"to enable" translation into Dutch

EN

"to enable" in Dutch

EN to enable
volume_up
[enabled|enabled] {verb}

to enable
The accession to the European Patents Convention will enable this.
Toetreding tot het Verdrag inzake het Europees octrooi zal dit mogelijk maken.
Fortunately there are already eight Member States who enable their citizens to do so.
Er zijn gelukkig reeds acht lidstaten die dat mogelijk maken voor hun burgers.
That would also enable this approach to be applied rapidly.
Deze formule zou tevens een snelle inwerkingtreding mogelijk maken.
Refugees must be allowed to return on terms which enable them to resettle, preferably those of the 20-point economic package.
Het moet worden toegestaan dat vluchtelingen terugkeren onder voorwaarden, waarbij zij zich opnieuw mogen vestigen, bij voorkeur die van het economisch pakket van 20 punten.
Yet the draft decision enables the EU institutions to discriminate in their recruitment on the grounds of age.
Desondanks is het de EU-instellingen in de ontwerpbeschikking toegestaan bij de werving op leeftijdsgronden te discrimineren.
Information exchanges are lawful and are common practice in most industries, because they enable business to make better decisions.
Het is toegestaan om informatie uit te wisselen en in de meeste sectoren is het gebruikelijk, omdat zo betere bedrijfsbeslissingen kunnen worden genomen.
That might have enabled the Commission to bring forward a proposal we could all agree with.
Dat had de Commissie er toe moeten aanzetten een voorstel op tafel te leggen waarmee wij het allen eens konden zijn.
Just ten thousand or so men would be enough to enable humanitarian aid to reach the Kivu, and enough to encourage the refugees to return to Rwanda.
Ongeveer 10.000 mannen zouden de humanitaire hulp in Kivu mogelijk kunnen maken, maar ook de vluchtelingen ertoe kunnen aanzetten terug te keren naar Ruanda.
I would therefore ask the Council to continue with its discussions, which will, I hope, enable this bridging clause eventually to be activated.
Ik roep de Raad derhalve op de discussies voort te zetten, zodat we deze overbruggingsclausule hopelijk ten langen leste kunnen activeren.
Activation of the bridging clause would, firstly, enable the democratic deficit to be reduced; secondly, strengthen the rule of law; and, finally, make for more effective decision-making.
Wanneer we de overbruggingsclausule activeren, kunnen we het democratisch tekort verminderen, ten tweede de rechtsstaat versterken en ten slotte de besluitvorming efficiënter maken.
to enable (also: to give the opportunity)
volume_up
in de gelegenheid stellen {vb}
This enables us to reconcile the different views so as to improve coordination of our budgetary policies.
Dit moet ons in de gelegenheid stellen om de verschillende standpunten op elkaar af te stemmen en een betere coördinatie van het begrotingsbeleid te garanderen.
This report and the interim evaluation reports will enable both the Council and Parliament to hold initial policy debates in late 1997 or early 1998.
Dit rapport en de tussentijdse evaluatierapporten zullen zowel de Raad als het Parlement in de gelegenheid stellen een eerste oriëntatiedebat te houden tussen eind 1997 en begin 1998.
That draft European Constitution is intended to enable the Union genuinely to confront not just enlargement, but also the great future challenges that we currently face.
Dat ontwerp moet de Unie in de gelegenheid stellen om niet alleen de uitbreiding, maar ook andere uitdagingen die ons nu reeds wachten, op doeltreffende wijze aan te pakken.

Context sentences for "to enable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis will enable them to make informed choices when they are purchasing services.
Dit stelt hen in staat een geïnformeerde keuze te maken als ze diensten kopen.
EnglishWe would like to see figures which would enable us to compare one year with another.
We willen graag cijfers zien om het ene jaar met het andere te kunnen vergelijken.
EnglishOnly an environmentally responsible market economy will enable us to reach our goal.
Alleen met een ecologisch verantwoorde markteconomie kunnen wij dit doel bereiken.
EnglishIt will enable our fishermen to continue fishing in Senegal until 30 June 2006.
Nu kunnen onze vissers tot en met 30 juni 2006 voor de kust van Senegal blijven vissen.
EnglishThe main goal must be to enable Europe to speak with a single voice at last.
Europa moet uiteindelijk met één stem kunnen spreken, dat moet vooral de inzet zijn.
EnglishThis will enable Russian citizens to understand the European Union better.
Dit zal de Russische burgers in staat stellen de Europese Unie beter te begrijpen.
EnglishIt may be that a further stage is needed to enable us to find the best way forward.
Misschien is er een volgende etappe nodig om op de beste manier verder te kunnen gaan.
EnglishThis directive in particular would enable great progress to be made in marketing wood.
Deze richtlijn maakt belangrijke stappen voor de marketing van hout mogelijk.
EnglishThis report addresses the issue of state aid to enable neglected regions to develop.
Dit verslag gaat over overheidssteun voor de ontwikkeling van achtergestelde regio's.
EnglishThis will enable Parliament to give its response in time for the Council to discuss it.
Dan heeft de Raad voldoende tijd om de reactie van het Parlement te bespreken.
EnglishThe Commission calls on the parties to enable this to happen smoothly and rapidly.
De Commissie roept de partijen ertoe op dit snel en zonder problemen mogelijk te maken.
EnglishThe fact is that having a statute will enable us to put our House in order.
Als wij namelijk een statuut hebben, kunnen wij ook hier de zaakjes regelen.
EnglishI think that the conference on the LDCs will enable us to exert a bit of pressure.
Ik denk dat we tijdens de conferentie over de MOL's enige druk zullen kunnen uitoefenen.
EnglishThis would enable Europe’ s economy to develop satisfactorily in future.
Dat zou de economie van Europa in staat stellen zich naar wens te ontwikkelen.
EnglishOr better: How can we create conditions that enable every community to feed itself?
Of beter, hoe kunnen we condities creëren waarbij elke gemeenschap zichzelf kan voeden?
EnglishThe working group, too, must be re-instituted to enable it to achieve concrete results.
Ook de werkgroep moet opnieuw worden ingesteld om tot concrete resultaten te komen.
EnglishOur democracy is also strong enough to enable its expedients to be discussed openly.
Onze democratie is ook sterk genoeg om het in alle openheid over de middelen te hebben.
EnglishThis will enable Turkey to focus completely on implementation next year.
Op die manier kan Turkije zich volgend jaar volledig op de uitvoering concentreren.
EnglishThey will enable us to gain speed and at the same time develop legislation.
Daarmee ontwikkelen wij snelheid en komt tegelijkertijd de wetgeving tot ontwikkeling.
EnglishI ask questions about what is this brain doing to enable us to do this.
Ik stel vragen over wat dit brein doet om ons in staat stellen om dit te doen.