"directory" translation into Dutch

EN

"directory" in Dutch

EN directory
volume_up
{noun}

directory (also: guide, guidebook, handbook, leader)
In those days, we could protect ourselves effectively by becoming ex-directory or changing our telephone numbers.
Toen kon je je doeltreffend verdedigen door je uit de gids te laten schrappen of een ander telefoonnummer aan te vragen.
I have a website -- it's a directory -- and it started with about 1,200 companies, and in the last two-and-a-half months it's up to about 3,300 companies.
Ik heb een website, het is een gids die begon met ongeveer 1200 bedrijven en in de laatste twee en een halve maand is dat gegroeid naar ongeveer 3300 bedrijven.
We do not even have the protection that once existed in the days when there were only fixed telephones and printed directories.
Wij kunnen ons zelfs niet meer verdedigen zoals vroeger, toen er alleen maar vaste telefonie en gedrukte gidsen bestonden.
directory (also: folder, portfolio)
volume_up
map {de}
directory (also: frame, framework, index, list)
Nowadays, when every public directory ends up on the Internet, we have no way of protecting ourselves.
Nu komt elke openbare lijst op het net en is er geen verdediging meer mogelijk.
directory (also: address list)
directory (also: city directory)
directory (also: brochure, circular, flier, handbill)
directory (also: catalogue)
directory
directory
directory
directory (also: content, contents, gauge, index)

Context sentences for "directory" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think that he had seen all the details included in this directory.
Hij was ongetwijfeld niet op de hoogte van alle details van dit jaarboek.
EnglishWe do not want a directory of five big countries that rule the rest.
Wij willen geen elitegroep van vijf landen die heersen over de rest.
English(Laughter) "Impossible to follow the damn thing, where's a directory?"
"Onmogelijk dit verdomde ding te volgen, waar zit die directory?"
EnglishIt took Mr Santer four years to have the Commission’ s telephone directory made publicly available.
Het heeft de heer Santer vier jaar gekost om het telefoonboek van de Commissie openbaar te maken.
EnglishFor example, both should be treated equally when it comes to entries in the telephone directory.
Wij vinden bijvoorbeeld al dat beiden gelijk moeten worden behandeld wat de vermelding in telefoongidsen betreft.
EnglishLike Wikipedia, like the Open Directory Project, you're beginning to build platforms, and you see that as a model.
Zoals Wikipedia, zoals het Open Directory Project, je begint platformen te bouwen, en je ziet dat als een model.
EnglishObviously there should be restrictions on phone tapping and subscribers should have the right to an ex-directory number.
Vanzelfsprekend moet afluisteren verboden zijn, en de abonnees moeten het recht hebben een geheim nummer te hebben.
EnglishSteps are being taken that may lead to the creation of a directory to select the languages used.
Er worden nu stappen ondernomen die zouden kunnen leiden tot het opzetten van een directoraat dat beslist welke talen gebruikt kunnen worden.
EnglishThis is not some sort of Directory.
Er mag geen soort directorium gecreëerd worden.
EnglishAll we would have to do is get a directory of development and put all the items in our programme, one after the other.
Het volstaat een woordenlijst over ontwikkelingssamenwerking te nemen en alle kwesties, een voor een, aan de orde te stellen.
EnglishIf we had done otherwise we would now find ourselves with a telephone directory which would prevent us from separating the wheat from the chaff.
Zonder die bijdrage zouden we nu zitten met een telefoonboek waarin kaf en koren onmogelijk gescheiden hadden kunnen worden.
EnglishA magazine I'd recently launched called Business 2,:,0 was fatter than a telephone directory, busy pumping hot air into the bubble.
Een tijdschrift dat ik recentelijk had uitgebracht genaamd Business 2.0 was nog dikker dan een telefoonboek en was bezig om "de luchtbel nog verder te vullen met hete lucht".
EnglishI would also like to say that the public can presently consult a directory of Council documents on the Internet containing reference information on them.
Ik wil ook zeggen dat het publiek op dit moment op het Internet kan kennismaken met het archief van Raadsdocumenten dat dus links naar documenten bevat.
EnglishSo, this is the Open Directory Project, with 60,000 volunteers, each one spending a little bit of time, as opposed to a few hundred fully paid employees.
Dit is dus het Open Directory Project, met 60,:,000 vrijwilligers, die elk een klein beetje tijd spenderen, tegenover een paar honderd fulltime werknemers.
EnglishHowever, we are concerned that what is said about free directory enquiry services will turn out to be another proposal where the best can be described as the enemy of the good.
Daarentegen vrezen wij dat de passage inzake gratis nummerinformatie weer zo'n voorstel is waarvoor geldt dat iets goeds toch altijd nog beter kan.
EnglishAmendment No 9 removes the ability of operators to charge subscribers for not having their particulars entered in the public directory.
Amendement 9 schrapt de mogelijkheid voor de exploitanten om abonnees een vergoeding in rekening te brengen als zij niet willen dat hun persoonlijke gegevens in een adressenbestand worden opgenomen.
EnglishI thank him for reacting in this way which I think is appropriate, but obviously the matter is not over because we must now have this directory withdrawn from circulation altogether.
Ik wil hem hartelijk bedanken voor zijn zeer gepaste reactie, maar dit vraagstuk is pas afgesloten als het jaarboek daadwerkelijk uit omloop is gehaald.
EnglishWould it be possible for him to send a letter to the authors of this directory to say that he is not responsible for these subjective descriptions and to ask for an amendment.
Kan hij in een brief aan de auteurs van dit document duidelijk maken dat hij deze subjectieve kwalificaties niet voor zijn rekening neemt en dat hij een rectificatie verlangt?
EnglishOn the second reading Parliament approved the proposal with 13 amendments, including an amendment saying it should cost nothing to have an ex-directory telephone number.
In de tweede lezing heeft het Parlement het voorstel aangenomen onder voorbehoud van 13 amendementen, onder andere het amendement dat bepleitte dat een geheim telefoonnummer gratis moet zijn.
EnglishThe Council was unable to accept all these amendments, especially not the proposal about ex-directory telephone numbers, which is why the question was referred to the Conciliation Committee.
De Raad heeft niet alle amendementen kunnen overnemen, zeker het voorstel voor geheime telefoonnummers niet, waardoor deze kwestie naar de geschillencommissie werd doorgeschoven.