"to endorse" translation into Dutch

EN

"to endorse" in Dutch

EN to endorse
volume_up
[endorsed|endorsed] {verb}

All of us, Commissioners, Ministers, and parliamentarians want to be able to endorse those words.
Of we nu commissarissen, ministers of afgevaardigden zijn - we kunnen deze woorden bevestigen.
On the European arrest warrant I would endorse what Mr MacCormick has said.
Wat betreft het Europees arrestatiebevel wil ik bevestigen wat de heer MacCormick heeft gezegd.
Ik zou uw commentaar willen bevestigen.
But I also strongly endorse the call made in paragraph 19 for openness and transparency in connection with legislation on the environment.
Ook de eis in paragraaf 19 betreffende openheid en doorzichtigheid in de milieuwetgeving kan ik ten zeerste aanbevelen.
Despite this we have to recommend that in the interests and at the wishes of the ACP countries we reluctantly say yes to endorsing this agreement.
Ondanks dit moeten wij aanbevelen om, in het belang en naar de wens van de ACS-landen, wij met tegenzin " ja " zeggen tegen de goedkeuring van deze overeenkomst.
To this end, the Union has repeatedly expressed its support for the peace plan drawn up by Mr Sahnoun, which has also been endorsed by the United Nations Security Council.
De Unie heeft hiertoe herhaaldelijk steun uitgesproken aan het vredesplan van Sahnoun dat ook door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is geëndosseerd.
to endorse (also: to indorse)
Madam President, I would like to endorse the point made by Mrs Lynne.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag het punt van mevrouw Lynne onderschrijven.
Mr President, I would endorse the remarks of the previous speaker.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de opmerkingen van de vorige spreker onderschrijven.
I wholeheartedly endorse the appeal for an accessible health care system.
De oproep voor een toegankelijk systeem van gezondheidszorg kan ik van harte onderschrijven.

Context sentences for "to endorse" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishWe are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:
EnglishI would like to emphasise here that I fully endorse the provisions of this clause.
Ik zeg u met nadruk dat ik de bepalingen van deze clausule volledig onderschrijf.
EnglishThat is certainly the opinion of Commissioner Bjerregaard, so I endorse the idea.
Dat is zeker de mening van Commissaris Bjerregaard, en ik onderschrijf die aanpak.
EnglishI would ask my fellow MEPs for their support, but I do endorse the compromise.
Ik vraag de steun van mijn collega's hiervoor, maar ik steun wel het compromis.
EnglishWe cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.
Wij kunnen niet instemmen met de eis om Europol opsporingsbevoegdheden te geven.
EnglishAlthough I endorse heartily the fact that he stole her diary, it's not me.
Hoewel ik het feit dat hij haar dagboek stal van harte steunde, was ik het niet.
EnglishWe endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.
Wij steunen het heengaan van de hele Commissie als iets wat onontkoombaar is.
EnglishMr President, I can certainly endorse what Mr Vidal-Quadras Roca has said.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eigenlijk eens met de heer Vidal-Quadras Roca.
EnglishI endorse their views and I accept what they said in relation to this issue.
Ik onderschrijf hun standpunt en beaam wat zij in dit verband hebben gezegd.
EnglishMr Poettering seemed to be of the same mind, and I endorse the views he expressed.
Dit was de tendens van het betoog van heer Poettering en ik onderschrijf zijn woorden.
EnglishI should like to endorse what has been said about the situation in Turkey.
Ik wil mij graag aansluiten bij hetgeen gezegd is over de situatie in Turkije.
EnglishAs if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.
Alsof dat nog niet genoeg is, wilt u zelfs nog hun afsplitsing van Servië goedkeuren.
EnglishMadam President, I should like to endorse what Mr Wijsenbeek has just said.
Mevrouw de Voorzitter, ik schaar mij achter hetgeen de heer Wijsenbeek zojuist zei.
EnglishI endorse what Mrs Morgan, Mr Walter and Mr Mulder had to say about this.
Ik ondersteun wat de collega's Morgan, Walter en Mulder hierover gezegd hebben.
EnglishThe rapporteur and the committee endorse the Commission's proposal in that respect.
De rapporteur en de commissie stemmen met het voorstel van de Commissie in.
EnglishMr President, I wish to endorse Mr Jarzembowski's remarks for another reason.
Mijnheer de Voorzitter, ik steun collega Jarzembowski om een andere reden.
EnglishIn relation to legal certainty, I endorse the point made by Mrs Thyssen.
Wat betreft rechtszekerheid ben ik het eens met de opmerking van mevrouw Thyssen.
EnglishWe endorse your report, but we intend to reject the legislative resolution.
Wij keuren het verslag goed maar zullen tegen de ontwerpwetgevingsresolutie stemmen.
EnglishIf the people say no, we will not be able to endorse Turkish membership.
Als de bevolking ` nee ' zegt, dan kunnen wij het lidmaatschap niet accepteren.