"to disappear" translation into Dutch

EN

"to disappear" in Dutch

EN to disappear
volume_up
[disappeared|disappeared] {verb}

to disappear
And there'd also be an extinction event -- like fossils would suddenly disappear.
Er zou ook een uitstervingsincident zijn -- fossielen zouden ineens verdwijnen.
People disappear, people are tortured and relief workers are kidnapped.
Mensen verdwijnen, worden gemarteld en hulpverleners worden gekidnapt.
Today the terrorist threat is greater and it will not disappear for the time being.
De terroristische dreiging is nu groter en zal niet onmiddellijk verdwijnen.
This week, the Court of Auditors has reported that at least 40 billion disappeared from the budget last year.
Deze week heeft de Rekenkamer meegedeeld dat er ten minste 40 miljard verdwenen zijn van de begroting van vorig jaar.
Over recent weeks a number of critical intellectual writers have disappeared under suspicious circumstances and later been found dead.
In de afgelopen weken zijn een aantal kritische, intellectuele schrijvers onder verdachte omstandigheden verdwenen en later dood teruggevonden.
Madam President, I should like to inform both you and the House that a group representing the relatives of people who disappeared without trace in Cyprus visited Brussels last week.
Mevrouw de Voorzitter, ik wilde u en het Parlement mededelen dat vorige week een delegatie uit Cyprus in Brussel is geweest.
to disappear (also: to blank out, to cease)
When borders within Europe disappear, only Community legislation on asylum will be successful.
Als de grenzen in Europa wegvallen, zullen wij alleen met een gemeenschappelijk asielrecht succes hebben.
But it is above all an opportunity because of course market restrictions disappear and globalization has a positive effect.
De uitbreiding biedt echter vooral nieuwe kansen doordat de marktbarrières wegvallen en de globalisering een positief effect sorteert.
I agree with this statement and believe this is due to the fact that the pre-accession pressure has disappeared.
Ik ben het met deze verklaring eens en denk dat dit te wijten is aan het wegvallen van de druk die aan de toetreding voorafging.
to disappear
to disappear
to disappear

Context sentences for "to disappear" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTariffs must be further reduced and technical trade barriers should disappear.
Men moet de douanerechten afbreken en de technische handelsbarrières opruimen.
EnglishIt is not true that a single safe product will disappear from today's market.
Het is niet waar dat zelfs maar één product, dat nu veilig is, van de markt verdwijnt.
EnglishWe are not in a position with such measures to make terrorism disappear.
Dergelijke maatregelen stellen ons niet in staat om het terrorisme uit te bannen.
EnglishThere is no miracle cure that will make unemployment disappear overnight.
Een wondermiddel om de werkloosheid snel en doeltreffend te bestrijden bestaat niet.
EnglishThe crux of the matter is that the 'three-star ' category must disappear before the review.
Er moet echter wel snel wat gebeuren met de categorie met de " drie sterretjes ".
EnglishWhy, for example, did Ice Ages arise thousands of years ago, and disappear again?
Waarom zijn er bijvoorbeeld duizenden jaren geleden ijstijden ontstaan en weer voorbijgegaan?
EnglishA significant amount of the knowledge amassed over the centuries will disappear with them.
Een grote deel van de kennis die in de loop van eeuwen is verzameld zal zo teloorgaan.
EnglishMany of them are children who simply disappear and are murdered and are never found again.
Veel van die kinderen zijn gewoonweg verdwenen en vermoord en nooit meer teruggevonden.
EnglishBut this necessity does not disappear when the EDF is included in the Union budget.
Maar die noodzaak blijft ook aanwezig als het EOF in de begroting van de Unie wordt opgenomen.
EnglishSo there is no point in carrying on as if every ship were going to disappear!
We moeten nu dus niet gaan doen alsof er in de toekomst helemaal geen schepen meer zullen zijn!
EnglishThe focus on performance and commercial interests should disappear very much into the background.
Prestatiegerichtheid en commerciële interesses behoren sterk teruggedrongen te worden.
EnglishIf it had been a flesh and blood one, you would have been sorry to see it disappear.
Als het een dier van vlees en bloed was geweest, zou u het betreuren als het er niet meer zou zijn.
EnglishThe Commission has of course not allowed this very important issue to disappear from view.
-- De Commissie heeft dit uiterst belangrijke onderwerp natuurlijk niet uit het oog verloren.
EnglishThe ecological aspects will clearly disappear in the future.
De ecologische aspecten worden in de toekomst duidelijk terzijde geschoven.
EnglishUnder those conditions, compulsory and non-compulsory expenditure would disappear.
Onder die omstandigheden vervalt het verschil tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven automatisch.
EnglishWe have to be certain that this does not disappear under the assertion of copyright.
Wij moeten ervoor waken dat die vrijheid niet onder het voorwendsel van het auteursrecht wordt beknot.
EnglishNor will the risk of overdose disappear with this directive.
Bovendien verdwijnt met deze richtlijn het risico op overdosering niet.
EnglishIf we forget that, the basis of our economy will also disappear.
Als wij dat vergeten, valt ook het fundament van onze economie weg.
EnglishThe reality is that as we speak in this House, human rights abuses continue; human rights defenders disappear.
Terwijl wij hier spreken in het Parlement gaan de mensenrechtenschendingen gewoon door.
EnglishAnd thirdly, how does life make things disappear into systems?
En ten derde: hoe laat het leven dingen oplossen in systemen?