"educational" translation into Dutch


Did you mean: education
EN

"educational" in Dutch

EN educational
volume_up
{adjective}

educational (also: pedagogic, pedagogical)
It is a good innovation whose aim is more than purely educational.
Dit is een goed nieuw initiatief en niet alleen vanuit pedagogisch standpunt.
Whether a ban on sponsorship would actually have an educational impact is a moot question.
Het blijft nog maar de vraag of een verbod op sponsoring ook daadwerkelijk tot een pedagogisch succesvol resultaat zou leiden.
The educational aspect lies in the fact that we shall all be better able to see what we are getting for our money.
Het pedagogisch aspect bestaat erin dat wij allemaal beter kunnen zien wat wij voor het geld krijgen.

Context sentences for "educational" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis brings us to the didactic, pedagogic and educational dimensions of eLearning.
Dan kom je op de didactische, pedagogische en educatieve dimensie van eLearning.
EnglishUnquestionably, sport is also of educational importance, as the report mentions.
Sport heeft ook een opvoedkundige betekenis, zoals in het verslag staat.
EnglishEducational institutions in particular must play a role in this European Year.
Met name onderwijsinstellingen moeten een rol spelen in dit Europees jaar.
EnglishFrom this point of view we must have an effective educational programme for consumers.
Daarom is een effectief voorlichtingsprogramma voor de consument van groot belang.
EnglishThis can be extremely educational, and will give rise to proper improvements.
Dat kan heel leerzaam zijn en zal aanleiding geven tot goede verbeteringen.
EnglishIt is this educational and social dimension in which the Community is interested.
De Gemeenschap is in deze educatieve en sociale dimensie geïnteresseerd.
EnglishAnd thirdly, what is happening about educational and training programmes?
Ten derde: Hoe zit het met de programma's op het gebied van onderwijs en educatie?
EnglishFunds must be targeted mainly at emphasising the educational dimension of sport.
De middelen moeten vooral de educatieve dimensie van sport benadrukken.
EnglishThat acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
Deze erkenning maakt het mogelijk de diversiteit van de onderwijsprogramma's te behouden.
EnglishWe can see then that there is an 80 % increase in all educational programmes in general.
In algemene zin kan gesteld worden dat onderwijsprogramma's met 80% uitdijen.
EnglishAs a part of this process, there must also be educational opportunities.
Om dat te bereiken, moeten er ook mogelijkheden op opleidingsgebied voorhanden zijn.
EnglishThe cause for the shortfall in educational facilities lies not only with the donors.
De oorzaak van de achterstand in onderwijsvoorzieningen ligt niet alleen bij de donoren.
EnglishDoes the exchange of educational methods affect the principle of subsidiarity?
Bepaalt het subsidiariteitsbeginsel soms de uitwisseling van methodes?
EnglishWe must concentrate above all on achieving comparability of our educational systems.
Wij moeten ons vooral concentreren op een vergelijkbaarheid van onze opleidingsstelsels.
EnglishIt's just been published in the British Journal of Educational Technology.
Het is net gepubliceerd in het British Journal of Educational Technology.
EnglishIn order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.
Om dat te kunnen doen, moest de cliënt opnieuw bereid zijn risico te nemen.
EnglishAs a result we have seen increasing interference in our educational establishments.
Als gevolg daarvan hebben we een toenemende inmenging gezien in onze onderwijsinstellingen.
EnglishFurthermore, the role of the ‘ educational advisers’, as they are known, remains unclear.
De rol van de zogenaamde u201Ceducatieve adviseursu201D blijft vooralsnog onduidelijk.
EnglishThe Union must provide an add-on extra to the educational provision by the Member States.
De Unie moet een meerwaarde kunnen geven aan het onderwijs dat de lidstaten verzorgen.
EnglishIn fact we have some positive feedback for you on the educational and cultural front.
Vooral op het terrein van opleiding, onderwijs en cultuur zijn er positieve ontwikkelingen.