"to engage" translation into Dutch

EN

"to engage" in Dutch

EN to engage
volume_up
[engaged|engaged] {verb}

Even so, in order to engage in the conciliation procedure, we have to re-establish the amendments voted on in the first reading.
Voor de bemiddelingsprocedure van start gaat, moeten we echter opnieuw de amendementen herstellen die in eerste lezing aangenomen waren.
If a husband and wife go out to work and someone is engaged to do the housekeeping, that is a job, not a private pleasure.
Als man en vrouw beiden een baan hebben en iemand voor het huishouden aannemen, dan is dat een arbeidsplaats en niet iets dat valt onder privé-genoegen.
If this proposal is adopted by the European Parliament, it will, in practice, be impossible to engage in trapping in the Nordic countries.
Als dit voorstel wordt aangenomen door het Europees Parlement, wordt de vangst met behulp van vallen in de praktijk onmogelijk in de Scandinavische landen.
to engage
And if we're so blessed, we engage in activities that transform suffering.
Als het ons gegund is, engageren we ons in activiteiten die lijden transformeren.
Last year we were distancing ourselves from her critically, but now we can engage with her in a positive way.
Want terwijl wij vorig jaar kritisch afstand hielden zijn wij nu in staat ons positief te engageren.
I want the verb to be "educate," or "activate," or "engage," or "confront," or "defy," or "create."
Het nieuwe werkwoord wordt "onderwijzen" of "activeren" of "engageren" of "confronteren" of "uitdagen" of "creëren."
to engage (also: to drag into)
And, of course, we'd like to inspire and engage the next generation.
En natuurlijk willen we graag de volgende generatie inspireren en erbij betrekken.
We'd like to tell our story better, and engage young people, and thereby change their perspective.
We willen ons verhaal beter vertellen, jongeren erbij betrekken en daardoor hun kijk op de wereld veranderen.
If we achieve that, and if citizens and businesses are engaged, the level of implementation and excitement in Member States will be much greater and much more complete.
Als wij daarin slagen en als wij onze burgers en ondernemingen erbij betrekken zullen de lidstaten heel wat enthousiaster zijn en de richtlijnen veel beter ten uitvoer leggen.
to engage
to engage

Context sentences for "to engage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAre we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Gaan we boeren nu vertellen dat zij deze rechtmatige markt niet kunnen benutten?
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Wij moeten wat consequenter zijn en er niet zo'n dubbele moraal op nahouden.
EnglishIn a democracy, a variety of players should engage in free and open debate.
In een democratie moeten uiteenlopende deelnemers een vrij en open debat voeren.
Englishthe loosening up of procedures, making it possible to engage in enhanced cooperation;
de versoepeling van de procedures voor het toepassen van versterkte samenwerking;
EnglishAs I already indicated, this is mainly an instrument for business to engage in.
Zoals ik al heb aangegeven, is dit voornamelijk een instrument voor het bedrijfsleven.
EnglishThe only people that suffer are you, who want to engage in political debate.
Dat is toch een bron van irritatie voor mensen als u, die een politiek debat willen?
EnglishGlobalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
Globalisering biedt voordelen aan alle landen die zich in de wereldeconomie inschakelen.
EnglishIn the first instance we need to engage with the United States at every level.
In de eerste plaats moeten we op elk niveau met de Verenigde Staten in contact treden.
EnglishThere must be a great readiness to engage in continued operations of this kind.
De bereidheid voor blijvende inspanningen van dit type moet groot zijn.
EnglishAnd how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
En hoeveel invloed zouden ze kunnen uitoefenen als ze zich over de kwestie wilden buigen.
EnglishBut if you ever meet one, engage them, encourage them, and offer them hope.
Maar als u er ooit één ontmoet, betrek ze, moedig ze aan, en geef ze hoop.
EnglishOne of them, to his credit, I think really just wanted to engage me in a serious argument.
Eén van hen wilde, gelukkig, waarschijnlijk alleen een serieuze discussie met me.
EnglishWe must also use this period of reflection to engage in a dialogue with citizens.
Wij moeten deze bezinningsperiode ook gebruiken om een dialoog met de burgers aan te gaan.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Een samenleving die niet op een georganiseerde wijze aan onderzoek doet, gaat achteruit.
EnglishHomosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
Homoseksuelen zouden slechts een risico zijn wanneer zij onveilig seksueel verkeer hebben.
EnglishIn large systems it is easier to engage in fraud without being discovered.
Het is makkelijker om binnen een groot systeem te frauderen zonder ontdekt te worden.
EnglishIf you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
Als je jezelf inlaat met dit soort gedrag, wordt je gevraagd om de gemeenschap te verlaten.
EnglishThere is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Het is nu aan de Democratic Unionist Party om met mijn partij om de tafel te gaan zitten.
EnglishMadam, what you wish to engage in now is a hypothetical discussion.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Korhola, u wil hier een hypothetisch debat voeren.
EnglishIt's a profound moral matter that engages and should engage us all.
Het is een diepgaande morele zaak die ons allen aangaat en zou moeten aangaan.