EN feeling
volume_up
{noun}

feeling (also: heart, sense, sentiment, feel)
That is the feeling in Europe, and that is the feeling in this Parliament.
Dat is het gevoel dat overheerst in Europa en dit Parlement.
It would not give me the same warm feeling, the feeling that I have now.
Ik zou er in ieder geval niet hetzelfde warme gevoel van krijgen dat ik nu heb.
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
Dit is een gevoel dat mannen nooit zullen kennen, en dat is een belangrijk verschil.
feeling
As we know, our feelings about how we're feeling are notoriously unreliable.
We weten dat de gevoelens over hoe we ons voelen volkomen onbetrouwbaar zijn.
So your 58 percent of mothers surveyed report feelings of loneliness.
58 procent van de bevraagde moeders rapporteren gevoelens van eenzaamheid.
Feeling and model in our head, reality is the outside world.
De gevoelens en het model in ons hoofd, de realiteit in de buitenwereld.
feeling (also: affection, emotion)
I understand the feelings of the trade unions perfectly.
Ik begrijp heel goed de emotie van de vakbonden.
But here today many among us feel positive emotions; there is a serious yet optimistic feeling.
Maar vandaag ondergaan velen van ons hier een positieve emotie, een gevoel van ernst doch met een optimistische ondertoon.
But I was looking at this intense emotion and intense feeling that had come out of people just seeing these photographs.
Maar toen keek ik naar de intense emotie en het intense gevoel dat mensen was overkomen door naar deze foto's te kijken.
volume_up
zin {de}
Nowadays fitness for work is becoming more and more a matter of psychological well-being and feeling happy at work.
In het moderne bedrijfsleven is arbeidsvermogen steeds meer ook geestelijk arbeidsvermogen en het op het werk naar de zin hebben.
Mr Lannoye, I share your feelings especially because, as you know, I thought that I could react extremely swiftly in exactly the way that you describe.
Mijnheer Lannoye, ik ben het geheel met u eens en ik heb dan ook gemeend zeer snel te moeten reageren in de door u aangegeven zin.
There is no point today in making things worse or in exacerbating Francophobe or Anglophobe feelings.
Mijns inziens heeft het geen enkele zin nu olie op het vuur te gooien of anti-Franse of anti-Britse gevoelens aan te wakkeren.
feeling (also: presentiment)
Listen, I'm starting to get a bad feeling up here.
Luister, ik begin een slecht voorgevoel te krijgen.
Ik heb een slecht voorgevoel.

Context sentences for "feeling" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe supplementary pension scheme is based on collective feeling and solidarity.
Het aanvullende pensioensysteem is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.
EnglishI do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
Ik heb niet het idee dat de Commissie zich niet ferm opstelt in de onderhandelingen.
EnglishI'm afraid you'll get the feeling that I really picked on him because he's old.
Ik ben bang dat jullie het idee hebben dat ik op hem afgeef omdat hij oud is.
EnglishFurthermore, I have the feeling that we are getting used to so many cases arising.
Voorts heb ik de indruk dat wij zo langzamerhand immuun worden voor al dat geweld.
EnglishI have a feeling that this type of subject matter is right up her street.
Ik heb de indruk dat dit soort onderwerpen een typisch kolfje naar haar hand is.
EnglishI returned from this rewarding visit feeling optimistic about longterm progress.
Ik ben verrijkt en vervuld van hoop op duurzame vooruitgang van deze reis teruggekeerd.
EnglishI have the feeling, Mrs Redondo Jiménez, that we are talking about illegal immigration.
Mevrouw de afgevaardigde, ik dacht dat wij het over illegale immigratie hadden.
EnglishSo do you have a feeling about how these discussions may develop in the IGC?
Heeft u een idee hoe deze discussies zich zullen ontwikkelen binnen de IGC?
EnglishMr President, I have the unfortunate feeling that someone is creating confusion here.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb de indruk dat iemand hier verwarring sticht.
EnglishEven so, we have the feeling that once again important decisions have been put off.
Nochtans hebben wij de indruk dat belangrijke beslissingen andermaal werden uitgesteld.
EnglishThere is reason for feeling very uneasy now, following the latest developments in Russia.
De jongste ontwikkelingen in Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid.
EnglishStill, I am feeling generous at the moment as there are no more votes to take.
Ik voel mij momenteel hoe dan ook opgelucht omdat wij geen stemmingen meer moeten afwerken.
EnglishMy feeling is that such issues will have to be discussed in great detail in the future.
Het lijkt me dat dit soort vragen in de toekomst heel nauwkeurig moet worden besproken.
EnglishPhysical and emotional violence, day in and day out, hardens many to all normal feeling.
Veel straatkinderen raken afgestompt door het dagelijkse fysieke en psychische geweld.
EnglishI consider transparency to be absolutely crucial and I share your feeling on this.
Transparantie is mijns inziens absoluut noodzakelijk en in dit opzicht ben ik het met u eens.
EnglishThe cosmetics industry should recognise the strength of feeling in this Parliament.
De cosmetica-industrie moet beseffen dat het het Parlement ernst is.
EnglishMr President, I agree with the feeling in this House that does not wish to polemicise.
Voorzitter, ik ben het eens met de hele sfeer in het Parlement, dat niet wil polemiseren.
EnglishAnd I came out, in my Speedos, European style, feeling like the Incredible Hulk.
En ik kwam eruit, in mijn Speedos, Europese stijl, en voelde me alsof ik de Incredible Hulk was.
EnglishWhen I think of our fellow citizens, I have the feeling that Lisbon is not fulfilling this role.
Met het oog op mijn medeburgers denk ik niet dat Lissabon deze functie vervult.
EnglishI regret to say I have a feeling that the Russian side will continue to delay.
Het moet mij helaas van het hart dat Rusland de zaak eindeloos op de lange baan blijft schuiven.