EN display
volume_up
{noun}

1. general

display (also: parade)
A peacock diplomacy that is for display and not for use.
Grootsprakerige diplomatie die er voor het vertoon is en niet om mee te werken.
Well this is what it's all about, this kind of dynamic display of audacity and ingenuity.
Hier draait het allemaal om, dit dynamische vertoon van durf en vindingrijkheid.
I therefore believe that any display of leniency by the European Union would be out of place.
Daarom geloof ik dat elk vertoon van inschikkelijkheid van de kant van de Europese Unie misplaatst zou zijn.
display
display (also: parade)
display
display (also: parade)
display (also: parade)
Dual-mode display -- that sunlight display's fantastic.
Dual-mode beeldscherm -- dat zonlichtbeeldscherm is fantastisch.
So there is the pressure-sensitive display in operation.
Hier is het drukgevoelige beeldscherm in gebruik.
The merchandise is on display, by the time I make my way to Old Town
De handelswaar is op het beeldscherm, tegen de tijd dat ik op weg ben naar de Old Town
display (also: curtain, screen, shelter, shield)
This is actually only about 1.5 percent of what the final display will be in May.
Dit is eigenlijk maar 1,5 procent van wat het uiteindelijke scherm in mei zal zijn.
JU: No, this stuff will be built into the bezel of every display.
JU: Nee, deze dingen zullen worden ingebouwd in elk scherm.
Today we don't need one million light bulbs to create a spherical display.
Vandaag hebben we geen miljoen gloeilampen nodig om een bolvormig scherm te maken.
display
So it's pointing away from the display, rather than pointing at the display.
Dus hij wijst van de display af, in plaats van er naartoe.
This next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.
Deze volgende dia, dat is - voor zover ik weet - de eerste digitale bitmap display, 1954.
They're paintings I made and put a PalmPilot in the middle as a kind of display that's sort of thinking,
Het zijn schilderijen met een PalmPilot in het midden verwerkt, als een display dat denkt: ik ben abstracte kunst.
display
volume_up
leesvenster {het}

2. "exhibit"

display (also: window dressing)

Context sentences for "display" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
En wat doen wij bij het zien van dit spektakel van incompetentie en onvermogen?
EnglishDendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.
Dendritische cellen, macrofagen, vangen het virus en presenteren stukken ervan.
EnglishNarrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.
Verteller: Terwijl de jagers hun prooi laten zien, gebeurt er iets verrassends.
EnglishWhy, with all its strengths and opportunities, does it display such hesitancy?
Waarom komt het zo weifelachtig over, terwijl het zo sterk is en zoveel kansen biedt?
EnglishOkay, so this next one is from the webcam, and it's going to be this pinwheel display.
De volgende komt van de webcam en het gaat om een soort draaiend rad met lichtjes.
EnglishNaturally, we expect both parties to display the will to enter into joint consultation.
Van beide partijen verwachten wij zonder meer de wil tot gezamenlijk overleg.
EnglishHowever, in other aspects the proposals do not display the same decisiveness.
Wat andere aspecten betreft ontbreekt het de voorstellen echter aan deze slagvaardigheid.
EnglishVarious Commissioners have put all their differences of opinion on display in the media.
Verschillende Commissarissen hebben al hun meningsverschillen in de media geëtaleerd.
EnglishThey will have to ensure that dual price display is in general use for 1 January 2001.
Per 1 januari 2001 moet de dubbele prijsaanduiding overal een feit zijn.
EnglishSecondly, we are convinced that dual price display is a good thing.
Ten tweede zijn wij ervan overtuigd dat dubbele prijsaanduiding een goede zaak is.
EnglishWith a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.
Met honderden verschillende broeken heb je geen excuus om te falen.
EnglishThis jellyfish, for example, has a spectacular bioluminescent display.
Deze kwal bijvoorbeeld, heeft een spectaculaire bioluminescente lichtshow.
EnglishWe hope that the Commission will also display such determination.
We hopen dat ook de Commissie blijk zal geven van een dergelijke vastberadenheid.
EnglishAll of this demonstrates that Agenda 2000 has been nothing but a great firework display.
Dit alles toont aan dat Agenda 2000 een hoop tamtam om niks is geweest.
EnglishAs indicated on the display board, the next item is Mrs Lynne's report.
Zoals staat aangegeven gaan wij zodadelijk over tot de behandeling van het verslag-Lynne.
EnglishAlright, that will be the most spectacular public display of pre-crime
Oké, dat zal de meest spectaculair publieke vertoning zijn van pre-crime
EnglishGovernor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Gouverneur Schwarzenegger en zijn vrouw Maria bespraken het werk.
EnglishIn any case, my group will have no part in an organised display of irresponsible behaviour.
In ieder geval zal mijn fractie niet meedoen aan georganiseerde onverantwoordelijkheid.
EnglishThat means, therefore, that there is more than simply a display of solidarity on our part.
Dat betekent dat er sprake is van meer dan solidariteit van onze kant.
EnglishWe display our disagreements, even in front of everybody else in the European Parliament.
We geven onze onvrede te kennen, zelfs ten overstaan van iedereen in het Europees Parlement.