"emission" translation into Dutch

EN

"emission" in Dutch

EN emission
volume_up
{noun}

emission (also: broadcast, issue)
The production of PVC is justified if strict emission requirements are met.
De productie van PVC is verantwoord als voldaan wordt aan strenge emissie-eisen.
One example is dioxins, which are a typical emission from incineration.
Neem nu bijvoorbeeld de dioxinen, een typische emissie bij verbranding.
(Laughter) Now the Apple guys are texting, "Develop odor emission plug-in."
(Gelach) De Apple-jongens sturen nu een bericht "Ontwikkel geur-emissie-plug-in".
emission
Refineries are already subject to strict sulphur dioxide emission limits.
Voor raffinaderijen gelden reeds strikte beperkingen inzake SO2-uitstoot.
That is also going to be the case for emission requirements for new vehicles.
Dat zal ook het geval zijn bij eisen inzake uitstoot van nieuwe auto's.
The emission of greenhouse gases will increase dramatically as a result.
De uitstoot van broeikasgassen zal dan nog sterk gaan toenemen.
emission (also: disclosure, issue, issuance)

Synonyms (English) for "emission":

emission

Context sentences for "emission" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe trade in emission rights is thus one of the instruments we will need in future.
De handel in emissierechten is dus een onontbeerlijk instrument voor de toekomst.
EnglishTo try nevertheless to reach emission values in such a situation would be impossible.
Het dan toch bereiken van emissiewaarden, zou in zo'n situatie onmogelijk zijn.
EnglishThere is no doubt that trade in emission levels provides such a solution.
De handel in emissierechten biedt ons zonder twijfel een dergelijke oplossing.
EnglishClear rules are needed for what goes out, in the form of emission limits.
Voor die output moeten duidelijke regels komen in de vorm van emissiegrenswaarden.
EnglishWe are aiming at an 8 % reduction in the emission of six greenhouse gases.
Wij proberen nu een vermindering van 8 % te bereiken met zes broeikasgassen.
EnglishThe sound that you're hearing are the actual emission spectrums of these atoms.
Het geluid dat je hoort zijn de echte emmisiespectra van deze atomen.
EnglishThis is why we will defend the emission limits proposed by Mr Lange.
Daarom pleiten wij voor de door de heer Lange voorgestelde emissiegrenswaarden.
EnglishET, Emission tradit is a strange unknown being from a strange unknown star.
" Emission Trading ", ET, een vreemd buitenaards wezen afkomstig van een afgelegen ster.
EnglishHowever, these categories are regularly confronted with more stringent emission standards.
Echter die categorieën worden regelmatig geconfronteerd met scherpere emissienormen.
EnglishWe must also look at using market-based mechanisms, such as tradeable emission permits.
We moeten ook kijken naar marktgerichte mechanismen, zoals verhandelbare emissierechten.
EnglishIt settled on the trade in emission rights, and that is a conclusion I fully endorse.
Zij is uitgekomen op de handel in emissierechten en die conclusie onderschrijf ik van harte.
EnglishHence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
Daarom valt er wat voor te zeggen om de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden aan te scherpen.
EnglishEffective national emission limits must therefore be set for the main pollutants.
Aan de belangrijkste vervuilers moeten doeltreffende nationale emissiegrenswaarden worden gesteld.
EnglishThe air quality directives have emission limits for 2005 and 2010.
De richtlijnen over de luchtkwaliteit bevatten emissiegrenswaarden voor 2005 en 2010.
EnglishWe are still at odds on one point, namely that of the allocation of emission rights.
Op één punt is nog discussie: de allocatie van de emissierechten.
EnglishFor these, far less stringent emission standards apply compared to waste incineration plants.
Hiervoor gelden veel minder strenge emissienormen dan bij afvalverbrandingsinstallaties.
EnglishIf ICAO will not deliver then the EU will have to develop its own emission limits.
Als de ICAO hier niet voor zorgt, dan moet de Europese Unie haar eigen uitstootlimieten ontwikkelen.
EnglishEEVs will always be a concept which will complement future mandatory emission limits.
Toekomstige bindende grenswaarden voor emissies zullen altijd vergezeld gaan van dit EEV-concept.
EnglishFor that reason alone, we need to make the emission standards stricter.
Alleen daarom al is het nodig de emissienormen scherper te stellen.
EnglishWe need strict emission standards, not just discharge standards.
Daarvoor zijn strenge emissienormen, en niet alleen immissienormen nodig.