"engagement" translation into Dutch

EN

"engagement" in Dutch

NL

"engagement" in English

EN engagement
volume_up
{noun}

engagement (also: betrothal)
They see engagement, global engagement, as absolutely necessary to the future of the ordinary people.
Ze zien engagement, globaal engagement, als absoluut noodzakelijk voor de toekomst van gewone mensen.
He has always been a powerful exponent of constructive and hard-headed engagement.
Hij is altijd een krachtig voorstander geweest van een opbouwend en volhardend engagement.
We have a comprehensive programme of engagement with the new Iraq.
Wij hebben een uitgebreid programma van engagement met het nieuwe Irak.
He had another extremely important engagement, and this debate was scheduled to have ended a good deal earlier.
Hij had een andere bijzonder belangrijke afspraak, en volgens de planning had dit debat een stuk eerder afgelopen moeten zijn.
Please excuse President Prodi, who had to leave us a few moments ago for an essential engagement with the Economic and Social Committee.
Neemt u mij niet kwalijk, maar de heer Prodi heeft ons zojuist moeten verlaten voor een zeer belangrijke afspraak met het Economisch en Sociaal Comité.
engagement (also: employment)
engagement (also: betrothal, engagement )
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?

Context sentences for "engagement" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is therefore the fundamental task of a policy of engagement and solidarity.
Dit is dus de belangrijkste taak voor ons beleid van aandacht en solidariteit.
EnglishFor this reason, the European Union has a policy of strong engagement with China.
Om die reden voert de Europese Unie een beleid van sterke betrokkenheid met China.
EnglishThe rules of engagement: how to talk, when to talk, and how to deal with them.
De regels van omgang: hoe praat je, wanneer praat je, en hoe ga je met ze om.
EnglishPolitical engagement with the enemy is necessary, otherwise there will be no peace.
Politieke toenadering tot de vijand is noodzakelijk, anders zal er geen vrede komen.
EnglishWe have embarked on a policy in Iran of tough-minded but constructive engagement.
We hebben in Iran een beleid gevolgd van realistische maar constructieve betrokkenheid.
English(Laughter) And when you look at emotional engagement, it was completely different.
(Gelach) Als je naar emotionele band kijkt, dan was deze compleet anders.
EnglishThat is what we would like to see but this has to be a two-way process of engagement.
Dat is wat we graag willen, maar de toenadering moet van twee kanten komen.
EnglishFirst of all, we believe in lasting engagement with the people of Belarus.
Op de eerste plaats geloven we in duurzame contacten met de Wit-Russische bevolking.
EnglishWe hope to be able to continue our engagement at this impressive level.
We hopen onze betrokkenheid op dit indrukwekkende niveau te kunnen handhaven.
EnglishI'm going to fast-forward through a lot of lawsuits and a lot of community engagement.
Ik ga snel vooruit, voorbij een hoop rechtszaken en veel betrokkenheid van de gemeenschap.
EnglishThat is the extent of the engagement of some people in this campaign.
u201D Dat is de mate van betrokkenheid van sommige mensen in deze campagne.
EnglishThis engagement is mutually beneficial and is not confined solely to matters of trade.
Deze betrokkenheid biedt wederzijdse voordelen en blijft niet beperkt tot enkel de handel.
EnglishThere might be somebody on one right now, participating in multi-dimensional engagement.
Op dit moment kan iemand deelnemen aan multidimensionale betrokkenheid.
EnglishDuring Mr Khatami’ s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Tijdens de ambtstermijn van president Khatami hebben de contacten goede resultaten opgeleverd.
EnglishWe will miss your engagement, your visions and your good sense of humour.
We zullen uw betrokkenheid, uw visie en uw gevoel voor humor missen.
EnglishHis engagement is something which has come up quite unexpectedly.
Het gaat over een verplichting die hij niet kon voorzien, die onverhoeds is gekomen.
EnglishThe alternative is a strategy of engagement and principled dialogue.
Het alternatief is een strategie van betrekkingen en principiële dialoog.
EnglishBy our constructive engagement together we further that aim.
Door onze constructieve inzet kunnen we samen verder aan dat doel werken.
EnglishThat is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.
Dat zou hoe dan ook de beste oplossing zijn, vooruitlopend op een eventueel militair ingrijpen in de Golf.
EnglishAnd so these combine to form a very intense emotional engagement.
En deze combinatie vormt een heel intense emotionele betrokkenheid.