontwikkelingscommissie heb ik geprobeerd een compromis te verdedigen.
EnglishAnd in fact at this age it is substantially controlling its own self-development.
Op deze leeftijd sturen de hersenen in aanzienlijke mate de zelfontplooiing.