"to devote" translation into Dutch

EN

"to devote" in Dutch

EN to devote
volume_up
[devoted|devoted] {verb}

Like a lot of my ideas, like a lot of the tools I use, I found it in the garden; I'm a very devoted gardener.
Zoals vele van mijn ideeën, zoals veel van de middelen die ik gebruik, vond ik het in de tuin. ~~~ Ik ben een uiterst toegewijd tuinier.
The June List is always a devoted adherent of the Member States’ right to self-determination in criminal law, and we are very concerned about legal certainty.
De Zweedse partij Junilistan is altijd een toegewijd aanhanger van het zelfbeschikkingsrecht op het punt van het strafrecht, en we hechten zeer veel waarde aan de rechtszekerheid.
But to have an effective healthcare system in operation, we need healthcare workers, people who are well trained, committed, and who are devoted to the care of their fellow human beings.
Maar voor een effectieve gezondheidszorg hebben we medisch personeel nodig, mensen die goed zijn opgeleid, die toegewijd zijn, mensen die zich willen wijden aan de zorg voor de medemens.
to devote (also: to pay out, to spend)
Nonetheless, I would ask you to devote your energies to what is essential.
Niettemin verzoek ik u, mijnheer de voorzitter, uw energie aan de hoofdzaken te spenderen.
to devote (also: to pay out, to spend)

Context sentences for "to devote" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat leads to the issue to which I wish to devote the rest of my speaking time.
Dat brengt mij op de kwestie waaraan ik de rest van mijn spreektijd wil wijden.
EnglishHowever, we hope that the presidency will not devote itself to this exclusively.
Het is echter niet te hopen dat het voorzitterschap zich hierop alleen gaat richten.
EnglishAs politicians we must devote special attention to defending consumer interests.
Het is onze taak als politici met name op te komen voor de belangen van de consument.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan die groep zal het ongetwijfeld mislopen.
EnglishI shall devote the last seconds of my speaking time to Mrs Korhola’ s report.
Ik zal de laatste seconden van mijn spreektijd wijden aan het verslag-Korhola.
EnglishWe will then know the outcome of the debate which Parliament will devote to this.
Wij zullen dan de uitkomst kennen van het debat dat het Parlement hieraan zal wijden.
EnglishTo devote as many resources as possible to good relations is a wise policy.
Het is dan ook verstandig zoveel mogelijk te investeren in goede betrekkingen.
EnglishThe Netherlands will devote maximum efforts to making this project a success.
Nederland zal zich maximaal inzetten om dit project tot een succes te maken.
EnglishWe have to devote particular attention to them, for these interested buyers do exist.
Daarop moeten we onze aandacht richten want zulke belangstellenden zijn er.
EnglishIt is absolutely essential that we devote greater energy and vigour to Africa.
Het is absoluut noodzakelijk dat wij ons krachtiger en met meer energie aan Afrika wijden.
EnglishI ask the Commission to devote special attention to these two points.
Ik vraag de Commissie ook aan deze twee punten bijzondere aandacht te besteden.
EnglishWe will certainly continue to devote all our energies towards that end.
Wij zullen in ieder geval geëngageerd in deze richting verder blijven werken.
EnglishGratifyingly, Boris Nemtsov promises to devote his energies to this.
Verheugend genoeg belooft Boris Nemtsov daarvoor zijn krachten te willen inzetten.
EnglishMr President, I would like to devote my intervention to Mr Titley's very fine report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil het hebben over het uitstekende verslag van de heer Titley.
EnglishCommissioner Wallström was right, in her report, to devote a great deal of attention to this.
En terecht besteedt het verslag van mevrouw Wallström daaraan veel aandacht.
EnglishShe is one of the idealists who devote a great deal of additional time to this area.
Zij behoort immers tot de idealisten die juist aan deze sector heel veel extra tijd besteden.
EnglishThis means that the EU should not devote itself to development policy and policy on tourism.
De EU moet zich dus niet wijden aan ontwikkelingsbeleid en toerismebeleid.
EnglishWe shall, and must, be able to devote all our energies to these two areas.
Wij zullen en moeten ons uiterste best doen op deze beide gebieden.
EnglishThis is, of course, a matter to which we will devote our attention.
Ook dat is een kwestie waar wij uiteraard onze aandacht op zullen richten.
EnglishFinally, Mr President, I should like to devote a few words to the Cornillet report.
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, wil ik een aantal woorden wijden aan het verslag- Cornillet.