"duck" translation into Dutch

EN

"duck" in Dutch

NL
NL

EN duck
volume_up
{noun}

1. ornithology

duck
And when I say destroy the duck, I mean kill him viciously and painfully.
En als ik zeg vernietig de eend, bedoel ik vermoord hem woest en pijnlijk.
I just want to know if that duck told you where he was going.
Ik wilde alleen vragen of die eend je verteld heeft waar ie heen ging.
That razzan-frazzan duck and that crazy son D. J... and a humina-humina Dusty Tails.
Die doorgedraaide eend en dat gekke joch D. J... en Dusty Tails.

Synonyms (English) for "duck":

duck

Context sentences for "duck" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rapporteur has managed to duck the issue in 31 convoluted paragraphs.
De rapporteur heeft getracht om in 31 gekunstelde punten de zaak te laten doodbloeden.
EnglishMr President, renewable energy has been something of a lame duck in the Community.
Mijnheer de Voorzitter, hernieuwbare energie was in de Gemeenschap nooit echt een serieuze optie.
EnglishMy Group will not be party to efforts to paint the Prodi Commission as a lame duck.
Mijn fractie zal niet meedoen aan pogingen om de Commissie-Prodi af te schilderen als weinig daadkrachtig.
EnglishWe cannot afford to duck our responsibilities here.
Wij kunnen het ons niet veroorloven onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.
EnglishThis is me buying some duck flavored paste at the Ranch 99 in Daly City on Sunday, November 15th.
Hier ben ik een pasta met eendenaroma aan het kopen bij Ranch 99 in Daly City op zondag 15 november.
EnglishIt is about as legal as the Beagle Boys deciding to empty Scrooge McDuck’ s money bin.
Dat is net zo conform de wet als een besluit van de Zware Jongens om het geldpakhuis van Dagobert Duck te legen.
EnglishEuropean companies which duck European standards abroad must be excluded from all EU grants.
Ondernemingen bij ons die elders Europese normen ontduiken, moeten van alle EU-subsidies worden uitgesloten.
EnglishIt should not duck its responsibilities yet again.
Hij moet zich niet opnieuw aan zijn verantwoordelijkheden onttrekken.
EnglishThat is a question which we in Europe regularly duck.
Dat is een vraag die wij in Europa over het algemeen ontwijken.
English~~~ Well, in my world, this is a rubber duck.
Wel, in mijn wereld, is dit een rubberen eendje.
EnglishFinally, let us turn to the ill-fated draft Constitutional Treaty, which has been a dead duck for some time now.
Laten we tot slot eens kijken naar het onzalige Grondwettelijk Verdrag, dat nu al enige tijd op sterven na dood is.
English" Daffy Duck's Quest for the Blue Monkey. "
' Daffy Duck's zoektocht voor de Blue Monkey. '
EnglishIt was a little bit too funky, and we wanted a more feminine point of view and employed a duck who did it in a much more fitting way -- fashion.
Het was een beetje te funky. ~~~ We wilden een vrouwelijker standpunt.
EnglishUp to now, the biotechnology sector has been the lame duck as regards legislation facilitating economic support.
Tot nu toe was de biotechnologiesector schaars bedeeld als het ging om wetgeving ten behoeve van economische ondersteuning.
EnglishA. with duck soup.
Ik kan niet terug naar L. A. met eendensoep.
EnglishIn 2004 we will see a lame-duck Commission on its last legs and the European election cutting across the IGC.
In 2004 hebben we een demissionaire Commissie die op haar laatste benen loopt en Europese verkiezingen die dwars door de IGC lopen.
EnglishContrary to what some people here say, this is a way for Parliament to duck its political responsibilities.
In tegenstelling tot wat sommigen hier beweren, is dit een manier om de politieke verantwoordelijkheden van het Parlement te ontvluchten.
EnglishIt's a giant duck-bill dinosaur.
Het is een gigantische eendenbekdinosaurus.
EnglishRun, duck, play dead and hide.
Rennen, dekking, dood veinzen, me verbergen.
EnglishCroatia cannot duck that issue.
Daaraan mag Kroatië zich niet onttrekken.