EN engagement 
volume_up
{noun}

engagement  (also: activation)
volume_up
inschakeling {de}
engagement  (also: concern, involvement)
That is the extent of the engagement of some people in this campaign.
u201D Dat is de mate van betrokkenheid van sommige mensen in deze campagne.
For this reason, the European Union has a policy of strong engagement with China.
Om die reden voert de Europese Unie een beleid van sterke betrokkenheid met China.
There might be somebody on one right now, participating in multi-dimensional engagement.
Op dit moment kan iemand deelnemen aan multidimensionale betrokkenheid.
engagement  (also: betrothal, engagement)
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
engagement  (also: function, job, office, post)
Concerning next year's calendar, could the President please list his engagements for the week beginning 8 February?
Zou de Voorzitter met betrekking tot de agenda van het volgend jaar kunnen aangeven welke verplichtingen hij heeft in de week van 8 februari?
The Commission has always warmly welcomed the European Parliament ’ s constructive engagement in the process of Romania’ s accession to the European Union.
De Commissie heeft altijd waardering gehad voor de constructieve betrokkenheid van het Europees Parlement met betrekking tot de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie.
As regards weapons of mass destruction, we stand firmly on the side of non-proliferation, but our instinctive European response is for engagement and not for isolation.
Met betrekking tot massavernietigingswapens zijn wij sterke voorstanders van non-proliferatie, maar onze instinctieve Europese reactie neigt naar dialoog en niet naar isolatie.
Madam President, to be quite honest, this is because Mr Galeote has an unexpected and very urgent engagement elsewhere.
Mevrouw de Voorzitter, om heel oprecht te zijn, omdat de heer Galeote een zeer dringende verbintenis, die hij niet kon voorzien, heeft aanvaard.
Finally, I repeat that I want to hear on the record of this House tonight an engagement from the Commission to support Parliament's principles in this exercise fully.
Tot slot herhaal ik nog eens dat ik vanavond van de Commissie de verbintenis wil horen dat zij er zich toe verbindt de beginselen van het Parlement in deze oefening ten volle te steunen.
After all, the practice adopted over the past two years has shown that the Americans do not take these engagements particularly seriously and, indeed, simply disregard them.
In de afgelopen twee jaar is gebleken dat de VS deze verbintenissen niet erg serieus nemen; nou ja, eigenlijk trekken ze zich er niets van aan.
engagement  (also: commitment, duty, liability, obligation)
His engagement is something which has come up quite unexpectedly.
Het gaat over een verplichting die hij niet kon voorzien, die onverhoeds is gekomen.
engagement 
volume_up
indienstneming {de}

Context sentences for "engagement " in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is therefore the fundamental task of a policy of engagement and solidarity.
Dit is dus de belangrijkste taak voor ons beleid van aandacht en solidariteit.
EnglishThe rules of engagement: how to talk, when to talk, and how to deal with them.
De regels van omgang: hoe praat je, wanneer praat je, en hoe ga je met ze om.
EnglishPolitical engagement with the enemy is necessary, otherwise there will be no peace.
Politieke toenadering tot de vijand is noodzakelijk, anders zal er geen vrede komen.
English(Laughter) And when you look at emotional engagement, it was completely different.
(Gelach) Als je naar emotionele band kijkt, dan was deze compleet anders.
EnglishThat is what we would like to see but this has to be a two-way process of engagement.
Dat is wat we graag willen, maar de toenadering moet van twee kanten komen.
EnglishFirst of all, we believe in lasting engagement with the people of Belarus.
Op de eerste plaats geloven we in duurzame contacten met de Wit-Russische bevolking.
EnglishDuring Mr Khatami’ s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Tijdens de ambtstermijn van president Khatami hebben de contacten goede resultaten opgeleverd.
EnglishThe alternative is a strategy of engagement and principled dialogue.
Het alternatief is een strategie van betrekkingen en principiële dialoog.
EnglishBy our constructive engagement together we further that aim.
Door onze constructieve inzet kunnen we samen verder aan dat doel werken.
EnglishThat is, however, the optimum option ahead of any military engagement in the Gulf.
Dat zou hoe dan ook de beste oplossing zijn, vooruitlopend op een eventueel militair ingrijpen in de Golf.
EnglishThis House has always shown its full support for and engagement in the enlargement process.
Dit Parlement heeft altijd blijk gegeven van zijn volledige steun en inzet voor het uitbreidingsproces.
EnglishYou are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
EnglishDoes the Commission take the view that constructive engagement with the Burmese Junta has any value?
Is de Commissie van mening dat een constructieve dialoog met de Burmese Junta enige waarde heeft?
EnglishThe agreement to send troops to the Lebanon betrays ignorance of the rules of engagement.
.Goedkeuring van het sturen van troepen naar Libanon zonder informatie betreffende het inzetten van deze troepen
EnglishThe areas around it lack vitality and vibrancy and engagement.
In deze gebieden is weinig levendigheid, weinig dynamiek.
English., as I have another engagement this evening.
Ik ben bang dat ik hier zelf om 17.00 uur niet meer ben, aangezien ik vanavond andere verplichtingen heb.
EnglishThis progress was due to the personal engagement and knowledge of Mr Haarder, whom I praise for that.
Deze voortgang danken we aan de persoonlijke inzet en kennis van de heer Haarder, die alle lof toekomt.
EnglishI will order the shooting of officers at every engagement.
Zolang uw soldaten burgers aanvallen...... zal ik bij het begin van de slag officieren laten doden.
EnglishSo we still have not worked out the rules of engagement.
We zijn er dus nog niet uit hoe we dit gaan aanpakken.
EnglishIn this area, as well as in others, we must move from reflection to engagement, to real delivery.
Net als op andere gebieden is het ook hier zaak dat we van bezinning overgaan op actie, op de concrete invulling.