"father" translation into Dutch

EN

"father" in Dutch

EN father
volume_up
{noun}

father
For 2, 000 years...... knowledge passed from father to son...... father to son.
Tweeduizend jaar lang... werd de kennis doorgegeven van vader op zoon.
I wanted to know who my father was, who was the father she had known.
Ik wilde weten wie mijn vader was, wie de vader was die zij had gekend.
So my father's father was one of 10 Resnick brothers.
Mijn vader's vader was er één van 10 Resnick-broers.
father (also: majesty, excellency)
You will always be a priest, Father Merrin.
Je zult altijd priester blijven, eerwaarde Merrin.
Half the men in this church, including you, Father...... and you, reverend...... are as ardent patriots as I.
De helft van de mannen hier, ook jij, vader...... en u, eerwaarde...... zijn even vurige patriotten als ik.
father

Context sentences for "father" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFather Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
Pater Forde blijft waar hij is in een poging zijn vredesgemeenschap te beschermen.
EnglishUntil the day my father died, he was frustrated about missing these shots.
Tot op de dag dat hij stierf, was hij gefrustreerd dat zijn schoten doel misten.
EnglishThis House should learn a great deal from the work and commitment of Father Shay Cullen.
Dit Parlement kan heel wat leren van het werk en de inzet van Father Shay Cullen.
EnglishHardwick, how many times have I heard you...... speak of freedom at my father's table?
Hardwick, hoe vaak hoorde ik u...... aan onze tafel over vrijheid spreken?
EnglishI was in fact the surrogate father of these reports during the previous Parliament.
Ik was zelf plaatsvervangend rapporteur voor deze verslagen tijdens de vorige zittingsperiode.
EnglishI liked what Mr Seixas da Costa said about Father Christmas.
Ik vond de opmerking van de heer Seixas da Costa over de kerstman heel geestig.
EnglishOne man – the priest, Father Jerzy Popie ł uszko, can be taken as representative of all of them.
Eén man staat symbool voor al deze slachtoffers, namelijk de priester Jerzy Popieluszko.
EnglishEvery mother and father must be entitled to return to her or his own work after parental leave.
Alle ouders moet het recht hebben om na hun verlof terug te keren naar hun eigen functie.
EnglishI should like to welcome a delegation of Father Christmases to the public gallery.
Ik zou de delegatie van kerstmannen die op de publieke tribune heeft plaatsgenomen welkom willen heten.
EnglishOr, as Father Divine in Harlem used to say to folks, "Some people preach the Gospel.
Of zoals Father Divine in Harlem altijd tegen de mensen zei: "Sommige mensen verkondigen het Evangelie.
EnglishSo, my father would have patients come in who he thought were not really sick.
Je mocht toen dingen doen die vandaag niet meer kunnen.
EnglishWhen I was born, thirty years later, my father had once again become part of the post war generation.
Toen ik dertig jaar later geboren werd, behoorde hij opnieuw tot de naoorlogse generatie.
EnglishAnd I could see my father: "Yeah, he really is crazy."
Toen realiseerde ik me dat ik het zelf was en ik moest een beetje lachen.
EnglishI have been informed that the Father Christmases are from Denmark.
- Ik heb begrepen dat de kerstmannen uit Denemarken komen.
EnglishBut then two or three days afterward, babies begin to pay attention to their mother's or their father's face.
Na twee of drie dagen beginnen baby's aandacht te schenken aan de gezichten van de ouders.
EnglishToday, most European governments believe in free trade the way children believe in Father Christmas.
De meeste Europese regeringen geloven tegenwoordig in de vrijhandel zoals de kinderen in de kerstman.
EnglishI would like to make reference to my British mother-in-law and father-in-law, who are substantially younger.
Ik wil graag verwijzen naar mijn Britse schoonmoeder en schoonvader, die een stuk jonger zijn.
EnglishI need to go to the mall, and you know your father now, he takes a nap in the afternoon, and I got to go.
Ik moet naar het winkelcentrum, en je kent papa, hij doet 's namiddags een dutje, en ik moet gaan.
EnglishFather, this is the most unbelievable thing I've ever seen.
Pater, ik heb nog nooit zoiets ongelooflijks gezien.
EnglishI think I should prepare Mother and Father for the big news.
Ik denk dat ik m'n ouders beter het nieuws vertel.