"fairly" translation into Dutch

EN

"fairly" in Dutch

EN fairly
volume_up
{adverb}

fairly (also: a little, enough, quite, rather)
Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.
Ook dat men als sardines geperst zit in een vliegtuig is tamelijk recent.
Mr President, the substantive issue in this report is fairly simple.
Voorzitter, dit verslag gaat in wezen over een tamelijk eenvoudige kwestie.
There has already been fairly widespread world concern expressed about these shipments.
Er is al van tamelijk veel kanten bezorgdheid geuit over deze transporten.
fairly (also: rather, relatively)
volume_up
aardig {adv.}
Let's get on schools, something that I'm fairly much a specialist in.
Laten we verdergaan met scholen, iets waarin ik aardig gespecialiseerd ben.
Women MEPs are fairly well represented in Parliament, making up 28 % - I thank Mrs Eriksson, who established this - but it is not enough.
Bij de afgevaardigden zijn de vrouwen met 28 % heel aardig vertegenwoordigd - en ik ben mevrouw Eriksson dankbaar dat ze hierop heeft gewezen - maar het is niet genoeg.
I myself think that it is fairly clear after the debate today that responsibility for overall policy in this field should rest with the Commission.
Ik vind zelf dat het na het debat van vandaag aardig duidelijk is geworden dat de verantwoordelijkheid voor een allesomvattend beleid op dit terrein bij de Commissie hoort te liggen.
fairly

Context sentences for "fairly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   – Madam President, I thank the Commissioner for his fairly elucidating reply.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn vrij informatief antwoord
EnglishLater, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
Later, recentelijk, werd ze in beroep vrijgesproken -- eigenlijk in tweede beroep.
EnglishAt the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.
Zaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.
EnglishIt is, indeed, fairly easy to cross frontiers because of the Schengen area '.
De grenzen zijn als gevolg van het Schengen-akkoord inderdaad betrekkelijk open. "
EnglishThis is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.
Dit is waarschijnlijk een erg klein stuk Mathematica-code dat daar kan draaien.
EnglishWe should look at the situation fairly and consider the underlying causes.
Ik bedoel wel op een goede manier, maar laten we wel kijken wat de oorzaken zijn.
EnglishNow, in order to do this we and the clients had to do something fairly remarkable.
Om dit voor elkaar te krijgen moesten wij en de cliënten iets nogal opmerkelijks doen.
EnglishAbout 20 percent are agnostic, and the rest could fairly be called atheists.
Ongeveer 20 procent zijn agnost, en de anderen kunnen gerust atheïst genoemd worden.
EnglishI should like to thank the Commissioner for her extensive and fairly detailed reply.
Ik dank mevrouw de commissaris voor haar uitgebreid en ook vrij analytisch antwoord.
EnglishThose are all fairly traditional complaints, but we expect more from you.
Dat zijn allemaal vrij klassieke verzuchtingen, maar wij verwachten meer van u.
EnglishAnd they're all -- happiness for moments is a fairly complicated process.
En het zijn allemaal - het geluk van momenten is een nogal ingewikkeld proces.
EnglishTo close, I shall reply to a fairly accurate observation by Mr Martinez.
Om af te ronden wil ik graag reageren op een rake opmerking van de heer Martinez.
EnglishThe draft regulation itself was fairly straightforward and has been amended.
De ontwerpverordening zelf was vrij duidelijk en wij hebben amendementen voorgesteld.
EnglishThe enthusiasm for Europe in the East has made way for fairly harsh criticism.
Het enthousiasme voor Europa heeft in het Oosten plaatsgemaakt voor vrij forse kritiek.
EnglishI believe that the answers to both questions are fairly obvious, but also disheartening.
Ik denk dat de antwoorden hierop vrij simpel en tegelijkertijd ontmoedigend zijn.
EnglishAM: This one's only a couple of tons, so it's fairly easy to get going.
AM: Deze is maar een paar ton, dus het is vrij makkelijk om hem te laten bewegen.
EnglishI think that this proposal can now be adopted fairly rapidly, in November.
Ik denk dat dit voorstel nu vrij spoedig, in november, zal kunnen worden goedgekeurd.
EnglishIt is fairly plain to see that what it is talking about here is military expenditure.
Het is vrij expliciet geformuleerd dat het hierbij met name gaat om militaire uitgaven.
EnglishMr President, I have no wish to punish anyone, so I shall come to the point fairly quickly.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil niemand afstraffen, maar wel snel terzake komen.
EnglishBut at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.
Maar er was een tijd dat het gemeengoed was om jezelf als maker te zien.