"enforceable" translation into Dutch

EN

"enforceable" in Dutch

EN enforceable
volume_up
{adjective}

1. general

enforceable
You spoke about a politically binding code, but this is not enforceable.
U sprak over een politiek bindende code, maar deze is niet afdwingbaar.
I should certainly like to ask in future for a far clearer and more enforceable framework of agreements.
Ik vraag zeker voor de toekomst een veel duidelijker en afdwingbaar afsprakenkader.
These rights should, in my view, be enforceable.
Die rechten moeten naar mijn oordeel ook afdwingbaar zijn.

2. law

enforceable (also: enforced, executorial)

Context sentences for "enforceable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClear and workable on the one hand, and controllable and enforceable on the other.
Helder en uitvoerbaar enerzijds, controleerbaar en handhaafbaar anderzijds.
EnglishWhy should not environmental law be enforceable within the Commission itself?
Waarom moet de omzetting van de milieuwetgeving ook niet binnen de Commissie gelden?
EnglishThis, it seems to me, is how we will end up with balanced and enforceable legislation.
Dit lijk me de manier om tot evenwichtige en toepasbare wetgeving te komen.
EnglishOnce this law becomes enforceable, it should act as a real deterrent.
Deze wet zal, als hij eenmaal is ingevoerd, zeker afschrikwekkend werken.
EnglishThe rules need to be enforceable, because they must be enforced.
De regels dienen toepasbaar te zijn omdat ze immers toegepast moeten worden.
EnglishHowever, the expression 'legally enforceable ' is deemed unnecessary and has therefore been deleted.
Echter acht men de term " rechtsgeldige " overbodig en heeft men deze geschrapt.
EnglishIts function must accordingly be made more transparent and enforceable.
Daarom moeten zijn activiteiten transparanter en controleerbaar zijn.
EnglishWe never sought to ensure that our regulations were enforceable.
De uitvoerbaarheid van onze regelgeving is bij ons altijd op het tweede plan gekomen.
EnglishAgreements must be made which are enforceable and can be monitored.
Er moeten afdwingbare en controleerbare afspraken worden gemaakt.
EnglishThat means that we must have an enforceable code common to all of the institutions.
Dat betekent dat we moeten beschikken over een gemeenschappelijke, uitvoerbare gedragscode voor alle instellingen.
EnglishHuman rights should be enforceable in law in every country of the world.
Dat is de doelstelling waar we naar moeten streven.
EnglishI do not take the view that this charter should contain enforceable economic and social rights.
Ik vind ook niet dat in het handvest afdwingbare economische en sociale rechten moeten worden opgenomen.
EnglishThey need patent protection that is affordable and enforceable against industry giants.
Ze hebben bescherming van octrooirecht nodig die betaalbaar is en bij grote ondernemingen kan worden afgedwongen.
EnglishOur quest for better regulation as a Parliament must start with enforceable legislation.
Bij onze zoektocht naar betere regelgeving moeten we als Parlement uitgaan van wetgeving die ook te handhaven is.
EnglishThere must be an enforceable peace based on an international force which has NATO as its core.
Er moet een vrede afgedwongen worden die op een internationale macht is gebaseerd is, met de NAVO als kern.
EnglishSo the committee itself will not take any enforceable decisions.
Het comité zal dus zelf geen dwingende besluiten nemen.
EnglishThat means that we must have a proper enforceable peace.
Dat betekent dat we de juiste vrede moeten afdwingen.
EnglishThe EU regulation on organic farming must lay down precise rules which are also legally enforceable.
In de bioverordening van de EU zouden wij alleen maar precieze regelingen mogen treffen, die ook justitiabel zijn.
EnglishHe must be given enough knowledge of the advantages and know what enforceable rights he has in that market.
Hij moet voldoende kennis krijgen van de voordelen en weten welke rechten hij kan laten gelden in die markt.
EnglishAll legislation must be enforceable and be based on the general principle of political acceptance.
Alle wetgeving dient uitvoerbaar te zijn en moet zijn gebaseerd op het algemene beginsel van politieke aanvaardbaarheid.