"eagerness" translation into Dutch

EN

"eagerness" in Dutch

EN eagerness
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "eagerness":

eagerness
eager

Context sentences for "eagerness" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe eagerness to vote shown by the East Timorese awoke interest, as we know.
Zoals wij weten, roept het enthousiasme onder de Oost-Timorezen om te gaan stemmen respect op.
EnglishIn our eagerness to make things right, we are, however, in danger of doing a lot of damage.
Daardoor wordt een bres geslagen in de fundamentele rechten en die bres moet uiteraard gedicht worden.
EnglishThat is why we must not, in our eagerness to combat terrorism, undermine the heart of democracy.
Daarom mogen wij in onze ijver om het terrorisme te bestrijden nooit de kern van de democratie ondermijnen.
EnglishWould the President-in-Office assure us that our eagerness to be involved is taken back to the troika?
Kan de Raadsvoorzitter ons de verzekering geven dat ons sterke verlangen aan de trojka wordt doorgegeven?
EnglishIn her eagerness to oppose everything that is evil, systematic rape and sexual slavery are condemned.
Mevrouw Theorin zou een initiatiefverslag schrijven over de rol van vrouwen in de vreedzame conflictregeling.
EnglishApart from that, we have demonstrated over and over again our eagerness to be as transparent as we possibly can.
Afgezien daarvan hebben wij altijd ons streven naar een zo groot mogelijke doorzichtigheid getoond.
EnglishLet nobody assume that in our eagerness to secure the prize of enlargement, we will allow reform to fall by the wayside.
Laat niemand denken dat we in ons enthousiasme over de op handen zijnde uitbreiding de hervorming zullen veronachtzamen.
EnglishClear evidence of the symbolic political importance of this embargo is Beijing’ s eagerness to see it lifted at all costs.
Het symbolische en politieke belang van dit embargo blijkt uit het feit dat Beijing koste wat het kost wil dat het wordt opgeheven.
EnglishThe main driving force behind the eagerness for regulation is instead an overprotective mentality among EU civil servants and politicians.
De voornaamste drijfveer achter de regelzucht is daarentegen de overbescherming van Europese ambtenaren en politici.
EnglishAnd we are half way between Geneva and Hong Kong; between nostalgia for what is being left behind and eagerness to reach our destination.
Enerzijds kijken wij vol heimwee terug naar wat achter ons ligt, en anderzijds zijn wij ongeduldig om het einddoel te bereiken.
EnglishEagerness to take advantage of them brings a willingness to turn a blind eye to the inhuman situations there which we have repeatedly debated.
In de ijver om daarvan te profiteren doet men graag de ogen dicht voor de mensonwaardige situaties die hier vele malen besproken zijn.
EnglishI share the honourable Member's eagerness to ensure that the safety authority is established quickly and is soon operational.
Ik deel het verlangen van de geachte afgevaardigde om te zorgen dat de veiligheidsautoriteit snel tot stand kan komen en spoedig operationeel kan worden.
EnglishHowever, there must be a balance between applicants ' eagerness to participate in EU programmes and the volume of details now required.
Er moet echter wel een evenwicht zijn tussen het enthousiasme van aanvragers om aan programma's van de EU deel te nemen en de hoeveelheid details die nu gevraagd worden.
EnglishThis is yet another example of the eagerness of this Parliament to move more rapidly towards a United States of Europe than the populations of the EU Member States wish.
Dit laat nog eens zien dat dit Parlement sneller wil komen tot de Verenigde Staten van Europa dan het geval is bij de bevolkingen van de EU-lidstaten.
EnglishThe European Parliament has rightly been pressing for a strict definition, and has been knocking the eagerness to label all dissidents as terrorists on the head.
Het Europees Parlement heeft terecht aangedrongen op een strikte definitie en de gretigheid om alle dissidenten dan maar terroristen te noemen de kop ingedrukt.
EnglishIt strikes me that the implementation of this programme is one of those instances in which the overbearing eagerness of the most federalist plans is at variance with reality.
De tenuitvoerlegging van dit programma is een van die gevallen waarin de arrogante gretigheid van de sterkst federalistische stromingen botsen met de werkelijkheid.
EnglishThe large number seems to testify to this House’ s eagerness to show the EU’ s citizens that we share their scepticism and concern about the enlargement.
Dat grote aantal lijkt mij vooral ingegeven te zijn door de bedoeling om de EU-burgers duidelijk te maken dat dit Europees Parlement hun scepsis en ongerustheid over de uitbreiding deelt.
EnglishThis is because we consider it inadvisable to take risks with regard to legal certainty in our eagerness to introduce new, more or less innovative procedures when they are not necessary.
Wij zijn immers van oordeel dat de rechtszekerheid niet in gevaar mag worden gebracht door de nodeloze invoering van nieuwe min of meer modieuze procedures.
EnglishIn our eagerness to impose standards we often forget that a European standard does not bring about any changes but it is a change of attitude in European individuals which produces results.
Bij onze ijver tot standaardisatie vergeten we vaak dat een Europese regel zelf nog geen verandering teweegbrengt, maar dat daarvoor een andere houding van de Europese burgers nodig is.
EnglishMr President, it is excellent that the Northern Dimension is once again entering the debate, and I am very encouraged by Commissioner Michel’ s eagerness to commit to its development.
Mijnheer de Voorzitter, het is uitstekend dat de noordelijke dimensie weer op de agenda staat en ik put veel moed uit de bereidheid van commissaris Michel zich te verbinden aan de ontwikkeling ervan.