"extraneous" translation into Dutch

EN

"extraneous" in Dutch

EN extraneous
volume_up
{adjective}

extraneous (also: alien, curious, foreign, interesting)
volume_up
vreemd {adj.}
We've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
We moeten wat ons vreemd is, uit ons leven snijden. ~~~ We moeten de instroom leren indammen.

Synonyms (English) for "extraneous":

extraneous

Context sentences for "extraneous" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt makes no sense therefore to overburden people with a whole lot of extraneous information.
Dan is het niet passend om die te overladen met een massa aanvullende gegevens.
EnglishThey may applaud or not applaud an intervention, but without extraneous comments.
Het staat hun vrij een eigen mening te hebben over hetgeen hier wordt gezegd, maar zij mogen er geen uiting aangeven.
EnglishUnfortunately, as is so often the case in this Parliament, there are also extraneous and unhelpful wordings.
Helaas, zoals zo vaak het geval is in dit Parlement, zijn er ook vreemde en weinig behulpzame formuleringen.
EnglishIt takes away anything extraneous.
Ze neemt altijd al het overbodige weg.
EnglishFor this reason we should not include in this regulation extraneous issues such as quality, nutritional value and so on.
Daarom moeten we alle andere aspecten die daar bovenuit gaan - zoals kwaliteit, voedingswaarde en dergelijke - hier niet opnemen.
EnglishThere was a quite absurd concentration of time limits, particularly since some of the time was lost because of extraneous events.
Er was sprake van een absurd groot aantal tijdslimieten, met name omdat er tijd verloren is gegaan door de gebeurtenissen buiten.
EnglishSpecial extraneous circumstances are more concerned with special economic circumstances and not so much with external threats.
Externe bijzondere omstandigheden hebben veeleer te maken met bijzondere economische omstandigheden en niet zozeer met externe dreigingen.
EnglishThe situation in Africa, where most of the less developed countries are found, is due both to endogenous and to extraneous factors.
De situatie in Afrika, waar zich de meeste van de minst ontwikkelde landen bevinden, is te wijten aan zowel endogene als exogene factoren.
EnglishPlease vote for Amendment No 215, which seeks to guarantee a uniform legal basis and to preclude the pursuit of extraneous objectives.
Ik verzoek u dan ook om amendement 215 te steunen, dat voor een eenvormige rechtsgrondslag zorgt en dat niet terzake doende hebzucht buiten de deur houdt.
EnglishHere as ever we see that the European level is the point of least resistance in face of pressure groups, of extraneous minorities, even of foreign interests.
Wij zien hier opnieuw dat Europa weinig weerstand heeft tegenover pressiegroepen, excentrieke minderheden en zelfs tegenover buitenlandse belangen.
EnglishWe really cannot allow every text we adopt to be peppered with various extraneous references of an ideological and feminist bent, for they are indeed feminist.
Wij mogen niet toestaan dat elke tekst die wij aannemen, doorspekt wordt met uiteenlopende irrelevante verwijzingen vanuit een ideologische en feministische hoek.
EnglishClearly, they are fully entitled to make this proposal, but do they really think that the EU's environmental policy is something extraneous which is not in any way binding?
Natuurlijk hebben ze het volste recht om dit voor te stellen, maar zijn ze nu echt van mening dat het milieubeleid van de EU weinig inhoud heeft en nergens toe verplicht?
EnglishMen tend to -- and these are averages -- tend to get rid of what they regard as extraneous, focus on what they do, and move in a more step-by-step thinking pattern.
Mannen neigen -- en dit zijn gemiddelden -- neigen zich te ontdoen van wat zij als irrelevant beschouwen, focussen op wat zij doen, en bewegen in een meer stap-voor-stap denkpatroon.
EnglishThis necessity derives from both the inherent constraints within the farming world and the new extraneous challenges, such as the forthcoming round of WTO negotiations and enlargement of the EU.
Interne factoren van de landbouw maar ook externe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de komende WHO-ronde of de uitbreiding, maken het hervormingsproces noodzakelijk.
EnglishThat engenders an attitude of systematic denial of responsibility for anything extraneous to ourselves, an egocentric withdrawal from the full implications of our own practice.
Dat is het begin van een houding van stelselmatige onverantwoordelijkheid voor al wat wijzelf niet zijn, een egocentrische terugtrekking uit de volle werkelijkheid van de eigen praxis.