"farmer" translation into Dutch

EN

"farmer" in Dutch

EN farmer
volume_up
{noun}

farmer (also: peasant)
As a farmer, I am convinced that fishmeal should not be fed to ruminants.
Als landbouwer ben ik ervan overtuigd dat vismeel niet aan herkauwers vervoederd mag worden.
Every farmer in the enlarged European Union must be aware of that.
En dat moet ook iedere landbouwer in een uitgebreide Europese Unie weten.
I am a farmer who farmed through the BSE crisis in the UK.
Ik ben landbouwer en ik heb de BSE-crisis in het Verenigd Koninkrijk meegemaakt.
farmer (also: Afrikaner, belch, burp, countryman)
You can have me as a farmer, or in leathers, and no one has ever chose farmer.
Ik kan komen als boer of in leer. ~~~ Niemand koos ooit voor boer.
Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
Ons gereedschap wordt gemaakt voor de Amerikaanse boer, bouwer, ondernemer, maker.
No farmer uses pesticides for fun - after all, they are expensive.
Geen enkele boer gebruikt pesticiden voor de lol; daar zijn ze veel te duur voor.
farmer (also: stockman)
Nevertheless, there must be a system which is effective without being too restrictive for the farmer.
Niettemin is er een doeltreffend systeem nodig dat niet al te lastig is voor de veehouder.
The night before last I was not far from here, in the Vosges mountains, visiting a farmer in the Munster Valley.
Mevrouw de Voorzitter, gisteravond was ik hier in de buurt in de Vogezen bij een veehouder in de vallei van Münster.
Mr President, in the interests of transparency can I declare an interest in that I am a beef farmer.
Mijnheer de Voorzitter, ten behoeve van de transparantie wil ik te kennen geven dat ik hierbij belangen heb, omdat ik veehouder ben.
farmer
As a farmer myself, I am most concerned that consumer health should not be put at risk.
Er mag geen risico voor de consument ontstaan, dat vind ik als boerin erg belangrijk.
Mr President, Commissioners, have no fear, I am neither a fisherwoman nor a farmer.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, u hoeft niet bang te zijn: ik ben noch vissersvrouw, noch boerin.
As a farmer, I am concerned that every consumer should be able to trace where his schnitzel has come from.
Als boerin vind ik het belangrijk dat iedere consument kan nagaan waar zijn biefstuk vandaan komt.
farmer
The efficient promotion of young farmers is indispensable in this.
Daarbij is efficiënte steun aan jonge agrariërs onontbeerlijk.
Changing crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
Een wijziging van de bebouwingstechnieken zou risico's en onzekerheid voor de agrariërs met zich meebrengen.
This will eventually totally disconnect payments to farmers from production.
Hiermee zal uiteindelijk een volledige ontkoppeling tussen betalingen aan agrariërs en de productie tot stand komen.
farmer (also: agent, steward, superintendant)
farmer (also: lessee)
farmer (also: countryman, peasant)

Synonyms (English) for "farmer":

farmer

Context sentences for "farmer" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.
Ook dit kan helpen om de jongeren ervan te overtuigen de bergen niet in de steek te laten.
EnglishIt is no good just blaming the large farmer versus the small farmer.
Het heeft geen zin om de grote bedrijven meer de schuld te geven dan de kleine.
EnglishIn fact this price package has little or no effect as far as the farmer is concerned at all.
In werkelijkheid heeft dit prijzenpakket weinig of geen gevolgen voor de boeren zelf.
EnglishThese amendments will serve to hone the reform to make one that is good for the farmer.
Met deze amendementen wordt de hervorming zodanig bijgeschaafd, dat ze goed is voor de boeren.
EnglishAllow me to give you some examples: firstly, farmer privilege.
Staat u het mij toe enkele voorbeelden te geven: het voorrecht van de boeren.
EnglishRecently a farmer – who is a third-generation sheep farmer – took me to see his last flock of sheep.
Onlangs heeft een derdegeneratie-schapenboer mij zijn laatste kudde schapen laten zien.
EnglishI strongly resent those provisions which exclude the 'farmer's privilege '.
Ik sta dan ook zeer afkerig tegenover de bepalingen die het " farmers ' privilege " willen afschaffen.
EnglishMadam President, I speak today both as an MEP and a beef farmer from the United Kingdom.
Ik vraag dus ook op dat punt van de Europese Commissie om te komen tot enige mate van harmonisering.
EnglishHe says: ' Yes, but for farmer security, we need a five-year multiannual programming '.
Hij zegt: " Ja, maar met het oog op de zekerheid voor de landbouwers is er een vijfjarenplan nodig ".
EnglishWe have emphasized the so-called farmer's privilege.
Wij hebben het zogenaamde privilege van de kwekers op de voorgrond geplaatst.
EnglishI must declare an interest in this debate as I am a beef and sheep farmer in Scotland.
Ik moet zeggen dat ik dit debat met belangstelling volg, aangezien ik in Schotland rundvee en schapen houd.
EnglishI always said you had a farmer's mentality, but you're still the best pardner there ever was.
lk zei altijd al dat je een boerenmentaliteit had, maar je bent de beste partner die er ooit bestond.
EnglishHe has a definite vested interest here, since he himself is an ‘ organic’ farmer.
Een bepaalde vooringenomenheid kan hem niet worden ontzegd, aangezien hij zelf werkzaam is in de biologische landbouw.
EnglishIf you are a farmer there, especially a beef farmer or cereal farmer, you have very little hope or future left.
Een rundveehouder of graanboer in die streek heeft nog weinig vooruitzichten of toekomst.
EnglishMr President, I am extremely concerned about the anti-farmer vote expressed at this Assembly.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben uiterst bezorgd over de anti-boerenstemming die in dit Parlement is gebleken.
EnglishWhat happens to a farmer at the feed market is exactly the same as what happens to the consumer at the meat counter.
De boeren ondervinden hetzelfde op de voedermiddelenmarkt als de consument bij de slager.
EnglishIt does not give me the right or an Irish farmer the right to pick grapes or olives in the south of Spain.
Dat geeft mij of een Ierse visser niet het recht druiven of olijven te gaan plukken in Zuid-Spanje.
EnglishIt will mean that for once the funding will get down to the farmer and he will receive it.
Dat zal namelijk betekenen dat het geld voor de verandering direct bij de boeren terechtkomt en dat zij ervan profiteren.
EnglishI have extremely serious reservations as to whether it can help the pig farmer in either the short term or long term.
Ik betwijfel sterk dat dit voorstel de varkenshouders op de korte of lange termijn kan helpen.
EnglishSo I rang up, asked Paul Farmer if he would help.
Dus ik belde Paul Farmer en vroeg of hij wilde helpen.