"existence" translation into Dutch

EN

"existence" in Dutch

EN existence
volume_up
{noun}

existence (also: being, subsistence)
It is dependent on the existence of appropriate representative bodies.
Zij is afhankelijk van het bestaan van geschikte representatieve organen.
In a question like climate change, the European Union justifies its existence.
In zaken zoals klimaatverandering rechtvaardigt de Europese Unie haar bestaan.
We need to recognise the existence of different institutions and risk features.
We moeten het bestaan van verschillende instellingen en risicoprofielen onderkennen.
existence
volume_up
zijn {het}
That would be a serious error, threatening the Union's very existence.
Dat zou een ernstige fout zijn die het overleven van de Unie in gevaar zou brengen.
It was on this basis that the per hectare compensatory payments came into existence.
Op deze basis zijn de compensatiebetalingen per hectare ontstaan.
This is an agriculture which ultimately destroys its own basis for existence.
Dit is een landbouw die uiteindelijk de basis van zijn eigen bestaan bedreigt.
existence (also: appearance, aspect, look, sight)
There are countries with the 5 ppm situation in existence so going down to 1 ppm is considerable progress.
Er zijn landen waar concentraties van 5 ppm voorkomen en een daling naar 1 ppm is dus een grote vooruitgang.
Moreover, the existence of these clauses may, in some cases, even help deter potential human rights violations.
Bovendien kan het bestaan van deze clausules in een aantal gevallen zelfs mogelijke mensenrechtenschendingen helpen voorkomen.
The EU is of the opinion that the use of terms which acknowledge the existence of different races needs to be avoided.
Zij is van mening dat het gebruik van begrippen die het bestaan van verschillende rassen insluiten moet worden voorkomen.

Synonyms (English) for "existence":

existence

Context sentences for "existence" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNor do we believe that the existence of the European Defence Agency is justified.
We trekken ook het bestaansrecht van het Europees Defensieagentschap in twijfel.
EnglishUp to now, the only permanent presidency in existence was that of the Commission.
Tot nu toe is alleen het voorzitterschap van de Commissie een permanente functie.
EnglishPlease understand that we are not challenging the existence of human rights.
Begrijpt u mij goed, wij stellen de mensenrechten als zodanig niet ter discussie.
EnglishIt is appalling to destroy a regulation that has been in existence for 250 years.
Het is onaanvaardbaar dat dit tweehonderdvijftig jaar oude reglement wordt vernietigd.
EnglishNote the conspiratorial way in which the Schengen structure came into existence.
Kijk naar de samenzweerdige manier waarop de Schengen-constructie tot stand is gekomen.
EnglishGalileo came into existence after marked opposition from certain countries.
GALILEO is er gekomen ondanks de uitgesproken tegenstand van bepaalde landen.
EnglishThe existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
De aanwezigheid van neutrale landen bemoeilijkt de integratie binnen de tweede pijler.
EnglishThere has been such a right in existence in Finland, however, since 1931.
Het recht op vervangende dienstplicht bestaat in Finland echter al sinds 1931.
EnglishThere is one example, in particular, which I feel is absurd: so-called co-existence.
Eén tegenstrijdigheid slaat wat mij betreft echter alles: de zogenaamde coëxistentie.
EnglishEveryone has to commit to the existence of two secure and viable countries.
Iedereen moet zich verbinden aan het model van twee veilige en levensvatbare staten.
EnglishOnly thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.
Alleen zo kunnen wij het voortbestaan van het Europese landbouwmodel veilig stellen.
EnglishHere it is important to bear in mind the reasoning behind the existence of the immunity.
We moeten hierbij de reden voor de onschendbaarheid niet uit het oog verliezen.
EnglishThe truth is the only way to real peace, reconciliation and co-existence.
De waarheid is de enige weg naar echte vrede, verzoening en vreedzame coëxistentie.
EnglishThe existence of common rules for visas makes the European Union more like a state.
Door gemeenschappelijke visumregels gaat de EU meer op een staat lijken.
EnglishFinally, President Bush has acknowledged the existence of secret CIA prisons.
Tenslotte, president Bush heeft toegegeven dat er geheime gevangenissen van de CIA waren.
EnglishThe Food and Veterinary Office in Dublin has been in existence for a number of years.
Wij kennen sinds enige jaren het Voedsel- en Veterinair Bureau in Dublin.
EnglishConsequently, the provisions on this matter already in existence needed to be supplemented.
Bijgevolg moesten de reeds bestaande bepalingen worden aangevuld en aangepast.
EnglishThe European programme on climate change that Mrs González mentioned is now in existence.
Mevrouw Gónzalez heeft gesproken over het Europees programma voor klimaatverandering.
EnglishSustainable fishing is a precondition for the continued existence of the fishing industry.
Een duurzame visserij is een voorwaarde voor het voortbestaan van de visserijsector.
EnglishIn our case, these values and forms of behaviour took nearly 200 years to come into existence.
Onze waarden en onze houding hebben in bijna 200 jaar hun huidige vorm gekregen.